Договор за iCard

Последно изменение: 03.01.2019

Добре дошли в iCard!

"iCard" е FinTech мобилно приложение за смартфони с Android или iOS, предоставящо сметка на електронни пари, незабавно издаване и зареждане на eлектронни пари за сигурни покупки на ПОС терминал и в интернет посредством мобилна (NFC) карта за Android, моментни виртуални дебитни карти за покупки и регистрации в Интернет, виртуални карти за подарък и физически карти с логото на Картовите организации, както и парични трансфери, в т.ч. незабавни преводи към други потребители на приложението, или SEPA instant кредитен превод, SEPA директен дебит, международни преводи и други функционалности за плащане, както и функционалности за контрол на сигурността на издадените виртуални и физически iCard карти.

 1. Правоотношение и Услуга

1.1. Настоящият Договор се сключва между  Клиента (наричан за краткост „Вие”) от една страна и „Айкарт“ АД, със седалище и адрес на управление: България, София 1407, бул. Джеймс Баучер 76А, ЕИК 175325806, лицензирано и под надзора на Българската Народна Банка като дружество за електронни пари съгласно директива 2009/110/EC (наричано “ДЕП”) с лиценз №. 4703-5081/25.07.2011 и като платежна институция съгласно директивата за платежни услужи 2007/64/EC (the “ДПУ”) с лиценз № 4703-4331/23.06.2010, напълно паспортизирана да предоставя услуги на територията на всички държави, членки на ЕИП, пълноправен член на MasterCard, VISA, JCB and UnionPay (наричано за краткост „Ние” или “iCard” или “Финансовата институция)  . Извлечение от Публичния регистър на дружествата за електронни пари, в който надлежно е вписано „Айкарт“ АД може да намерите на следния интернет адрес: http://www.bnb.bg/PaymentSystem/PSPaymentOversight/PSPaymentOversightRegisters/index.htm?toLang=_EN;

Електронните пари се издават от нас като Финансова институция, която открива и поддържа за Вас сметка за електронни пари. Балансът електронни пари във Вашата сметка за електронни пари представлява иск срещу нас като Финансовата институция, която е издала електронните пари.

Важно: Издадените от нас електронни пари не представляват депозит или инвестиционна услуга по смисъла на закона и клиентът не е защитен от схема за обезщетение на вложителите, предоставена от някой от компетентните органи, поддържащи такива фондове за обезщетение. Клиентът няма право на лихва върху баланса електронни пари или парите, събирани и съхранявани от нас съгласно настоящото споразумение.

1.2. Кратко описание на някои от по-важните дефиниции:

"iCard” означава FinTech мобилно приложение за смартфони с Android или iOS, предоставящо сметка за електронни пари, незабавно издаване и зареждане на Мобилна (NFC) карта за Android, виртуални дебитни карти за плащане в Интернет, виртуални карти за подаръци и физически карти с логото на Картовите организации, както и парични преводи, в т.ч. незабавни трансфери към други потребители на приложението, SEPA instant кредитен превод, SEPA директен дебит, международни преводи и други функционалности за плащане;

“iCard сметка” или "Сметка“ означава сметка за електронни пари, предоставена от нас като Финансова институция. Вашето ползване на iCard сметката е уредено от настоящия Договор. При успешна идентификация и верификация съгласно нашите правила, Клиентът може да отговаря на нашите условия за допустимост и да получи индивидуален IBAN за входящи и изходящи трансфери;

"Баланс" означава електронните пари (парично изражение) издавани от нас като Финансова институция при постъпване на средства, съгласно условията на този Договор;

"Mobile iCard", "Мобилна карта" или "Безконтактна карта", която Ви позволява да осъществявате безконтактни плащания чрез приложението iCard със средствата във Вашата iCard сметка, като използвате мобилен телефон с NFC чип, върху който е инсталирано iCard приложението (не е налично за устройства с iOS);

"Virtual iCard" или "Виртуална карта/и", която е достъпна чрез приложението iCard и Ви позволява да извършвате плащания в интернет;

"iCard Debit", "Физическа карта" или "Пластмасова карта", която представлява CHIP & PIN базирана платежна карта с логото на Картовите организации и логото на iCard, издадена от нас за плащания и теглене на ПОС терминал, плащания в Интернет и теглене на АТМ терминал;

"Virtual Gift Card" или "Карта за подаръци", която представлява виртуална карта с логото на iCard и може да се използва за плащания в Интернет от получател, на когото Клиентът е решил да изпрати Картата за подаръци;

„NFC Wearable Карта” или “iCard Wear”означава платежен инструмент - безконтактна платежна карта, издадена под бранда на Картова организациякоято е вградена  в аксесоар, одобрен от нас, която е свързана с iCard сметката на клиента, и с която клиентът може да плаща на ПОС, който приема плащания с NFC карти. NFC Wearable Карта може да бъде маркетирана под различни наименования, одобрени от нас, като например iCard Watch, iCard Bracelet, iCard Keychain или други подобни. Аксесоарите се предлагат от трета страна, различна от нас и ние не предоставяме гаранция за ползване на аксесоарите и не носим отговорност за годността за ползване на аксесоарите, различна от отговорността ни за платежни операции, включително и в случай на промоции, организирани от нас, при които ние предоставяме аксесоари с цел маркетинг и промоция. 

1.3. Вие потвърждавате и се съгласявате, че за да се регистрирате успешно за iCard и да се възползване от всички функционалности на Услугата, следва да изпълните следните стъпки:

(i) Съгласяване с условията на настоящия Договора за iCard и всички останалите правни документи (ако са приложими);

(ii) Изтегляне на мобилното приложение iCard, както и съгласяване с условията на Лицензионното споразумение за iCard мобилното приложение;

(iii) Защитата на Вашите лични данни е от изключително значение за нас. Вие следва да се запознаете с и приемете Политиката за поверителност за iCard, представляваща неразделна част от настоящия Договор, за да придобиете по-добра представа за предприеманите от нас действия за защита на Вашите лични данни, както и за условията за използване и разкриване на Вашата информация от наша страна;

(iv) Регистрация за Услугата чрез мобилното приложение iCard и въвеждане на валидна и достоверна информация, като Вашите имена, държава на местопребиваване, мобилен телефонен номер, който ще бъде използван от Услугата, валута на сметката за електронни пари и други, които iCard изиска от нас;

(v) Верификация на Вашия мобилен телефонен номер, съгласно нашите указания;

(vi) За използване на Физическа карта: Изпълнение на процедурата за активиране на Картата, както е посочено от нас на задната страна на картата или в мобилното приложение iCard. В някои случаи, без обаче да имаме задължение за това, може да позволим ограничена употреба на Картата преди завършване на процедурата по верификация при прилагане на съответните регулаторни ограничения, като например лимит от 150 евро или други. Лимитите са посочени по-долу в настоящия договор и могат да бъдат променени поради регулаторни изисквания или по наша преценка в случаи на по-висок риск;

(vii) За увеличаване на Вашите лимити и ползване на пълните функционалности на iCard сметката: Успешно преминаване на процедурата за идентификация и верификация на клиенти, съгласно нашите изисквания, които са подробно описани в този Договор и нашите вътрешни правилав;

(viii) За ползване на NFC Wearable карта: Вие можете да закупите от оторизиран от нас дистрибутор NFC Wearable аксесоар или NFC Wearable Карта, или в специални случаи, да получите подобни като подарък, като част от промоционална кампания или при друга сходна ситуация, и да ги свържете към своята iCard сметка според инструкциите на опаковката и iCard приложението.  

