ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

В сила от 25.05.2018

Последна актуализация: 19.08.2019

Настоящата Политика за поверителност описва как събираме, използваме, обработваме и разкриваме информацията за Вас, включително лични данни, във връзка с достъпа Ви и използването на iCard Услугата.

Всяко недефинирано понятие в настоящата Политика за поверителност (като например “iCard“ или „iCard Карта“) има същото значение, каквото и в Общите условия за iCard или друг правен документ, регламентиращ ползването на iCard Услугата, към които настоящата Политика за поверителност е неразделна част

Когато в настоящата Политика се споменава „ние“, „нас“ или „наш“, се има предвид Айкарт АД, с ЕИК 175325806 и седалище и адрес на управление в гр. Варна 9009, Бизнес Парк Варна Б1, България, което носи отговорност за информацията за Вас, съгласно настоящата Политика за поверителност („Администратор на лични данни“).

За целите на настоящия документ iCard Услугата се състои от продукти, услуги, съдържание, функционалности, технологии или функции, както и всякакви свързани уебсайтове, приложения каквито биха могли да Ви бъдат предоставени от нас, онлайн платформи, медийни платформи или други онлайн възможности, посредством които ние предоставяме нашите платежни услуги и услуги по издаване на електронни пари.

Ние отдаваме изключително значение на защитата на личните данни на нашите клиенти. С настоящата Политика за поверителност ние Ви информираме за събирането, използването и обработването на личните Ви данни, когато кандидатствате, сключвате договор или използвате iCard Услугата и всички негови функционалности, включени в услугата, включително в нашия уебсайт www.icard.com (наричан за краткост „Уебсайт“), iCard мобилно приложение, Сметка за електронни пари и Карти.

iCard Услугата не е пригодена за бизнес цели и не може да се използва от физически или юридически лица за бизнес цели. В случай, че Вие използвате iCard Услугата от името на юридическо лице или в качеството си на работодател, ние ще Ви третираме като упълномощено лице. Вие сте длъжни да ни разкриете информация, представляваща лични данни на представителите на юридическото лице, на служители, договорни представители, действителен собственик или друго трето лице, свързано с юридическото лице, съгласно правилата по-долу. Вие декларирате, че в случаите, когато предоставяте информация, касаеща което и да е трето лице освен Вас, Вие сте получили предварително съгласие от това лице да ни предоставите неговите лични данни.

Това не е Рамков договор: за избягване на всякакво съмнение, настоящата Политика за поверителност не представлява „рамков договор“ по смисъла на Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 година за платежните услуги във вътрешния пазар или което и да имплементиране на същата в законодателството на която и да е държава-членка на ЕС или ЕИП (включително, но не само националните законодателства, имплементиращи Директивата

ВАЖНО: По отношение на всякакви дейности по обработка на лични данни, които във връзка с предоставянето на застрахователни услуги посредством iCard приложението, отговорният Администратор на лични данни е съответното дружество, което предоставя застрахователната услуга. Администраторът на лични данни за застрахователното брокерство, ако е приложимо, е съответният застрахователен брокер. Вие ще бъдете снабдени с Известията за поверителност или Политиките за поверителност на всякакви подобни Администратори на лични данни, в случай че желаете да използвате застрахователните услуги, достъпни посредством iCard приложението.

1. КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ

Информираме Ви, че има три основни категории информация, която ние събираме от Вас, разграничени на основанията, определени в Регламент 2016/679 и останалото приложимо национално законодателство.

1.1 Информация, която събираме, за да изпълним нашите законови задължения и за да предоставим iCard Услугата като част от договора ни с Вас

Когато използвате iCard Услугата ние изискваме и сбираме от Вас лични данни, посочени по-долу.

Тази информация ни е необходима, за да спазим регулаторните изисквания и за надлежно изпълнение на задълженията ни по договора ни с Вас. Без тази информация, ние не бихме могли да Ви предоставим iCard Услугата за която се регистрирате.

Информация при Регистрация и Използване на Профил. Когато се регистрирате за iCard Услугата, ние изискваме определена информация – лични данни, като:

 • име, презиме и фамилия;
 • дата на раждане;
 • място на раждане;
 • имейл адрес;
 • националност;
 • постоянен адрес;
 • Мобилен телефонен номер;
 • документ за самоличност и цялата информация, съдържаща се в документа за самоличност;
 • вид на документа за самоличност;
 • дата на издаване
 • № на документа за самоличност;
 • Компетентния орган, издал документа за самоличност;

И всякаква друга информация, която може да изберем да събираме в нашите заявления за кандидатстване на нашия Уебсайт и която е необходима за Вашата идентификация и верификация.

Информация за верификация. В съответствие с нашите законови задължения по приложимото законодателство за превенция на прането на пари и финансирането на тероризма, ние сме задължени да верифицираме Вашата самоличност или самоличността на упълномощеното лице, което отваря сметката (в случай на юридическо лице, наричано за краткост „лице, отварящо сметката“)

