Общи условия за Кампанията „Безплатно захранване от свързана карта”

ДEФИНИЦИИ:

„Кампания”: Кампания, която Организаторът провежда за Периода на кампанията сред своите клиенти, съгласно настоящите Общи условия и която цели да популяризира продукта и да насърчи нови клиенти.

„Организатор ” е дружеството „Айкарт“ АД.

„Участник” е всеки клиент (физическо лице), на Организатора, който към периода на кампанията се е регистрирал за приложението iCard Mobile App, преминал е успешно процедура за идентифициране и комплексна проверка на самоличността (верифициране) и притежава iCard Сметка.

„iCard Mobile App“ означава FinTech мобилно приложение за смартфони с Android или iOS, предоставящо достъп до iCard Сметка.

„iCard Сметка“ означава услуга за електронни пари, която предоставя възможности за незабавно издаване и зареждане на електронни пари за сигурни трансакции посредством мобилна (NFC) карта (за Android и Apple Pay), незабавно издаване на виртуални дебитни карти за покупки и абонаменти в Интернет, виртуални GiftCard и физически карти, както и платежни услуги като например парични трансфери, в т.ч. незабавни преводи към други потребители на iCard сметки за електронни пари, или SEPA преводи, международни преводи и други функционалности за плащане, както и функционалности за контрол на сигурността на издадените платежни инструменти.

„Период на Кампанията” означава времевият период, през който Участниците ще могат да участват в Кампанията в съответствие с настоящите Общи Условия. (часова зона UTC+ 2)

Настоящите Общи условия определят начините и провеждането на Кампанията и уреждат взаимоотношенията на Организатора и участниците.

Общите условия са изготвени в съответствие с изискванията на българското законодателство и сa публикувани на уебсайта на Организатора.

С участието си в Кампанията Участниците се обвързват с гореописаните Правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете, описани по-долу.

  1. I. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА

Чл. 1. Организатор на кампанията е „Айкарт” АД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 175325806, седалище и адрес на управление: Република България, гр. Варна, п.к. 9009, район Младост, Бизнес Парк Варна № Б1; е-mail: support@icard.com ; website: www.icard.com.

  1. II. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

Чл. 2. Всяко лице, което отговаря на дефиницията за „Участник“ и за което не е налице друго законово ограничение за участие, може да участва в настоящата Кампания на Организатора.

III. ПЕРИОД НА КАМПАНИЯТА

Чл. 3. Периодът, в който Клиентът ще може да се възползва от кампанията, започва в 00:00 ч. (EET) на 05.08.2020 г. и ще продължи до 23:59 ч. (EET) на 31.08.2020 г., включително. Това е последният ден и час, които се обвързващи за Организатора и в който Участниците могат да се възползват от кампанията. 

  1. IV. СЪЩНОСТ НА КАМПАНИЯТА:

Чл. 4. (В периода от 00:00 ч. на 05.08.2020 г. до 23:59 ч. на 31.08.2020 г., включително, всички захранвания на iCard Digital Wallet, извършени чрез средства от която и да е свързана карта към iCard Digital Wallet ще бъдат освободени от такса за захранване за Участниците, независимо от броя и размера на захранванията. Възможно е се дължи такса към издателя на свързаната карта съгласно неговата тарифа.

  1. V. ПУБЛИЧНОСТ НА КАМПАНИЯТА

Чл. 5. Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия Период на продължителност на Кампанията на уебсайта на Организатора www.icard.com, както и в профилите на Организатора в социалните мрежи, където всяко заинтересовано лице може да се запознае с тях и да постави въпросите си.

  1. VI. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

Чл. 6. Всеки Участник, който спре да отговаря на което и да е от изискванията на дефиницията за Участник, загубва право на участие в настоящата Кампания.

VII. ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 7. Организаторът обработва личните данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. („Общ регламент относно защита на данните“). Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата на субектите на данни във връзка с обработването на техните лични данни от страна на Организатора, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, която Общият регламент относно защита на данните изисква да бъде предоставена на субектите, се съдържа в Политиката за поверителност, която е налична на www.icard.com.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА

Чл. 8. Организаторът има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време, обявявайки това в съответствие с раздел V Публичност на Кампанията, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора.

Чл. 9. Организаторът има неотменимо право да прекрати Кампанията по всяко време, без предизвестие към участниците, в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини, включително, но не само ако за него настъпят материални загуби, при наличие на разпореждане на компетентните държавни органи за преустановяването на Кампанията и други. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Правилата от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. На участниците не се дължи компенсация под никаква форма и стойност.

Чл. 10. Нищо в настоящите условия не обвързва Организатор и Участник в договорни отношения, различни от осъществяваната Кампания.

  1. IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 11. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва условията по настоящата Кампанията, като всякакви промени ще бъда обявявани и достъпни за всички участници и потребители и съобразно раздел V Публичност на Кампанията.

Чл. 12. Всяка една промяна на сроковете на Кампанията, ще бъде надлежно публикувана на официалния уебсайт на „Айкарт” АД www.icard.com и обявена съответно на отделните профили в социалните медии.

Чл. 13. Организаторът не носи отговорност за каквито и да е вреди, щети или пропуснати ползи, понесени от Участник или което и да е трето лице във връзка с настоящата Кампания.

Чл. 14. За неуредените от тези Условия случаи се прилагат разпоредбите на българското право. Всеки спор, противоречие или претенция, произтичащи от или свързани с изпълнението, тълкуването, прилагането или прекратяването на Условията, се уреждат по от страните чрез взаимни отстъпки. Ако страните не успеят да уредят отношенията си извънсъдебно, компетентен да реши спора е съответния български съд, съобразно действащото българско законодателство.