1.4. Издаване на карти:

(i) Когато се регистрирате за iCard сметка Вашата Мобилната карта (NFC карта) се издава и свързва автоматично и безплатно към Вашата iCard сметката в момента, в който се регистрирате за iCard (не се предлага за iOS). Мобилната карта Ви позволява да плащате с Вашия телефон, стига неговата NFC функция да е включена.

(ii) Когато се регистрирате за iCard сметка Вашата два броя Виртуални карти във валутата на Вашата iCard сметка се издават автоматично и безплатно в момента на регистрация за iCard. В случай, че сме верифицирали вашия статус, имате право да заявите и получите допълнително до 20 (двадесет) Виртуални карти чрез приложението iCard, както и да замените Виртуална карта, която предстои да изтече също през iCard, или да изтриете (премахнете и деактивирате) Виртуална карта, в случай че Картата е била компрометирана или вече не искате да я използвате. Първите две Виртуални карта са безплатна. Допълнителните виртуални карти са предмет на такса, посочена в тарифата, която ще отчисляваме от Баланса с електронни пари във Вашата iCard сметка.

(iii) Щом се регистрирате за iCard сметка, ще можете да бъдете одобрен за издаване на една Физическа карта с логата на картовите схеми (Виза, Мастеркарт или др. подобна по наша преценка), която има NFC функционалност и може за използване на ПОС и Интернет покупки и теглене на пари в брой. Първата карта iCard Debit е безплатна и Вие се съгласявате, че тя ще бъде доставена на до Вашия адрес, като за целта трябва да въведете валиден адрес и поемате отговорността да получите картата и да я активирате. Всяка допълнителна ще Физическа карта се издава с такса в съответствие с Тарифата (освен ако не е предоставена във връзка с Промоция или друго подобно изключение), която такса ще бъде автоматично приспадната от Вашия Баланс електронни пари по Вашата iCard сметка.

(iv) За да активирате и ползвате Вашата физическа iCard карта, Вие следва да откриете и поддържате валидна iCard сметка и да преминете успешо нашата процедура по идентификация и верификация.

1.5. Настоящият договор ще влезе в сила от датата нa неговото приемане от Вас („дата на влизане в сила”). Натискайки „Приемам” или „Съгласявам се” (“I Accept“ или “I Agree“), където тази възможност е направена достъпна за Вас от мобилното приложетие, , които изрази, с настоящото Вие приемате за Ваш обикновен електронен подпис, Вие изразявате своето съгласие и полагате подписа си под условията на настоящия Договор и с изпълнението на това се счита, че е създаден електронен документ и Договора е надлежно подписан от Вас.

1.6. Линк към Договора ще Ви бъде предоставен чрез мобилното приложение по време или незабавно след процеса по регистрация, посредством който ще можете да изтеглите Договора във формат за разпечатване. Копие от актуалния Договор, с всички отразени изменения, каквито биха могли да правени от време на време, ще Ви бъде предоставен в мобилното приложение. Вие можете да поискате да Ви бъде предоставено копие на Договора, като в този случай ще Ви бъде изпратен линк към Договора на Вашия регистриран мобилен телефонен номер за услугата.

1.7. В случай, че Клиентът е избрал държава България и български език, този договор и всички съобщения до Клиента ще бъдат на български език. В случай на противоречие между българската версия и превод на друг език, за меродавна ще се счита българската версия. Клиентът се съгласява, че заедно с българския език имаме право да използваме и като допълнителен език английски език.

1.8. Вие декларирате, че се регистрирате за iCard за собствено име и не действате от името или за сметка на трето лице. Всички карти се издават и свързват към Вашата iCard сметка по начина, описан в настоящия Договор. Може да откриете Вашите карти и да проверите всички техни функционалности в секцията Wallet.

1.9. 14-дневен период за прекратяване: В период от 14 дни след сключването на настоящия Договора Вие имате правото да се откажете от Вашия договор като закриете своята iCard сметка. Ние ще Ви върнем наличните парични средства по банкова сметка, посочена от Вас. Вие няма да дължите каквито и да е такси и разноски за упражняване на това свое право, но сте длъжни да заплатите всички трансакции, извършени докато Вашата iCard сметка все още е била открита. Вие може да ни уведомите за желанието си да закриете Вашата iCard сметка чрез Вашето iCard приложение или като ни се обадите в нашия Център за контакт. В случай, че този 14-дневен период е изтекъл, вие все пак може да закриете Вашата iCard сметка в съответствие с Раздел 14 на настоящия Договор.

 1. Допустимост за iCard услугта. Възрастови ограничения. Идентификация и верификация:

2.1. За да отговаряте на условията за допустимост за всички услуги, предлагани от iCard, в т.ч. платежните и услугите за електронни пари, Вие следва (i) да сте навършили 18-годишна възраст; и (ii) да сте установен в една от държавите, посочени в мобилното приложение; и (iii) Вие или който и да е друг потребител на Допълнителна карта следва да изпълнявате всички наши изисквания за допустимост до услугата, свързани с риск и AML, како и следва да не присъствате в какъвто и да е черен списък или листа със санкции във връзка с пране на пари/финансиране на тероризъм, официално публикуван и оповестен от Регулаторите, или да присъствате в черни (или сходни) списъци на картовите измамници. Умоляваме Ви да обърнете внимание, че в някои случаи, в зависимост от държавата, в която пребивавате, може да има някои ограничения в нашата услуга по отношение на издаването, доставката или използването на физически или виртуални Карти с логото на Картовите организации, за които ние не носим отговорност.

2.2. Идентификация и верификация: Ние имаме законоустановеното задължение да идентифицираме и верифицираме Вашата самоличност в съответствие с приложимото законодателство относно мерките срещу изпиране на пари и финансиране на тероризма, вътрешните процедури във връзка с прилагането на тези мерки, както и процедурите и приложимите правила на Картовите организации.

(i) За тази цел ние изискваме регистрация и идентификация на Вашите лични данни (чрез iCard мобилното приложение), като например (но не само) Вашите имена, адреси, дата на раждане, данъчен номер, имейл адрес, регистриран мобилен телефон и други.

(ii) Вие се съгласявате да преминете кратка и безплатна идентификация посредством face-to-face видео част, проведен с наши служители или служители на наш подизпълнител. За да преминете през видео чат идентификацията Вие следва да сте навършили най-малко 18-годишна възраст. Личните данни, снимките, включително Вашите снимките и документите, събрани по време на видео разговора, са подробно описани в Политиката за поверителност, представляваща неразделна част от настоящия Договор. С настоящото Вие потвърждавате и се съгласявате, че за да Ви бъде открита сметка за електронни пари и за да използвате платежните услуги, Вие следва успешно да преминете през идентификация и верификация чрез видео разговор, както и да преминете всякакви други проверки и мерки (ако е приложимо), прилагани от нас срещу изпиране на пари и финансиране на тероризма.