Ние спазваме тези свои задължения посредством онлайн-базиран Видео Идентификационен Чат („видео разговор“) и други процедури за верификация в съответствие с приложимото законодателство за мерките срещу изпиране на пари. Видео разговорът се извършва от служители на Айкарт АД, България, Лицензирано Дружество за електронни пари, със седалище в гр. Варна, Бизнес Парк Варна Б1, България или от служители на АйКол ЕООД, ЕИК 204259408, със седалище и адрес на управление Бизнес Парк Варна, сграда Б1, гр. Варна, България, което е наш подизпълнител за целите на предоставяне на клиентско обложване и към което Вие се съгласявате да предоставите своите лични данни. Ние ще предоставим сигурна видео-конферентна връзка и необходимото ниво на директна комуникационна връзка с мобилното устройство на клиента или лицето отварящо Сметката посредством Мобилното приложение. За да постигнем ефективно изпълнение на Видео Идентификационния Разговор Вие следва да ни дадете достъп до камерата на мобилното устройство. По време на видео разговора, за целите на изпълнение на приложимото законодателство относно мерките срещу изпиране на пари и финансиране на тероризма, ние следва да направим:

- снимки на лицето, регистриращо се за iCard Услугата; и

- снимки на основната страница на паспорт или на предната и задна страна на какъвто и да е официален документ, Вашия или на лицето, което отваря сметката

За същите цели може да се наложи, Вие или лицето което отваря сметката, да ни позволите да изтеглим и прочетем чипа, вграден във Вашия Паспорт/дигитално копие на Паспорт (наричан еПаспорт), ако е приложимо. Личните данни, които са съхранени в еПаспорта или друг официален документ ще бъдат прочетени и криптирани посредством NFC технология.

Данъчна информация. За да се съобразим с CRS/FATCA регулациите, ние сме задължени да събираме вашия Данъчен Идентификационен Номер („ДИН“), Държава, за която сте местно лице за данъчни цели и статус (активен или пасивен бизнес). Ние можем да бъдем задължени да споделим тази информация с компетентните надзорни данъчни органи.

Информация, свързана с преценка на риска и избягване на измами. За да изпълним законодателството за мерките против изпирането на пари и финансирането на тероризма, ние събираме лични данни, отнасящи се до Вас, като демографски данни или информация за установяване на измами, от трети страни – доставчици на услуги и/или партньори и я комбинираме с информацията, с която ние разполагаме за Вас.

Например, ние можем да получим резултати от проучвания относно Вас (с Ваше съгласие, ако това се изисква) за целите на предотвратяване на измами от доставчици на услуги, които предоставят услуги по верификация на самоличността за целите на превенцията на измами и оценка на риска. Ние можем да получим информация за Вас или Вашата дейност в или извън iCard Услугата посредством партньорства или информация за Вашето обслужване и взаимодействие с нашите партньори или мрежи.

Източник на доход, общ годишен оборот за сметката, информация за бизнес дейностите. За да изпълним приложимото законодателство за мерките против изпирането на пари и против финансирането на тероризма, ние събираме лични данни, свързани с източника Ви на доход или всякаква подобна информация за Вас, която би ни помогнала да предотвратим прането на пари и/или финансирането на тероризма.

Информация, свързана с Карта/ите. Ние събираме информация за Вашата Карти, които сме Ви издали. Информацията може да бъде: адрес за доставка, маскиран (Първи и последни 4 цифри) номер на карта (PAN), дата на издаване, дата на изтичане на валидността, IBAN или друг идентификатор на сметката, към която картата е свързана, валута, данни за извършваните трансакции, лимити, детайли за карти с изтекъл срок на валидност, СМС-и или друга комуникация, която картодържателят е получил или инициирал с нас, история на статуса на картата, дата на активация, свързани карти или дупликати.

Информация за посещавания и информация за устройството. Ние събираме автоматично информация за достъп и използване на iCard Услугата и информация за устройството, което използвате, кога осъществявате достъп до iCard Сметка. Тази информация включва освен всичко останало: детайли за това как сте използвали iCard Платформата (включително дали е чрез интернет връзка, достъпна в приложения на трети страни), IP адрес, време, по което е осъществяван достъп, информация за хардуер и софтуер, информация за устройството, уникални идентификатори, данни за неизправности, данни за бисквитки и данни за интернет страници, които сте посетили или сте имали отношения преди или след ползване на iCard Платформата. Ние събираме тази информация във връзка със законовото ни задължение да предоставяме на нашите клиенти сигурни методи за контролиране на финансовите им активи и лични данни.

Данни за локацията. Ние събираме информация за Вашето местонахождение към момента на регистрация, и, в определени случаи, когато влизате или излизате от iCard мобилно приложение/платформата. Ние обработваме тази информация като част от изпълнението на задълженията ни по законодателството за мерките срещу изпиране на пари и финансиране на тероризма и съответните изисквания за идентификация и верификация на самоличността на клиентите. iCard мобилно приложение/платформата ще изиска от Вас да включите функционалността „Location sharing” на Вашето устройство преди да завършите процедурата по регистрация.

Информация за трансакции. Ние събираме информация, свързана с трансакциите при използване на iCard Услугата, например, когато направите покупка от търговец, получавате парични средства, приемате картови плащания, когато ние обработваме плащанията наредени от Вас или изпращате средства до Приятели и семейство.

Специфични клиентски идентификатори и, където е приложимо, регистриран адрес за определена услуга и други подобни. В случай, че използвате нашите функционалности, като например заплащане на сметки за комунални услуги и други подобни възможности, които ние можем да въведем в бъдеще за да улесним клиентите си в извършването на плащания към трети лица, ние може да обработим информация относно специфичните клиентски идентификатори, които съответните трети лица биха могли да използват за администрирането на клиентските си плащания.

В случай, че сте ни предоставили клиентски идентификатори на трето лице, различно от Вас, ние ще считаме, че това разкриване е било направено със знанието и съгласието на това трето лице и няма да отговаряме за каквото и да е незаконно разкриване или друго нарушение, каквото би могло да бъде породено от неправомерно споделяне на лични данни от Вас.

