FAQs


 • Целта на този текст е да ви помогне да разберете режима на Автоматичен обмен на информация, засягащ автоматичния обмен на финансова информация с чуждестранни юрисдикции. Този режим е познат като Единен стандарт за отчитане.

  CRS (Единен стандарт за отчитане) съдържа общи процедури за комплексна проверка за начина на обмен на данъчна информация между финансови институции в определени страни. Стандартът задава правилата за отчитане на автоматичния обмен на финансова информация.

  Правилата й задължават всички данъчни институции на държавите членки, в това число и Айкарт АД, да предоставят автоматично информация за клиенти и информация за сметки към данъчните институции.

  • От 1 януари 2017 г. в Европа ще влезе в сила Автоматичния обмен на информация (AEI), като първата размяна на информация следва да се извърши преди края на септември 2017 г. Към датата на това съобщение над 100 държави са пожелали да станат участваща юрисдикция в правната рамка на Автоматичния обмен на информация. Списък на присъединилите се държави можете да откриете на страницата на OECD: https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/crs-by-jurisdiction/#d.en.345489

   В разгара на финансовата криза, държавите от G20 задълбочиха своите усилия за установяване на световен стандарт, които през септември 2013 г. приеха израз в изпращането на формална молба към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD) за разработване на общ стандарт за обмен на информация като следваща стъпка в глобалните усилия за справяне с укриването на данъци. С присъединяването си към този стандарт, държавите се задължават да обменят информация във връзка с финансови сметки, в това число банкови сметки, сметки за електронни пари и разплащателни сметки на физически или юридически лица, които притежават средства в държава извън тази, в която тези лица са установени за данъчни цели, като този обмен се определя на базата на двустранни или многостранни международни договори. Тези международни договори по своята същност имплементират текстовете на Директива 2014/107/ЕС на Европейската Комисия от 9 декември 2014 г., изменяща Директива 2011/16/ЕС във връзка със задължителния автоматичен обмен на информация за данъчни цели. С приемането на Директивата се задълбочи сътрудничеството между данъчните институции на държавите членки за автоматичния обмен на информация и реално бе въведен стандарта за автоматичен обмен на информация за данъчни цели (т.нар. Common Reporting Standard). Правилата й задължават всички данъчни институции на държавите членки, в това число и Айкарт АД, да въведат процедури за комплексна проверка и да предоставят автоматично информация за клиенти и информация за сметки към данъчните институции.

  • За сметки, за които се предоставя информация - сметките на физическите или юридически лица, които са установени за данъчни цели в участваща юрисдикция, различна от Република България се предоставя следната информация: идентифицираща информация (например име, данъчен идентификационен код, дата на раждане, държавата, в която лицето е установено за данъчни цели), както и информация за финансови сметки (напр. номер на сметката, наличност или стойност по сметката към края на предишната година, нетни приходи). Терминът „сметка, за която се предоставя информация” означава сметка, на която е титуляр едно или повече лица (физически или юридически), за които се предоставя информация или на която е титуляр пасивно нефинансово образувание с едно или повече контролиращи лица, които са лица, за които се предоставя информация, в случай че последните са идентифицирани като такива в чрез процедурите за комплексна проверка. Всички финансови институции на държавите членки, както и на държавите от ЕИП са задължени да предоставят горепосочената информация към данъчните институции, под чиято пряка юрисдикция се намират, на годишна основа за всички клиенти, които са квалифицирани като лица, за които се предоставя информация. Данъчните институции, под чиято пряка юрисдикция се намират финансовите институции, на свой ред подават тази информация към данъчните институции, под чиято юрисдикция е установен клиента за данъчни цели. За да определим дали една сметка е сметка, за която се предоставя информация, може да се наложи да изискаме документи от Вас или да Ви изпратим за попълване декларации. Можете да бъдете уверени в това, че за Айкарт АД основен приоритет остава запазването на конфиденциалността на предоставената от клиентите информация и ако такава подлежи на обмен, то тя ще бъде предоставена единствено посредством защитени процеси и процедури и ще бъде използвана само за данъчни цели.

  • Ние от Айкарт АД ще положим всички усилия да имплементираме Автоматичния обмен на информация по начин, който е приемлив за клиентите и е с най-висока степен на прозрачност. С настоящото съобщение Ви информираме, че за първи обмен на информация е определен м. април 2017 г., като следва да се предостави информация за наличността по сметките към 31.12.2016 г.

  • CRS (Единен стандарт за отчитане) съдържа общи процедури за комплексна проверка за начина на обмен на данъчна информация между финансови институции в определени страни. Стандартът задава правилата за отчитане на автоматичния обмен на финансова информация.

   ЕС приема CRS стандарта на 1.01.2016г. като прилага определени поправки по директивата за административно сътрудничество в сферата на данъчното облагане. Първото отчитане е предвидено да се осъществи през януари 2017г.

   Не всички страни са приели CRS стандарта, но се очаква от тях да го направят в близкото бъдеще. В тази връзка, Айкарт АД може да преразглежда обстоятелствата около собствениците на сметки или юридически лица извън юрисдикцията на CRS.

  • Мерките и правилата, зададени в стандарта, са приложими за всички частни или юридически лица, пребиваващи в коя да е юрисдикция, част от CRS. Въпреки това, стандартът се отнася предимно за сметки на чуждестранни данъкоплатци.


   CRS ще бъде прилаган и към нашите клиенти, които са данъчни субекти на присъединили се юрисдикции, различни от Република България.

  • За да изпълни CRS стандарта, Айкарт АД трябва да:

   1. Идентифицира притежатели на сметки (нови и съществуващи), които е възможно да пребивават в друга страна поради данъчни причини.


    За частни клиенти критериите са да:

    • пребивават в друга държава;
    • притежават физически и пощенски адрес в друга държава (включително пощенска кутия и временен адрес)
    • разполагат с един или повече телефонни номера в друга държава и никакъв телефонен номер в страна, в която пребивава отчитащият се
    • са упълномощили трето лице, притежаващо физически или пощенски адрес (включително пощенска кутия и временен адрес) в друга държава;

    За юридически лица критериите са да:

    • пребивават в държава на учредяване или в друга страна
    • разполагат с настоящ физически или пощенски адрес (включително пощенска кутия и временен адрес) в друга държава
   2. Отчита информация към местните данъчни служби


    Детайлите, които сме задължени да предоставим, са свързани с:

    • Самоличността на собственика на сметката
    • Номера на сметката
    • Наличност по сметката в края на годината
    • Приходи (лихви, дивиденти, брутни приходи, и т.н.)
  • Айкарт АД, като финансова институция в България събира и обработва лични данни във връзка с поддържаните финансови сметки съгласно FATCA споразуменията и съгласно CRS.

   Тези данни могат да бъдат предоставени от финансовата институция на Националната агенция за приходите в България. Данните могат да бъдат обменени с данъчни власти на юрисдикции, участващи в автоматичния обмен на финансова информация за данъчни цели.