(iii) С настоящото Вие се съгласявате, че видео разговорът е единствено част от процедурата по идентификация, и  че Вашата самоличност ще бъде верифицирана от нас чрез независими източници, като например регистри с политически значими личности, Dow Jones или други сходни бази данни, регистри на Картовите организации, трети лица, които предоставят проверка на документи за самоличност или други независими източници, както сме задължени да правим по закон. С настоящото Вие се съгласявате с всякакви подобни проверки и потвърждавате, че ще ни указвате всякакво потърсено съдействие във връзка с изпълнението на тези проверки. Вие се съгласявате, че ние ще имаме изключителна преценка относно определянето на обстоятелството дали сте били надлежно верифициран и дали продължавате да отговаряте на всички изисквания във връзка с прилагането на мерките срещу изпиране на пари и финансирането на тероризма. Ние имаме правото да откажем, преустановим или прекратим услугата временно или перманентно, в случай, че процедурата по идентификация и верификация не е била надлежно и навременно завършена или във връзка с всякакви други съображения за управление на риска, съображения за сигурност или регулаторни причини, за което ние няма да носим отговорност.

(iv) Вие разбирате и се съгласявате, че – с някои малки изключения, описани по-долу,  платежните услуги, включително сметката за електронни пари и Картата/ите, може и да не бъдат активни и достъпни до успешното завършване на процедурата по идентификация и верификация съгласно нашите вътрешни правила относно прилагането на мерките срещу изпиране на пари и финансиране на тероризма. Ние запазваме правото си да изискваме всякакви допълнителни документи, лични или други сходни данни, оригнали или нотариално-заверени копия на лични или други документи, по всяко време.

(v) В някои случаи и за някои държави, ние може да поддържаме алтернативни методи или процедури за Вашата идентификация и верификация, като те ще бъдат налични в мобилното приложение, когато започневе процедурата по идентификация или пожелаете да смените лимитите на Вашата сметка.Въпреки това, ние не нямаме задължение да Ви предоставим такива алетрнативни методи за идентификация и верификария и няма да носим отговорност, в случай, че не желаете или поради някаква причина, която стои извън нас, не можете да осъществите видео разговор.

2.3. По наша преценка, преди успешното приключване на процедурата по идентификация и верификация може да Ви бъде позволено да използвате само част от iCard услугата, като например зареждане на електронни пари при определени лимити, покупка на ПОС с Мобилна или Виртуална карта или GiftCard при определени лимити и др. .В случай че позволим това, вие ще може да ползвате нашата услугата със специални лимити, като тези лимити са наложени по закон и ще бъдат изрично определени в секция лимити, като могат да бъдат видени в мобилното приложение. Вие се съгласявате, че тези лимити са наложени със закон изисквания и могат да бъдат предмет на изменение в съответствие с промяна в законодателната рамка, за което ще бъдете уведомен веднага щом това бъде възможно или разрешено по закон. В случай, че желаете тези лимити да бъдат променение, Вие трябва да преминете успешно през нашата процедура по идентификация и верификация, която може да намерите във вашия iCard профил.

2.4. В случай, че Вие бъдете успешно верифицирани от нас Вашата iCard сметка ще бъде активирана със стандартни лимити за Услугата. Независимо от това, ние можем по всяко време да  изискваме допълнителна информация като условие за продължаваното използване на iCard от Ваша страна. Вие се съгласявате да предоставяте подобна информация, каквато бихме могли да изискваме, без неоправдано забавяне. Лимитите на Вашата iCard сметка и Ваша Карта са определени в съответната секцията Лимити в мобилното приложение iCard.

2.5. Поради законодателни причини, или поради съображения за управление на риска, или от мерки за сигурност, ние можем да налагаме или да променяме лимитите едностранно и без Ваше  съгласие, за което ние ще Ви информираме през мобилното приложение, освен ако нямаме правото по силата на закона да Ви уведомим в определени случаи. Ние имаме правото по своя собствена преценка да решим дали да изменим лимитите след постъпило клиентско поискване за промяна на лимити и ние няма да носим отговорност в случай на отказ във връзка с подобно поискване. Трансакции или операции по зареждане на iCard сметката, или получаване на средства, или покупки на ПОС или трансфери, които може да надхвърлят определените лимити няма да бъдат изпълнявани.  

2.6. При регистрация за iCard и по времето на действие на настоящия Договор, Вие сте длъжни да ни предоставя актуална, пълна и точна информация, съгласно нашите инструкции, както и да поддържате съответната информация във възможно най-актуален и точен вид през целия период на ползване на iCard. Вие потвърждавате и давате съгласието си да осъществяваме достъп до списъка с контакти (contact list/address book) във Вашето смарт устройството за целите на откриване, актуализация и използване на мобилните телефонни номера на други потребители на Услугата. В случай на каквато и да е промяна в информацията, предоставена от Вас, Вие се съгласявате да обновите незабавно съответната информация на съответните места в мобилното приложение iCard.

 1. Зареждане на Сметка и получаване на средства:

Можете да закупите или да получите електронни пари по следните начини, както е разрешено от iCard услугата.

3.1. Зареждане на Вашата iCard сметка със Свързана карта (дебитна или кредитна карта):

3.1.1. Вие може да решите да регистрирате валидна карта (Свързана карта), чийто упълномощен държател сте Вие и която да бъде използвана за финансиране на покупката на електронни пари за iCard услугата. Закупуването на електронни пари чрез Запаметена карта може да бъде както за сума, определена от Вас, така и за сума, определена от нас, в случаите, когато е такава е необходима за кредитиране на Вашата iCard сметка за извършване на платежна трансакция или за заплащането на такси по този Договор. С добавянето на Свързана карта Вие се съгласявате да използвамe Свързаната карта за операции по зареждане на Вашата Сметка, че наредена в съответствие с правилата по този Договор операция по зареждане не може да бъде отменена веднъж, щом е надлежно наредена, и че ние имаме правото да проверяваме добрия статус на Свързаната карта при Финансовата институция или Издател, издал картата, в т.ч., но не само, чрез процедурата за верификация на Свързана карта или по друг начин. Лимитите за зареждане чрез Свързана карта са налични във iCard мобилното приложение. Вие можете да промените лимитите по начина, разрешен от iCard, като успешно завършите процедурата за верификация на Свързана карта, която можете да намерите във Вашето iCard мобилно приложение.

3.1.2. Ние ще съхраняваме информацията, която предоставяте, като например данните за Свързаната карта, и ще обработваме трансакциите за зареждане през съответната Картова организация. Вие се съгласявате, че данните за Свързаната карта ще бъдат използвани от нас за:

(а) дебитиране или начисляване на такси на Свързаната карта за закупуване на електронни пари и/или обработка на операция по зареждане или платежна трансакция, включително всички свързани такси, както е приложимо;

(б) дебитиране или начисляване на такси на Свързаната карта за обработка на всички плащания, за които следва да бъдете таксувани с всички останали видове такси или разходи, на основание настоящия Договор или ползването на Услугата;

(в) кредитиране на Вашата Свързана карта, при изрично искане и съгласие от наша страна, а също и в други случаи на връщане на платежна операция или в други случаи на обратно действие на плащане или възстановяване на суми, в размер на сумата, която може да бъде необходима за извършване развалянето на операцията за зареждане или платежната трансакция, или за възстановяване на суми чрез iCard мобилното приложение.