Информацията за трансакции може да включва детайли за платежния инструмент, който е използван, време и място на трансакцията, изпълнена от Вас, стойност на трансакцията, срок на валидност на платежния инструмент, имейл адрес, IBAN или друга информация идентифициране на сметката, Вашият адрес и други, свързани с трансакцията детайли.

Тази информация ни е необходима за надлежното изпълнение на задълженията ни по договорите, сключени с нас и за да Ви предоставяме услугите по издаване на електронни пари и предоставяне на платежни услуги.

Информация за други участници – когато използвате iCard Услугата, ние събираме лични данни, които Вие ни предоставяте за останалите участници, свързани с трансакцията. Специфични данни за платежната услуга могат да включват:

Изпращане или заявяване за пари: Когато Вие изпращате или заявявате пари чрез нашите услуги, ние събираме Лични данни, като например име, пощенски адрес, e-mail, телефонен номер и данни за финансовата сметка относно лицето, което получава или от което искате пари.

Обхвата на изискваните Лични данни може да варира в зависимост от Услугите, които използвате за изпращането или заявяването на пари.

Добавяне на средства към Вашите сметки: В случай, че използвате функционалностите на iCard за да добавяте стойности към Вашата Сметка или към каквато и да е друга сметка, която може да имате, или в случай, че поискате от трето лице да добави стойност към която и да е от тези сметки, ние можем да съберем лична информация за Вас или за насрещната страна за да изпълним това искане. Например, ако Вие използвате iCard за да заредите мобилен телефон или заявите средства да бъдат добавени към Ваша сметка за мобилен телефон, ние можем да съберем лични данни и друга информация, включително номер на телефонната сметка от другия участник в трансакцията.

Парични преводи от или към други Финансови институции: В случай, че използвате iCard функционалностите за да изпращате парични средства до сметки, поддържани от други Финансови институции, ние можем да съберем лични данни от Вас за насрещната страна или от насрещната страна за Вас, за да изпълним платежната трансакция или за да предоставим третата Финансова институция Вашите данни за верификация на самоличността. Това е наше правно задължение по Регламент 2015/847/

1.2. Информация, която събираме с Ваше съгласие

Вие можете да изберете да ни предоставите дoпълнителна информация за Вас, за да получите по-добро потребителско обслужване, кoгато използвате iCard. Тази допълнителна информация ще се обработва на основание Вашето съгласие.

Информация за контакти и Книга с контакти. Вие можете да прецените да ни дадете достъп до Вашата Книга с контактни или да въведете контактна информация ръчно за да използвате определени функционалности на iCard, като например изпращане на заявления за плащания или платежни линкове посредством iCard Услугата.

Допълнителна информация. Вие можете да решите да ни предоставите допълнителна информация, в случай че попълните какъвто и да е допълнителен формуляр, извършите търсене, актуализирате или добавите информация към Вашия iCard Профил, отговорите на наши проучвания, участвате в наши промоции или използвате други функционалности на iCard Услугата.

1.3 Информация, която ние събираме при използването на iCard Услугата.

Когато използвате iCard Услугата, ние можем да събираме информация, включително лични данни за услугите, които използвате и това как ги използвате. Тази информация ни е необходими с оглед законовия ни интерес относно възможността ни да предоставяме и подобряваме функционалностите на iCard Услугата.

Информация за местоположение. Когато използвате определени характеристики на iCard услугата, ние събираме информация за Вашето точно или приблизително местоположение, определено според информация като IP адрес или GPS на мобилно устройство, за да Ви предоставим по-добра услуга. Повечето мобилни средства Ви позволяват да контролирате или да преустановите ползването на услугата за определяне на местоположението Ви за ползваните приложения от менюто с настройки на самото устройство. Ние също събираме тази информация дори когато не използвате приложението, ако такава връзка е предоставена посредством настройките или самото устройство. Законовото основание, на което обработваме подобна информация е идентификация на конкретни проблеми, свързано с местоположението (например проблеми при покритието за изпращане на СМС-и), както и друга информация за статистически цели, която ни помага да подобряваме услугите ни. Този вид обработка на лични данни не е свързана със събирането на Данните за местонахождение, които събираме за целите на изпълнение на мерките срещу изпирането на пари и финансиране на тероризма, тъй като последната е задължителна стъпка по време на регистрацията.

Информация за потребление. Ние събираме информация за потреблението ви при използване на iCard Услугата, като например използване на приложения и функционалности и други. Легитимният интерес, на който основаваме това обработване на лични данни е събиране на данни за проблеми с системата (crash reports) и друга информация за статистически цели, която ни помага да подобряваме услугите си.

Бисквитки (Cookies) и подобни технологии. За повече информация за начина, по който използваме тези технологии, вижте нашата Политика за бисквитки (Cookies Policy).

Моля имайте предвид, че когато използване iCard Услугата, ние автоматично събираме част от личните данни, описани в разделите по-горе като например Информация за местоположението, Информация за влизане в персонализираната страница и информация за устройството, Бисквитки и подобни технологии, Информация за трансакции.

2. КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО СЪБИРАМЕ

Ние използваме, съхраняваме и обработваме информация, включително Ваши лични данни, за да предоставим, разберем, подобрим и развием кредитни карта iCard Услугата, да създадем и поддържаме сигурна среда, за целите на нашия легитимен интерес и за да изпълним законовите си задължения.

2.1 Предоставяне на електронни пари и платежни услуги.

 • Иницииране на изходяща или входяща трансакция посредством iCard сметката;
 • Удостоверяване достъпа до Вашите iCard Сметка или платежните инструменти;
 • Комуникация с Вас относно iCard Сметката и платежните инструменти;
 • Предоставяне на личните Ви данни на трети финансови институции на участници, във връзка с извършваните от Вас трансакции;
 • създаване на връзка между Вашия профил и профил в платформа поддържана от трети лица, ако е приложимо;
 • Извършване на оценка за кредитоспособност и друг стандартни финансови проверки, оценка на заявления и сравняване на информация за съответствие и за целите на верификация;
 • Установяване и предотвратяване на измами, злоупотреби, нарушаване на сигурността и други вредоносни действия посредством блокиране на iCard Услугата или посредством прилагане на други мерки за предотвратяване на измами;
 • Провеждане на одити на сигурността и оценка на риска
 • Провеждане на проверки в определени датабази и други информационни масиви
 • Изпълнение на законовите задължения (например законодателството за мерките против изпирането на пари);
 • Упражняване на правата и законните ни интереси, произтичащи от Договорите;

Ние обработваме тази информация на основание легитимния ни интерес да подобряваме iCard Услугата и услугата, предоставяна на потребителя и когато е необходимо за надлежното изпълнение на договора ни с Вас, както и за нуждите на спазване на приложимото законодателство.

2.2. Предоставяне, Подобряване и Разработване на Продукта.

 • Предоставяне на достъп и използване на iCard Услугата.
 • Предоставяне на възможност за комуникация с други клиенти;
 • Приемане, обработване и администриране на онлайн поръчки за iCard Карти;
 • Обработване на покупки, издаване на фактури или други видове платежни документи за обработваната заявка;
 • За организирането на изпращането на поръчани iCard Карти;
 • За да оперираме, защитаваме, подобряваме и оптимизираме iCard Услугата и Вашето обслужване, като например чрез извършването на анализи и проучвания ;
 • Предоставяне на клиентско обслужване;
 • Изпращане на съобщения във връзка с клиентска поддръжка, промени, предупреждения за пробив в сигурността и други нотификации за Вашата сметка/профил;
 • В случай, че ни предоставите Вашата адресна книга, ние можем да обработим информация: (i) за да обработваме платежни трансакции, (ii) за да обработваме Вашите заявки, (iii) за целите на установяване на измами и тяхното предотвратяване, и (iv) за каквато и да е цел, за която Вие сте ни упълномощили към момента на споделянето.
 • За целите на опериране, защита, подобряване и оптимизиране на iCard Услугата и Вашето обслужване, както и за да Ви привличаме за други Продукти, за извършването на профилиране на базата на Вашето ползване на iCard Услугата.

Ние обработваме тази информация на основание нашия легитимен интерес за предоставяне на iCard Услугата, както и, където е необходимо за надлежното изпълнение на договора с Вас

2.3 Създаване и Поддържане на сигурна среда.

 • Установяване и предотвратяване на измами, непотърсена поща, увреждане, пробив на сигурността и други вредоносни действия.
 • Провеждане на проверки за сигурността и оценка на риска;
 • Генериране на еднократни кодове за достъп за влизане в iCard Сметката и за изпълнение на платежни трансакции.
 • Установяване на самоличността и истинността на предоставената от Вас информация;
 • Извършване на проверки за дата бази и друга информация, която трета страна извлича, включително кредитна история или други проверки в регистрите на компетентните органи или доставчиците на информация и кредитните бюра, до обхвата, позволен от приложимото законодателство и даденото от Вас съгласие, където е необходимо.
 • Наблюдение на Вашите трансакции
 • Разрешаване на спорове между Вас и някой от нашите клиенти и други ползватели и за реализиране на споразуменията ни с трети лица;
 • Упражняване на законните ни права и интереси; Ние обработваме тази информация на основание нашият легитимен интерес за защита на iCard Услугата, за измерване надлежното предоставяне на услугата, съгласно сключения с нас договор и за съблюдаване на приложимото законодателство.

  2.4. Предоставяне, персонализиране, измерване и подобряване на реклама и маркетинг.

  • Изпращане на промоционални съобщения, маркетинг, рекламна и друга информация, свързана с iCard Услугата и продукти и услуги на свързани търговски дейности, подбрани на база Вашите предпочитания и реклама посредством социалните мрежи като Фейсбук, Линкдин или Гугъл.
  • Предоставяне на персонализирани iCard Услуги, предлагани от нас на уеб сайтове на трети страни или онлайн услуги. Ние може да използваме личните Ви данни и всякаква друга информация, събрана в съответствие с настоящата Политика за поверителност, с цел да Ви насочим и покажем функция или да предложим уебсайт на трето лице. Ние може да използваме бисквитки и технологии за проследяване, за да Ви предоставим тези онлайн услуги и/или да взаимодействаме с трети лица, като например рекламни или консултантски агенции, за да предоставяме тези онлайн услуги.
  • Да Ви предоставяме със специфични опции, функционалности или предложение, произтичащи от особеното Ви местоположение, ако изберете да споделяте местоположението си посредством услугата. Ние ще използваме тази информация, за да засилим сигурността на iCard Услугата и за да Ви предоставим услуга, специализирана съобразно Вашето местоположение, като например реклама, резултати от търсене и друго персонализирано съдържание.
  • Персонализиране, измерване и подобряване на нашата реклама;
  • Администриране на програми за препращане, награди, проучвания, лотарии, състезания или други промоционални дейности или събития спонсорирани или ръководен от нас или от трети страни-наши партньори;
  • За участие в игри, викторини и попълване на въпросници или попълване на формуляр за участие за различни промоционални кампании;
  • За извършване на профилиране на Вашите характеристики и предпочитания (на база информацията, която Ви ни предоставяте, Вашата активност, използвайки iCard Услугата, информация, получена от трети страни), за да Ви изпращаме съобщения за промоционални кампании, маркетинг, реклама и всякаква друга информация, която смятаме, че може да представлява интерес за Вас;