3.1.3. Ако решите да регистрирате няколко Запаметени карти, трябва да изберете тяхното подреждане по приоритет, което ние ще следваме при операция по зареждане. Вие трябва да изберете подредбата на дебитиране на Вашата iCard сметка от наличните Баланси или от Запаметените карти. Чрез Услугата, Вие можете да активирате, респективно след това да деактивирате, функционалността за автоматично зареждане на Вашата iCard сметка от Свързаната Карта с цел плащане на физически POS или виртуален POS (в Интернет), в който случай на зареждане няма да бъде начислена съответна такса за зареждане. За да активираме за Вас тази функционалност, е възможно да поставим изисквания за верифициране на Свързаната карта, а също и други допълнителни условия. Ако активирате тази функционалност, Вие (1) не можете да оспорите или да отмените операцията по зареждане и (2) следва да приемете, че ако Свързаната карта не може да бъде дебитирана по някаква причина и разполагате с достатъчен баланс във Вашата iCard сметка, Вашият Баланс може да бъде дебитиран за изпълнението на платежната трансакция.

3.2. Зареждане на Вашата iCard сметка с банков превод: За да заредите Вашата iCard сметка с банков превод Вие следва да бъдете изцяло идентифициран и верифициран от нас и да Ви е бил предоставен IBAN кодът на Вашата iCard сметка, който можете да видите в iCard приложението. След това Вие или наредителят следва да наредите кредитен превод от банкова сметка към Вашата iCard сметка, като бъдат посочени IBAN и BIC кодовете, предоставени от нас. При получаване на сумата от превода при нас ние ще издадем електронни пари за същата сума и валута като сумата и валутата, получени от нас, и в същия работен ден като датата на получаване на средствата. Ние не носим отговорност и не контролираме кога ще получим средствата от Вашия доставчик на платежни услуги и дали Вашият доставчик на платежни услуги или  кореспондентските банки ще ви начислят такси за прехвърлянето на средствата, както и дали ще прехвърли сума към нас в пълен размер. Вие ще бъдете уведомени чрез iCard мобилното приложение, в секциите „Баланс“ и „История на транзакциите“ за размера на издадените електрони пари, както и за датата на зареждащата трансакция.

3.3. За да получите сумата по Вашата iCard сметка, Вие трябва да предоставите коректния номер на Вашата сметка и/или коректния IBAN, BIC както и други данни за Сметката на Получателя (Вие), по начина, посочен във мобилното приложение iCard. Лимитите за зареждане с банков превод са посочени в iCard мобилното приложение.

3.4. Вие се съгласявате, че можем да наложим различни ограничения върху сумите на закупени електронни пари или специални изисквания или да не приемем банков превод от определени банки по наша преценка.

3.5. Датата на вальора за сметката на Получателя (Вашата iCard сметка), както и сумата при входящ превод ще бъдат налични не по-късно от Работния ден, в който сумата на финансовата транзакция е ни е била кредитирана, освен ако не сме задължени по закон да задържим определена трасакция по причини, свързани с мерките против изпирането на пари или друг риск..

3.6. Операция по зареждане чрез някои от различните методи за зареждане може да бъде отхвърлена или ограничена от нас поради регулаторни причини, правилата за риск и сигурност, или с цел избягване на противоречие от наша страна между различни услуги, които ползвате, или на друго основание, а също така и може да бъде отхвърлена или забавена, по разумни причини извън нашия контрол. Ние не можем да гарантираме приемането на който и да е конкретен метод на зареждане и можем да направим изменим условията или изобщо да прекратим по всяко време и без предизвестие приемането на който и да е конкретен метод за зареждате, за което няма да носим отговорност.

3.7. Вие се съгласявате, че не можете да осъществите успешно чарджбек след операция по зареждане на място на основание "стоката не е доставени или друго подобно", тъй като закупените електронни пари (закупената стока) се издават (доставят) от нас при получаване на средства.

3.8. Получаване на пари: Вашата iCard сметка може да бъде заредена с електронни пари при получаване на пари от други Ваши сметки или услуги, които ползвате в рамките на нашата система, както и от други банкови сметки. За да получите пари от iCard сметка на друг Клиент в рамките на нашата система, трябва да предоставите на Платеца или регистрирания от Вас имейл за iCard, или регистрирания от Вас мобилен телефонен номер за iCard, или номера на Вашата Сметка, който може да намерите в iCard мобилното приложение.

 1. Изпращане на пари:

Можете да извършвате парични преводи през iCard както е разрешено от услугата по следните начини:

4.1. Можете да изпращате чрез iCard пари на други Клиенти, които са регистрирани за iCard. За да изпратите пари чрез функционалността Send Money, трябва да използвате коректния имейл адрес на Получателя, регистриран в iCard или коректния мобилен телефонен номер, който Получателят е регистрирал за iCard, както и да подадете правилно платежно нареждане от функционалността Send Money. Лимитите при изпращане на пари са налични в секцията Лимити във Вашата сметка. Клиенти, които са регистрирани за iCard, но все още не са направили своята идентификация и верификация може и да не могат да получат изпратените от Вас средствата, които надхвърлят законовите лимити. При тези случаи, трансакцията няма да бъде изпълнявана изобщо.

 1. Изходящи парични преводи. SEPA кредитни преводи, Международни, Вътрешни преводи и SEPA директен дебит:

5.1. SEPA кредитни преводи: При спазване на всички условия по настоящия договор, Вие можете да извършвате чрез iCard услугата изходящи преводи от Вашата iCard сметка, в която има баланс в евро към всяка банкова сметка в евро, поддържана в държава от SEPA. Ние ще изпълним валидни платежни нареждания за такива преводи в съответствие със законодателството на Европейския съюз относно SEPA кредитни преводи. За да подадете валидно платежно нареждане за SEPA кредитен превод, Вие трябва да ни предоставите пълните и правилно изписани имена на получателя,  правилният IBAN в евро на получателя, поддържан в държава от SEPA, както и BIC кода на доставчика на платежни услуги на получателя (банка на получателя), налични в iCard приложението.

5.1.1. SEPA Instant кредитни преводи: При спазване на всички условия по настоящия договор, и в случаите, когато е налично в iCard услугата, SEPA instant кредитни преводи представляват кредитни преводи, извършени в евро посредством SEPA. Максималният размер, който може да бъде изпълнен с една трансакция, е 15 000 евро.

5.2. Международен превод: При спазване на всички условия по настоящия договор, посредством услугата Вие можете да извършвате изходящи преводи от Вашата iCard сметка и Баланс по нея, с изключение на банкови сметки, поддържани в определени държави, и принадлежащи на определени лица, които са забранени от iCard. Ние ще изпълним надлежни платежни нареждания за такива преводи в съответствие със правилата SWIFT за международни преводи. За да направите надлежно платежно нареждане за международен превод, Вие трябва да предоставите пълните и правилно изписани имена на получателя, точните данни за банковата сметка на бенефициента, като напримерIBAN, BIC на доставчика на платежни услуги на получателя, или други данни за сметката на получателя, както и SWIFT код на доставчика на платежни услуги на бенефициента и други данни, каквито могат да бъдат изискани от услугата в iCard мобилното приложение.