  Ние обработваме личните Ви данни за целите, посочени в настоящия раздел на основание нашите легитимни интереси по отношение продуктите, които сте потърсили от нас и даденото от Вас съгласие при предприемане на маркетингови дейности, с които Ви се предлагат продукти и/или услуги, които може да представляват интерес за Вас. Вие имате правото на избор да възразите или да се откажете от обработване на личните Ви данни за целите, описани по-горе, като по всяко време можете да оттеглите съгласието си , без да е необходимо да заплащате каквито и да такси.

  3. С КОГО СПОДЕЛЯМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

  3.1. С останалите членове на групата на Айкарт: ние може да споделяме личните Ви данни на с членове на групата от компании на Айкарт или на разширената ни група от компании, които са свързани помежду си с общ собственик или контролиращи лица, така че да можем да Ви предоставяме услугата, за която сте сключили договор или да управляваме риска, или да установяваме и предотвратяваме потенциални противозаконни и измамни действия и други нарушения на нашите политики и договори и за да управляваме наличността и свързаността на услугата и комуникациите, свързани с нея.

  3.2. С трети лица – доставчици на услуги: ние може да споделяме личните Ви данни с трети лица – доставчици на услуги, които ни оказват съдействие при предоставяне и обслужване на iCard Услугата, осъществявайки функции от наше име и за наша сметка.

  Примери за дейности, извършвани от трети лица – доставчици на услуги:

  • Верифициране на самоличността Ви и удостоверяване истинността на личните ви документи;
  • Опосредяване техническото провеждане на Видео Разговора и/или съхранение на Видео Разговора;
  • Проверка на информация за публични бази данни;
  • Извършване на проверки на дейността или полицейски проверки, превенция за измами, оценка на риска;
  • следене на риска;
  • продуктово разработване, поддръжка и отстраняване на технически бъгове;
  • Предоставяне възможността за iCard Услугата да бъде използвана на платформи и софтуери на трети лица (например чрез интеграция с нашите API-та);
  • Предоставяне на клиентско обслужване;
  • IT поддръжка и услуги по разработване;
  • Дейности по производство на пластики за платежния инструмент;
  • Разпространение на iCard Продукти;
  • Предоставяне на клиентско обслужване
  • Промотиране на iCard Продукта от бизнес посредници, дистрибутори, промоутъри, агенти по продажбите и други сходни;
  • Осъществяване на куриерски услуги от наше име;
  • Предоставяне на облачни услуги, услуги за съхранение или свързани услуги;
  • Предоставяне на одитни и счетоводни услуги;
  • Предоставяне на правни, консултантски услуги или услуги по оценка на за съответствие със законовите изисквания;
  • Услуги, свързани с маркетинг и обществени връзки (РR)
  • Дружества, които предоставят услуги по застраховане или застрахователно брокерство: ние можем да споделим Вашата лична информация с подобни дружества, в случай, че вие сте пожелали да се възползвате от каквито и да е застрахователни услуги, направени достъпни посредством iCard приложението. По-нататъшната обработка на тези лични данни е обяснена в детайли в съответните Известия за поверителност/Политики за поверителност на застрахователя и/или застрахователния брокер.

  Тези доставчици имат ограничен достъп само до информацията, отнасяща се до Вас, необходима за изпълнение на техните задължения, възникнали по силата на договорите, сключени от наше име и за наша сметка и съгласно които ние сме юридически задължени да пазим и използваме тази информация само за целите, за които същата е била предоставена и в съответствие с настоящата Политика за поверителност.

  3.3. С други финансово институции, с които сме в договорни отношения и посредством които ние надлежно предоставяме iCard Услугата към нашите клиенти: тези финансови институции могат да използват тази информация само за да Ви предоставят по-широк обхват на възможности за извършване на трансакции. Такива могат да бъдат:

  • Kореспондентни банки за целите на сетълмент на парични преводи и операции по превалутиране;
  • Вътрешно парични преводи за целите на вътрешни плащания;
  • Международни парични преводи за целите на обработване на еврови плащания;
  • Картовите организации за целите на издаване на кредитни карти и получаване на плащания;
  • Финансови институции;

  3.4. С други трети лица, участващи във Вашите трансакции при използване на iCard Услугата, търговци и техните доставчици: Ние може да споделяме информация останалите участници във Вашите трансакции, включително други клиенти или платци/получатели, когато изпращате или получавате средства, както и търговци или техните доставчици на услуги, когато използвате Продукта за заплащане на стоки или услуги. Такава информация включва:

  • Лични данни, необходими за изпълнението на трансакцията;
  • Лични данни за да спомогнем на останалите участници да разрешат спорове и за целите на установяване и превенция на измами;

  3.5. С други трети лица на основание легитимния ни интерес или позволено или в случай, че е необходимо по силата на закона: Ние може да споделяме информация, отнасяща се до Вас с други страни на основание нашият легитимен интерес или когато е позволено или се изисква от закона, включително:

  • Ако е необходимо, за да спазим законодателството;
  • На правоприлагащи органи или други институции, органи на власт или трети лица, съгласно призовка, съдебно разпореждане или друга законова процедура или изискване, приложимо за нас или нашата корпоративна група;
  • Ако ние счетем, по собствена преценка, че разкриването на личните Ви данни е необходимо или подходящо за предотвратяване на физическо увреждане или финансова загуба или във връзка с разследване на заподозряна или действително осъществена противозаконна дейност;
  • За защита на жизненоважни интереси на личността;
  • С кредитни агенции и обработващи лични данни за проверка на кредитоспособността и за целите на борба с измамите и постигане на съответствие със законовите изисквания;
  • с доставчици на услуги за целите на превенция на измамите и нормативно съответствие;
  • За разследване на нарушения или изпълнение на договор или общи условия, приложими към някоя от услугите;
  • За запазване на нашата собственост, услуги и законни права и интереси;
  • Да улесни покупката или продажбата на цялата или част от търговската ни дейност;
  • Във връзка с доставка и свързани с това дейности;
  • За целите на промотиране на iCard Услугата към крайни потребители от трети лица – посредници;
  • За целите на преценяването и управлението на риска и превенцията на измами срещу нас, нашите клиенти и измами свързани с нашите уебсайтове, мобилни приложения или използването на нашите Услуги, включително измами, които са свързани или извършени пред наши бизнес партньори, стратегически предприятия или други лица и търговци;
  • За оценка и управление на риска и предотвратяване на измами срещу нас, нашите клиенти или измами, включващи нашите уеб сайтове, персонализирана страница или ползването на iCard Услугата, включително измами, които се проявяват при или обхващат наши търговски партньори, стратегически предприятия или физически лица и търговци.
  • На компании, с които планираме да се слеем или от които да бъдем придобити;
  • До нашите банкови партньори, ако това е изискване на картовите асоциации за включване в техните списъци с терминирани търговци;

  3.6 С Ваше съгласие:

  • Ние също споделяме Вашите лични данни и друга информация с Вашето съгласие или по Ваши инструкции. Това включва и случаите, при които Вие ни упълномощавате да установим свързаност между Вашата сметка и платформа или сметка, оперирана от трето лице.

  В допълнение, ние може да предоставяме обобщена статистическа информация на трети страни, включително други търговци за това как, кога и защо потребителите посещават нашите уебсайтове и ползват нашите услуги. С тази информация няма да можете да бъдете идентифициран, нито пък ще предоставя информация за ползването Ви на iCard Услугата. Ние не разкриваме личните Ви данни на трети лица за целите на маркетинг без Ваше съгласие.

  3.7. Обобщена Информация. Ние може да споделяме обобщена информация (информация за нашите потребители, която комбинираме, така че да не може да се идентифицира отделния потребител) и друга анонимизирана информация за спазване на законовите изисквания за съответствие, анализ на индустрията и на пазара, профилиране на демографска основа, маркетинг и реклама, както и за други бизнес цели.

  3.8. Наблюдение

  Ние може да наблюдаваме или записваме телефонни разговори, имейли, уеб чат, както и всякаква друга форма на комуникация с Вас, за спазване на законовите изисквания, сигурност, обслужване на клиентите или за целите на обучение. Когато посещавате нашите офиси, ССТV, системи за контрол на достъпа и/или други системи за наблюдение, които може да работят.

  3.9. Социални медии

  Ние можем да следим и използваме публични коментари и мнения на уебсайтове на социални мрежи (напр. Фейсбук или Туитър) за да придобием по-добра представа за настроенията на нашите клиенти и за целите на подобряване на iCard Услугата.

  3.10 Прехвърляне на търговска дейност.

  Ако някоя от компаниите, които предоставят iCard Услугата, участва в сливане, вливане, придобиване, реорганизация, продажба на активи, прехвърляне на портфолио, несъстоятелност, то ние можем да продадем, прехвърлим или разделим всичките си или част от активите си, включително Вашите лични данни, в изпълнение или във връзка с подобно прехвърляне (напр. due diligence процедура по предварително проучване). В такъв случай, Вие ще бъдете уведомени преди личните Ви данни да бъдат прехвърлени на друго юридическо лице и/или станат предмет на различна Политика за поверителност.

  4. Вашите права.

  Вие можете да упражните всяко едно от правата описани в настоящата секция пред Администратора чрез изпращане на съобщение от регистрирания Ви email за iCard Услугата до Айкарт АД. Моля имайте предвид, че при получаване на вашия e-mail ние ще се опитаме да Ви предоставим поисканата информация в разумен срок, в съответствие с всички задължения, които ние или свързаните ни компании могат да имат по приложимото право.

  4.1 Управление на Вашата информация

  Вие имате право да получите следното:

  • Потвърждение дали и къде ние обработваме Вашите лични данни;
  • Информация за целите на обработката
  • Информация относно категориите лични данни, които се обработват;
  • Информация относно категориите получатели, на които личните данни могат да бъдат споделени;
  • Информация за периода за който лични данни ще бъдат съхранявани (или критериите, използвани за определянето на този период);
  • Информация за съществуването на правото на изтриване, на промяна, на ограничаване на обработването и на възражение;
  • Информация за съществуване на правото на жалба към който и да е Регулатор;
  • Информация, в случай че лични данни не са събрани от Вас, за източниците на личните данни
  • Информация за съществуването и обяснение на логиката използвана в каквато и да е автоматична обработка;
  • Допълнително, Вие имате правото да получите копие на личните данни, които се обработват.