5.3. Вътрешен превод: Възможно е за определени страни да поддържаме функционалност за извършване на вътрешни преводи. При спазване на всички условия по настоящия договор, Вие можете да извършвате вътрешни преводи, като следва да проверите в Тарифата, налична в мобилното приложение iCard Вашия онлайн профил за наличието на функционалността за вътрешни преводи. За да извършите надлежно платежно нареждане за вътрешен превод, Вие трябва да предоставите пълните и правилно изписани имена на получателя, точните данни за сметката на бенефициента, като например IBAN в местната валута и BIC на доставчика на платежни услуги на Получателя в държавата, където вътрешния превод е възможен чрез нашата услуга, както и други данни, каквито могат да бъдат изискани при извършване на нареждането чрез нашата услуга във iCard мобилното приложение.

5.4. iCard SEPA директен дебит (SDD): Следните условия се прилагат към платежните трансакции, които можете да извършвате към Получатели посредством платежни трансакции SEPA Директен дебит от Вашата iCard сметка, открита при нас:

5.4.1. Услугата SEPA директен дебит Ви позволява да извършвате плащания в евро валута към получатели чрез нашата услуга, посредством Единната зона за плащания в Евро / Single Euro Payments Area (SEPA), при който плащанията се извършват по инициатива на Получателя на основание на предварително дадено от Вас съгласие. SEPA включва държавите и териториите, описани в Списъка на страните и териториите, участващи в SEPA.

5.4.2. Вие разбирате и се съгласявате, че за изпълнението на Услугата SEPA директен дебит е необходимо:

(i) Получателят и доставчикът на платежни услуги на Получателя следва да участват в Основната   схема за SEPA директен дебит (“SEPA Direct Debit Core Scheme”).

(ii) Вие следва да предостави мандат за SEPA директен дебит в полза на Получателя при встъпване в отношения с последния и най-късно до 14 дни преди падежа на директния дебит.

(iii) Получателят инициира съответната платежна трансакция посредством отправянето на нареждане (“Нареждане за събиране”) за директен дебит към нас чрез неговия доставчик на платежни услуги. Платежните трансакции по директен дебит могат да бъдат повтарящи се или еднократни плащания, в зависимост от определеното в Мандата, който сте предоставили на Получателя.

5.4.3. За използването на услугата SEPA директен дебит, Вие следва да предоставите непосредствено на Получателя генерираните му от нас IBAN и BIC, които сме Ви предоставили като Ваши уникални идентификатори. Вие разбирате и се съгласявате, че ние сме оправомощени да изпълним платежна трансакция SEPA директен дебит и единствено на базата на уникалния идентификатор, предоставен в Нареждането за събиране, изпратено от доставчика на платежни услуги на Получателя.

5.4.4. Мандат за SEPA директен дебит

5.4.4.1. Вие се съгласявате, че Мандатът за SEPA директен дебит трябва да бъде предоставен на Получателя в писмен вид, саморъчно подписан от Вас или на друг траен носител в електронен формат, в зависимост от договореностите между Вас и Получателя, както и приложимите изисквания на националното законодателство.

5.4.4.2. Мандатът следва да съдържа следните изявления, направени от Ваша страна:

(i) изявление, оправомощаващо Получателя да събира средства чрез платежни трансакции SEPA директен дебит от Вашата iCard Сметка, открита при нас; както и

(ii) изявление, с което ни инструктирате да изпълняваме платежни трансакции SEPA директен дебит по инициатива на Получателя, насочени към Вашата iCard Сметка.

Мандатът следва да съдържа следната информация и атрибути:

(i) Вашите уникални идентификатори (IBANи BICкодове)

(ii) уникална референция на Мандата

(iii) идентификация на Вашия Получател (име, адрес и държава на Получателя);

(iv) идентификатор на Получателя;

(v) индикация относно характера на Мандата (повтарящ се или еднократен);

(vi) Вашата идентификация (име, адрес и държава);

(vii) наименование на Вашия доставчика на платежни услуги (името на Финансовата институция, както е описана в настоящия Договор за iCard); както и

(viii) дата и час;

(ix) Вашия подпис;

Мандатът за Директен дебит може да съдържа и друга информация, допълваща данните за платежната трансакция за директен дебит.

5.4.4.3. Вие разбирате и се съгласявате, че документът, материализиращ Мандата, предоставен от Вас в полза на Получателя, остава в разположение на Получателя. Вие се съгласявате, че Получателят поема отговорността върху данните за нареждане на платежни трансакции и може да въвежда допълнителна информация в изискваните документи за нареждането за събиране на SEPA директен дебит, като например размера на сумите за събиране.

5.4.4.4. Вие потвърждавате, че Получателят изпраща Нареждането за събиране към нас чрез посредничеството на доставчика на платежни услуги на Получателя. Нареждането за събиране представлява също и упълномощаване от Ваша страна спрямо нас да изпълним съответната трансакция SEPA директен дебит и да съберем средствата, посочени в Нареждането за събиране от Вашата iCard сметка.

5.4.4.5. Ние запазваме правото си да одобрим или да откажем формата, в която е представен Мандата и/или, когато е необходимо, да изискаме от Вас или от доставчика на платежни услуги на Получателя потвърждение за Мандата, предоставен от Вас на Получателя, с цел защита на Вашите интереси от евентуални опити за измама.

5.4.5. Мандат за SEPA Директен дебит като разрешение за събиране. Вие разбирате и се съгласявате, че с предоставянето на Мандат към Получателя, Вие оправомощавате Получателя да изпраща Нареждания за събиране на плащания от Вашата iCard сметка, открита при нас, във връзка с Услугата SEPA Директен дебит и в същото време, Вие ни указвате при постъпване на Нареждане за събиране на суми да изпълним директния дебит чрез изтегляне на съответните суми от Вашата iCard сметка.

5.4.6. Откази, Ограничения и други указания.

5.4.6.1. Отказ на Мандата за SEPA Директен дебит.

(1) Вие можете по всяко време да направите отказ от дадения Мандат за SEPA директен дебит, предоставен на Получателя или да откажете определена трансакция SEPA Директен дебит, чрез изпращане на искане към нас по имейл изпратен от имейл адреса, посочен от Вас по време на регистрационния процес, или по друг начин, какъвто може да Ви бъде указан от iCard, при който следва да предоставите допълнителни данни за Мандата или за платежната трансакция SEPA директен дебит, във връзка с която желаете да направите отказ, както и други допълнителни данни, каквито биха могли да бъдат изискани от нас.

(2) В случаите, при които сте направили отказ от даден Мандат, Вие разбирате и се съгласявате, че след изпращане на молбата за Отказ ние ще считаме всяко последващо Нареждане за събиране, изпратено от доставчика на платежни услуги на Получателя във връзка със съответния Мандат, като непозволено.

(3) Вие следвa да изпратите отказа до нас най-късно до два работни дни преди падежа на директния дебит по съответния Мандат, с цел да имаме възможност да откажем Нареждането за събиране, инициирано във връзка с отказания Мандат/платежна трансакция.