  4.2 Изменение на неверни или непълни лични данни.

  Вие имате право да поискате от нас да коригираме неверни или непълни лични данни относно Вас (и които Вие не можете да актуализирате посредством онлайн достъп до iCard Сметката).

  4.3. Достъп до личните данни и Преносимост.

  Вие имате правото да:

  • получите копие на Вашите лични данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, който позволява многократна употреба;
  • трансферирате Вашите лични данни от един администратор до друг;
  • съхраните Вашите лични данни за по-нататъшна лична употреба на лично устройство; и
  • прехвърлите Вашите лични данни директно между администратори без усложнения.

  Приложимото право може да Ви позволява да изисквате копия на Вашите лични данни, съхранявани от нас.

  4.4 Съхранение на лични данни и изтриване.

  Ние съхраняваме Вашите лични данни доколкото това е необходимо за изпълнение на договор между нас, както и за целите на спазване на приложимото право. Ако Вие не желаете повече да използваме Вашата информация за да Ви предоставяме iCard Услугата Продукта, Вие можете да поискате да изтрием Вашата информация и да закрием Вашия iCard Профил и сметка, в случай, че той е в добро състояние, не е блокиран или по друг начин ограничен за целите на нормативно съответствие или управление на риска, съдебна заповед, постановление или друго императивно изискване от друг регулатор или каквато и да е друга причина, която може да ни забрани по силата на закон да затворим Вашия профил и сметка или да прекратим ползването Ви на Продукта. Тъй като Администраторът е регулирано Дружество за електронни пари, Администраторът е задължен по Директивата за платежни услуги и законодателството за мерките срещу изпирането на пари да пази Вашата информация за период от 5 години след прекратяване на правоотношението с Вас. Моля имайте предвид, че ако искате от нас да изтрием личните Ви данни:

  • Ние можем да продължим да съхраняваме някои от Вашите лични данни за целите на нашите легитимни бизнес интереси, както и за целите на администриране и изпълнение на нашите права и претенции. Например, в случай, че блокираме iCard сметка поради измама или за целите на сигурността, ние можем да запазим определена информация за такава iCard сметка за да предотвратим отварянето на нова iCard сметка от същия клиент в бъдеще. Ние също сме задължени да пазим определена информация, която сме събрали в съответствие с приложимото законодателство за мерките срещу изпиране на пари и срещу финансиране на тероризма за период, определен в съответното приложимо законодателство.
  • Ние можем да задържим и използваме Вашите лични данни доколкото това е необходимо за изпълнение на нашите правни задължения. Например. Ние можем да използваме Вашата информация за целите на счетоводно, данъчно или друг вид правно докладване и одитиране, за период не по-дълъг от задължителния по приложимото право.
  • Тъй като поддържаме нашите архиви по начин, по който да ги защитим от случайно или злонамерено унищожение и загуба, остатъчни копия от Вашите лични данни може да не могат да бъдат премахнати от нашите бек-ъп системи за лимитиран период от време.

  4.5 Оттегляне на съгласието и преустановяване на обработването.

  В случай, че сте предоставили съгласие за обработка на Вашата информация от нас, Вие можете да оттеглите Вашето съгласие по всяко време, като ни изпатите уведомление за кое точно съгласие Вие желаете оттегляне. Моля имайте предвид, че оттеглянето на Вашето съгласие няма да повлияе върху правомерното обработване, основано на Вашето съгласие, преди момента на неговото оттегляне. В допълнение, в определени юрисдикции, приложимото право може да Ви даде правото да ограничите начините, по които ние използваме Вашите лични данни, в частност (i) В случай, че сте оспорвали точността на Вашата информация; (ii) В случай, че сте възразили, че обработката е противозаконна и че желаете изтриването на Вашите лични данни; (iii) В случай, че ние нямаме вече необходимост от Вашата информация за целите на обработката, но Вие желаете да получите информацията за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или (iv) В случай, че вие сте възразили срещу обработката, до момента на установяване дали нашите легитимни интереси са с превес над Вашите.

  4.6 Възражение срещу обработката

  В определени юрисдикции, приложимото право може да Ви позволи да изискате от нас да преустановим обработката на Вашите лични данни за определени специфични цели (включително за профилиране), в случай, че подобна обработка е основана на легитимен интерес. В случай, че Вие възразите на подобна обработка, ние ще преустановим обработването на Вашата информация, освен ако не можем да докажем основателни легитимни интереси за подобна обработка или в случай, че обработката е необходима за установяването, упражняването или защитата на нашите права. Моля имайте предвид, че Администраторът е регулирано Дружество за електронни пари и е задължено съгласно законодателството за мерките срещу изпиране на пари да извършва профилиране на риска на неговите клиенти при установяване на взаимоотношения и по време на съществуване на отношенията и това е наш легитимен интерес. В случай, че Вие желаете да преустановим обработката на Вашите лични данни за конкретни дейности, които са легитимни интереси за нас, Вие ще трябва да закриете Вашата сметка или ние може да бъдем принудени да спрем да Ви предоставяме някои или всички функционалности на iCard Услугата.

  Където Вашите лични данни се обработват за целите на маркетинг, Вие можете, по всяко време, да поискате от нас да преустановим обработката за целите на директен маркетинг като ни изпратите e-mail на някои от адресите по-долу.

  4.7 Подаване на жалби.

  4.7.1. На първо време Вие можете да опитате да решите спора като отправите мейл до съответния Администратор по настоящата Политика от регистрирания Ви мейл за Продукта:

  Айкарт АД, България, като можете да се свържете с нас на:

  Длъжностно лице по защита на данните:

  dpo@icard.com

  Бизнес Парк Варна, № В1, Варна 9023, България

  4.7.2. В случай, че не сте доволен с отговора на Администратора на лични данни, Вие имате правото да отправяте жалби относно обработката на личните Ви данни, извършвана от нас, пред компетентните органи по защита на личните данни:

  Вие имате право да подадете жалба пред главния надзорен орган на Администратора – Комисията за защита на лични данни

  Адрес:

  София 1592

  Бул. „проф. Цветан Лазаров“ № 2

  e-mail: kzld@cpdp.bg

  5. ФУНКЦИОНИРАЩИ В ГЛОБАЛЕН МАЩАБ

  За да улесним функционирането ни в глобален мащаб, от нас може да се изисква да прехвърляме, съхраняваме и обработваме информацията, отнасяща се до Вас в нашата група от компании или доставчици на услуги, установени в Европа, Индия, Азия и Северна и Южна Америка. Приложимото законодателство в държавите там, може да се различава от законодателството, приложимо за Вашето местонахождение. Например информация, събрана в ЕИП може да бъде прехвърлена, съхранявана и обработвана извън ЕИП за целите на настоящата Политика за поверителност. В случаите, когато прехвърляме, съхраняваме и обработваме Ваши лични данни извън ЕИП, ние предварително сме се уверили, че са взети подходящи предпазни мерки, които да осигурят адекватно ниво на защита.

  6. МЕЖДУНАРОДНИ ТРАНСФЕРИ

  6.1 Защита на поверителността ЕС-САЩ и Швейцария-САЩ.

  В случай, че ние сме разкрили каквато и да е част от Вашата информация извън ЕИП или до САЩ, ние ще съблюдаваме решенията за адекватно ниво на защита на личните данни, като например US Privacy Shield Framework или Swiss-US Privacy Shield Framework.

  6.2 Други средства за осигуряване на адекватно ниво за защита на личните данни.

  В случай, че лина информация е споделена с нашите свързани дружества или доставчици на услуги извън ЕИП и при липса на решение за адекватно ниво на защита на личните данни, ние ще осигурим, преди споделянето на Вашата информация с подобни свързани дружества или доставчици на услуги, наличността на необходимите мерки за адекватно ниво на защита на личните данни. Ние ще предоставим допълнителна информация относно мерките предприети за осигуряване на адекватно ниво на защита на личните данни при поискване.

  7. СИГУРНОСТ

  Ние поемаме отговорност да осигурим, че Вашите лични данни са защитени, пазени в криптирана форма на сървъри, разположени в специални помещения в европейски юрисдикции клас А. За да предотвратим непозволен достъп или разкриване на информация ние поддържаме физически, електрони и процедурни защитни средства, които са в съответствие с приложимото законодателство за защита на непублични лични данни. След като веднъж сте се осъществили достъп по персонализираната си страница, цялата интернет комуникация е защитена със SSL технология с висока степен на защита на сигурността(AES-256, 256 bit keys, certified by StartCom Ltd). Ние ограничаваме достъпа до вашата информация, посредством която бихте могли да бъдете идентифицирани, само до работници/служители, за които е необходима, за да Ви бъде предоставена услугата.

  Ако знаете или имате основание да смятате, че данните Ви за достъп до iCard Профил или сметката Ви са изгубени, откраднати, присвоени или компрометирани по друг начин или в случай на действително или предполагаемо неоправомощено ползване на Вашите iCard W Профил и сметка страница, моля свържете се с нас, следвайки инструкциите в Раздел „Свържете се с нас “ по-долу. Както ние сме задължение да осигуряваме сигурност на нашите системи и услуги, Вие носите отговорност за запазване сигурността на Вашата парола/и и информацията за регистрация и достъп до персонализираната Ви страница, както и за удостоверяване актуалността и точността на личните данни, които ние поддържаме за Вас.

  8. Може ли деца да използват нашите продукти ?

  iCard Услугата не е предназначена за физически лица под 18 години. Ние не събираме съзнателно информация, включително лични данни, от деца или други недееспособни физически лица, които не могат да използват iCard Услугата. Ако получим информация, че сме събрали лични данни на лице под 18 години, ние незабавно ще я изтрием освен ако не сме законова задължени да запазим такава информация. Моля свържете се с нас, в случай, че считате, че погрешно или поради небрежност събираме информация от физически лица под 18-годишна възраст.

  9. ПРОМЕНИ НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИТКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

  Ние си запазваме правото да изменяме тази Политика за поверителност по всяко време, в съответствие с тази разпоредба. В случай, че извършим промени в настоящата Политика за поверителност, ние ще публикуваме изменената Политика за поверителност iCard Платформата. Ако не сте съгласни с променената Политика за поверителност, вие можете да прекратите Договорите си с нас. Ако не упражните правото си да прекратите договорите с нас преди датата на влизане в сила на изменената Политика за поверителност, Вашето използване на iCard ще бъде предмет на изменената Политика за поверителност.

  10. СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

  Ако имате някакви въпроси или оплаквания относно настоящата политика за поверителност или нашите практики за обработка на информация, можете да ни изпратите имейл от вашият регистриран имейл за персонализираната страница ба на имейлът, посочен в Раздел 4.