(4) Вие сте длъжен да уведомите Получателя за съответния отказ, с цел предотвратяване на изпращане към нас на последващи Нареждания за събиране от страна на доставчика на платежни услуги на Получателя.

5.4.6.2. Вие имате право да ограничите всички плащания по Услугата SEPA директен дебит с оглед на тяхната честота и/или размер чрез изпращането на инструкция към нас от имейл адреса, посочен от Вас по време на регистрационния процес или по друг начин, позволен от iCard. Вие разбирате, че трябва да ни уведомите за ограниченията в срок най-късно до два работни дни преди падежа на директния дебит, така както е определен в съответния Мандат за SEPA директен дебит, в противен случай ние няма да наложим съответните ограничения към платежната трансакция. В допълнение, Вие сте длъжен да уведомите Получателя за ограниченията, тъй като ние нямаме задължение да информираме Получателя. При надлежно получаване на указанието за ограничаване ще обработим трансакцията SEPA директен дебит в съответствие с ограниченията, определени в него.

5.4.7. Блокиране на плащания по трансакции SEPA директен дебит. Вие можете, по всяко време през което ползвате Услугата iCard SEPA Директен дебит, да блокирате Вашата iCard сметка спрямо изпълнение на Нареждания за събиране, инициирани пред нас от Вашите Получатели.  Вие разбирате, че при избора на тази възможност, Вие блокирате Услугата SEPA Директен дебит и ни давате указание да откажем всички инициирани платежни трансакции за директен дебит, изпратени от доставчиците на платежни услуги на Получатели.

5.4.8. Платежни трансакции SEPA директен дебит

5.4.8.1. Задължаване на Вашата iCard сметка със сумата на директния дебит

Вие се съгласявате, че при получаване от наша страна на Нареждане за събиране чрез SEPAДиректен дебит, инициирано от Получателя, ние ще дебитираме сумата посочена в Нареждането за събиране от Вашата iCard сметка на падежа на директния дебит, посочен в съответното Нареждане. Вие се съгласявате, че падежът на Нареждането за събиране, инициирано от Получателя следва да съвпада с падежа, посочен в Мандата, предоставен на съответния Получател. В случай, че падежът на директния дебит не е работен ден, ние ще задължим Вашата iCard сметка на следващия работен ден. Вие разбирате и се съгласявате, че за целите на настоящото Приложение краят на работния ден за сетълмент на платежни трансакции SEPA Директен дебит е 15:00 ч. централноевропейско време (cut-off).

5.4.8.2. Неизпълнение и възстановяване на плащания:

(1) Вашата iCard сметка няма да бъде дебитирана, или Нареждане за събиране може да бъде отхвърлено или върнато не по-късно от петия работен ден след падежа на директния дебит, в случай че:

 • Получили сме молба за Отказ на Мандата за SEPA директен дебит в съответствие с условията по настоящия Договор;
 • Посоченият IBAN от Получателят в Нареждането за събиране не може да бъде обвързано със съответния уникален идентификатор на Вашата iCard Сметка, открита при нас; или
 • Вашата iCard Сметка е закрита; или
 • Вашата iCard Сметка е блокирана за трансакции за директен дебит или е блокирана по каквато и да е друга причина; или
 • Вие не разполагате с достатъчно парични средства за изпълнение на операцията по директен дебит или ние сме блокирали сумите във връзка с процедурите по Вашата идентификация и верификация, според нашите правила и приложимото законодателство; или
 • Вие не сте били надлежно идентифицирани или верифицирани в съответствие с нашите правила и в съответствие с приложимото законодателство; или
 • Невалидност на кода на операцията, трансакцията или вида на последователността от операции/трансакции, на формата за преобразуване на електронни данни, изпратени от доставчика на платежни услуги на Получателя.
 • Поради причини, свързани с управление на риска или във връзка с прилагане на мерки срещу изпиране на пари или финансиране на тероризма, по наша преценка, или
 • Поради други регулаторни причини
 • Директният дебит не може да бъде изпълнен от нас, тъй като изискваните документи за платежната трансакция SEPA директен дебит:
 • Не съдържат идентификатори за кредитора или съдържа явно погрешни такива;
 • Не съдържат препращане към съответния Мандат;
 • Не съдържат информация относно датата, на която Мандата е бил предоставен; или
 • Не съдържат информация относно падежа на директния дебит.
 • Поради каквато и да е друга причина, в съответствие с правилата на SEPA Direct Debit Core Rulebook.

(2) В случаите, при които не притежавате достатъчно средства във Вашата iCard сметка, които да покрият сумата на директния дебит, Вие потвърждавате и се съгласявате, че ние няма да задължим Вашата iCard сметка и ще третираме входящото Нареждане за събиране на директен дебит като висящо за период от 3 (три) работни дни, считано от падежа на директния дебит, след което ще отхвърлим инициираното от получателя плащане, в случай че не предоставите необходимите средства. Ние нямаме право да изпълняваме частични плащания по платежни трансакции SEPA Директен дебит.

(3) В случаите, при които Вашата iCard сметка е блокирана от нас, включително, но не само при висяща Ваша идентификация или верификация, Вие потвърждавате и се съгласявате, че няма да изпълняваме директни дебити към Вашата iCard сметка и ще третираме директния дебит като висящ за период от 3 (три) работни дни, считано от падежа на директния дебит, след което ще отхвърлим инициираното от получателя плащане, ако причината за блокирането на iCard Сметката не бъде отстранена. 

5.4.8.3. Уведомяване за неизпълнение, отмяна на дебитиране или отказ

(1) Ние незабавно ще Ви уведомим за неизпълнението, отхвърлянето или връщането на Нареждането за събиране чрез SEPA Директен дебит по имейл адреса, посочен от Вас по време на регистрационния процес или по друг начин, предвиден от нашата услугата. Ние ще посочим, ако е възможно, причините и ще опишем възможните способи, чрез които да бъдат преодолени препятстващите изпълнението на трансакцията обстоятелства. Вие можете да се осведомите за всички плащания чрез Услугата SEPA директен Дебит в мобилното приложение iCard.

(2) Ние ще Ви начисляваме такса, определена в „Тарифата”, в случаите когато сте информиран за отказ за изпълнение на Нареждане за събиране чрез SEPA Директен дебит поради липса на средства, предоставени от Вас.

5.4.8.4. Извършване на плащането

(1) Вие разбирате, че ние дебитираме от Вашата iCard сметка съответната сума, посочена в Нареждането за събиране чрез SEPA Директен дебит, на падежа, посочен в съответното Нареждане/Мандат, и прехвърляме сумата към доставчика на платежни услуги на Получателя. 

(2) Ако падежът на директния дебит не е в работен ден, периодът за изпълнение започва да тече на първия следващ работен ден.

(3) Вие ще бъдете уведомен за всяко изпълнение на платежна трансакция посредством избрания информационен канал за Вашата iCard сметка и в съответствие с избраната честота на изпращане на информация.

5.4.8.5. Бездействие във връзка с Мандат за SEPA Директен дебит.

(1) Вие се съгласявате, че ние имаме правото да откажем инициирана платежна трансакция във връзка с конкретен Мандат, ако пред нас не е било представено Нареждане за платежна трансакция за съответния Мандат през последните 36 месеца (от датата на последната инициация, включително и в случай, че последната е била отхвърлена, върната или възстановена). Ако желаете да продължите да използва Услугата SEPA директен дебит за съответния Получател, то Вие следва да подготвите и предоставите нов Мандат на този Получател.

5.4.9. Право на възстановяване и Компенсации съгласно SEPA Директния дебит.

5.4.9.1. Възстановяване на разрешена трансакция.

(1) В случай, че платежна трансакция е инициирана от Получател чрез Услугата SEPA директен дебит и в резултат на което Вашата iCard Сметка е дебитирана, Вие имате право да потърсите Възстановяване на средствата от нас без необходимост от предоставяне на допълнителни основания за молбата. Това свое право на Възстановяване Вие може да упражните в период от 8 седмици от датата на дебитиране на Вашата iCard Сметка. Ние възстановяваме баланса на Вашата iCard Сметка в състоянието, в което тя е била преди платежната трансакция по SEPA директния дебит.

(2) Вие се съгласявате, че правото на Възстановяване по горната алинея се преклудира в момента, в който платежната трансакция по Нареждането за събиране на SEPA директен дебит ни бъде изрично потвърдено от него.

5.4.9.2. Възстановяване на неразрешена трансакция

(1) В случай на неразрешено плащане, инициирано от Получател чрез Услугата SEPA директен дебит, в резултат на което Вашата iCard сметка е била дебитирана, Вие имате право да оспорите плащането и да потърси от нас Възстановяване на сумата на неразрешената трансакция. Ние сме длъжни да възстановим сумата, дебитирана от Вашата iCard сметка незабавно. Ние няма да имаме никакви претенции спрямо Вас за възстановяване на направените от нас разходи

(2) Вашето право да искате възстановяване на неразрешени трансакции се погасява, ако не ни уведомите за последните в период от 30 (тридесет) дни от момента на дебитиране на Вашата iCard сметка или, в случай че Вие действате в качеството си на потребител, не по-късно от 13 месеца от момента на дебитиране на Вашата iCard сметка във връзка с неразрешената трансакция по SEPA директен дебит. Началният момент на този период е моментът, в който ни уведомите за платежната трансакция по SEPA директен дебит чрез iCard мобилното приложение или по друг начин, какъвто би могъл да е уговорен допълнително между страните, но не по-късно от един месец след момента на дебитирането на Вашата iCard сметка.

(3) Вие понасяте всички загуби, породени във връзка с неразрешена трансакция по Услугата SEPAдиректен дебит, ако сте причинили такива чрез измама или с неизпълнението на едно или повече от задълженията си по настоящия Договор, умишлено или поради груба небрежност.

5.4.9.3. Възстановяване на неизпълнени или неправилно изпълнени разрешени плащания

(1) В случай, че разрешена платежна трансакция не бъде извършена или е извършена неправилно, Вие имате право да потърсите от нас незабавно възстановяване на сумата на платежната трансакция по SEPA директен дебит в нейната цялост. Ние възстановяваме Баланса на Вашата iCard сметка в състоянието, в което тя се е намирала преди неизпълненото или неправилно дебитиране.

(2) Ние потвърждаваме, че в допълнение на Вашето право по горната алинея, Вие имате право да потърсите от нас възстановяването на всички такси или лихви, понесени от Вас или дебитирани от Вашата iCard сметка във връзка с неизпълнената или неправилно изпълнената платежна трансакция.

(3) В случай, че платежната трансакция не е била изпълнена правилно, ние незабавно, при поискване от Ваша страна, ние ще предприемем всички разумни мерки за проследяване на платежната трансакция, като Ви уведомяваме за резултата.

(4) Вие потвърждавате и се съгласявате, че всякаква отговорност от наша страна се погасява, ако успеем да Ви докажем, че пълната сума на плащането е достигналa доставчика на платежни услуги на Получателя в срок или че платежната трансакция е изпълнена в съответствие с предоставените от Получателя неправилни уникални идентификатори на Получателя.

(5) Всякакви Ваши претенции и възражения срещу нас във връзка с неизпълнението или неправилното изпълнение на трансакции се погасяват ако Вие пропуснете да ни информирате за основанията на същите тези претенции и възражения в период от 13 месеца от момента на извършване на неразрешената или неправилно извършената трансакция. За начален момент на този период се счита моментът, в който ние сме Ви информирали за дебитирането през вашeто мобилно приложение или по друг начин, който може да бъде уговорен допълнително между страните, но не по-късно от един месец от момента на дебитиране на Вашата iCard сметка.

 1. Платежни нареждания за преводи:

6.1. Вие можете да правите платежни нареждания за изпращане на пари към друга Сметка в нашата система или чрез функционалността „Изпращане на пари“ (“Send Money”) или чрез изходящ банков трансфер. Вие носите пълна отговорност за надлежното подаване на платежното нареждане и за предоставянето на пълната и точна информация за получателя на превода.

6.2. Получаване и неотменимост на платежното нареждане: Натискайки бутона „Потвърждавам“ (“I Confirm”) или „Съгласявам се“ (“I Agree”) във Вашето мобилно приложение, където това се изисква от iCard и след въвеждането еднократния код за достъп (one time password/OTP) или друг защитен код за потвърждение на нареждането за превод, Вие потвърждавате, че извършвате неотменимо платежно нареждане към нас за извършване на платежната трансакция и за дебитиране на сметката на Вашата iCard сметка със сумата на превода, ведно с  всички приложими такси. Вие се съгласяване, че не можете да оттеглите веднъж потвърдено нареждане, което сме получили надлежно. Платежно нареждане, получено от нас след 12:00 ч. на обяд (cut-off)  или в неработен ден, ще се счита за получено от нас на следващия Работен ден.

6.3. Ние ще изпълним нареденото от Вас плащане при условие, чe притежавате достатъчно Баланс във Вашата iCard сметка за покриване на сумата на превода, ведно с всички дължими такси. Ние ще откажем да изпълним определена трансакция, ако липсва необходимата наличност на електронни пари в съответната валута, или ние имаме основание да считаме, че платежното нареждане е подадено от неоправомощено лице или трансакцията е измамна, незаконна или в нарушение на настоящия Договор или в нарушение на друг  закон или регулация.

6.4. Краен срок за изпълнение на надлежни платежни нареждания за парични преводи:

(i) Изпращане на пари (Send money) – в рамките на същия ден на подаването на надлежното платежно нареждане;

(ii) Краен срок за изпълнение на SEPA кредитни преводи: Ние ще дебитираме Баланса Ви в EUR и ще изпълним нареждането след получаване на потвърждение за одобреното платежно нареждане най-късно до края на следващия Работен ден за платежни нареждания за SEPA кредитни трансфери, получени до 12:00 ч. на обяд в Работен ден. Платежни нареждания за SEPA кредитни преводи, получени след 12:00 ч. на обяд или получени в неработен за нас ден, ще бъдат изпълнени от нас най-късно до края на Работния ден, следващ деня, в който сме получили нареждането. Получаването на средствата от страна на кредитора (получателя) на превода зависи от договореностите между него и неговия доставчик  на платежни услуги. Обичайно нарежданията за SEPA кредитни преводи се получават в рамките на максимум два Работни дни.

(iii) Краен срок за изпълнение на Международни парични преводи: ние ще дебитираме Баланса Ви в съответната валута и ще изпълним нареждането след получаване на потвърждение за одобреното платежно нареждане най-късно до края на следващия Работен ден за платежни нареждания за Международни парични преводи, получени до 12:00 ч. на обяд в Работен ден. Платежни нареждания за Международни парични преводи, получени след 12:00 ч. на обяд или получени в неработен за нас ден, ще бъдат изпълнени от нас най-късно до края на Работния ден, следващ деня, в който сме получили нареждането. Получаването на пари от страна на кредитора (получателя) на превода зависи от договореностите между него и неговия доставчик на платежни услуги. Вие разбирате и се съгласявате, че ние можем да определим и други крайни срокове за изпълнение на Международни парични преводи (които не представляват SEPA преводи), за което ще бъдете уведомен в мобилното приложение iCard.

(iv) Краен срок за изпълнение на Вътрешни парични преводи: ние ще дебитираме Баланса Ви в съответната вътрешна валута и ще изпълним нареждането след получаване на потвърждение за одобреното платежно нареждане най-късно до края на следващия Работен ден за платежни нареждания за Вътрешни парични преводи, получени от нас до 12:00 ч. на обяд в Работен ден. Платежни нареждания за Вътрешни парични преводи, получени след 12:00 ч. на обяд или получени в неработен за нас ден, ще бъдат изпълнени от нас най-късно до края на Работния ден, следващ  деня,  в който сме получили нареждането. Получаването на средства от страна на кредитора (получателя) на превода зависи от договореностите между него и неговия доставчик на платежни услуги. Вие разбирате и се съгласявате, че ние можем да определим и други крайни срокове за изпълнение на Вътрешни парични преводи, за което ще бъдете уведомен в мобилното приложение iCard.

 1. Платежни операции с Карти:

7.1. Платежното нареждане, изпълнено с Карта, ще бъде получено от нас в електронна форма. Вашето съгласие за извършване на платежна трансакция с Картата става неотменимо, както и платежното нареждане, от момента в  който представите Картата или Вашето смарт устройство или аксесоар с активирана NFC функционалност за изпълнение на трансакцията и:

(а) чипът или магнитната лента на Картата или NFC чипът на Вашето смарт устройство или аксесоар се четат от банкомат (за които е приложимо) или POS устройство и / или валиден ПИН (с изключение на безконтактни плащания за дребни суми, посочени в Секция Лимити в мобилното приложение) и / или Вие или упълномощеният Картодържател подписвате разписката от, принтирана от POS устройството; или

(б) чрез предоставяне на картата и вкарването й в терминала и прочитане на чипа на терминал за самообслужване; или

(в) чрез въвеждане на данните на Картата, като 16-цифрен номер, дата на валидност или CVC2 код в интернет; или

(г) като предоставите на доставчика на стоки или услуги данните за картата (номер, срок на валидност, CVC2) и го упълномощи да го използва за плащане на съответната услуга по факс, телефон или друго комуникационно устройство. В случай на безконтактни плащания за малки суми, за които не се изисква въвеждане на ПИН по правилата на Картовите организации, Вашето съгласие за извършване на платежна операция с NFC чипа става неотменимо, когато представите мобилния си телефон на POS терминала и въведете ПИН кода за приложението iCard.

7.2. Карта, която е персонализирана с Вашите имена в качеството Ви на Картодържателя или NFC Карта във Ваш телефон или аксесоар, трябва да се използва само от Вас. Пластика карта, която не е персонализирана с Вашите имена като Картодържател, ако това е налично като услуга в iCard, може да бъде използвана от Вас или от трети лица, на които сте предоставили Картата или сте дали достъп до нея, за което Вие носите пълна отговорност.

7.3. Лимитите за плащане с Карти, включително NFC карти, са посочени в съответната секция на мобилното приложение, отнасяща се до лимитите. За да сведете до минимум риска от загуби и / или неоторизирани трансакции, Вие следва да зададете по-рестриктивни лимити за харчене през Вашето мобилно приложение, като управлявате защитните характеристики на Вашите платежни инструменти по начините, разрешени от iCard в мобилното приложение. Искане за блокиране и разблокиране на Карта може да бъде направено от Вас във Вашето качество на Картодържател.

7.4. Вие разбирате и се съгласявате, че в някои случаи, когато извършвате операция по теглене или внасяне на пари в брой с вашата iCard Debit на АТМ терминал или на ПОС терминал, ние или доставчикът на услуги, поддържащ терминала, можем да ви начислим такса за трансакцията. Когато ние сме определили такса за внасяне на ATM, ние ще Ви информираме за това. Вие разбирате и се съгласявате, че ние не можем да контролираме размера на този вид такси, когато те се определят от лица, различни от нас, както и да възпрепятстваме тяхното прилагане или да им влияем по какъвто и да е начин. Ние не носим отговорност за таксите, определени от други доставчици на услуги.

7.5. Виртуални Карти за подарък:

7.5.1. Виртуалната Карта за подарък може да се изпраща на трети лица и те да заплащат с нея в Интернет или на ПОС. Вие (като Изпращач) може да изпращате Виртуални Карти за подарък, както на други ползватели на iCard, така и на лица, които все още не са регистрирани за iCard (Получател). За да сторите това, Вие трябва да изберете някоя от Виртуалните Карти за подарък, налични в iCard, да въведете сумата и да я изпратите на Получателя като въведете неговия мобилен телефонен номер, имейл адрес, Вайбър или друг акаунт. Избраната сума ще бъде дебитирана от Баланса на Вашата iCard сметка. Вие сте отговорен за правилното въвеждане на мобилния телефонен номер или имейл адрес или Вайбър акаунт на Получателя на Картата за подарък. Ние не носим отговорност, в случай, че Получателят не получи Картата за подарък, понеже сте въвел грешен или невалиден имейл адрес, мобилен телефонен номер или Вайбър акаунт, или заради това, че няма интернет връзка, или за други причини отвъд нашия контрол (като например, че Получателят е блокиран във Вайбър или други подобни).

7.5.2. В случай, че сте въвели правилен имейл адрес или мобилен телефонен номер или Вайбър акаунт или подобен номер на Получателя по начина, разрешен от Услугата, Получателя ще получи от Вас (а не от нас) съобщение по съответния канал, че сте му изпратили Виртуална Карта за подарък. С натискането на "Купи и изпрати" Вие разбирате е се съгласни, че изпращате Виртуалната Карта за подарък от Ваше име и Вашият мобилен телефонен номер или имейл адрес, с който сте регистриран за iCard, ще се появи като Изпращач на изпратената до Получателя покана за приемане на Картата за подарък.

7.5.3. За да използва Виртуалната Карта за подарък, получателят трябва да я приеме в рамките на на 30 (тридесет) дни от датата на изпращане, в противен случай Виртуалната Карта за подарък ще бъде отменена (канселирана), а сума ще бъде върната във Вашия Баланс. Получателите, които не са регистрирани за iCard, трябва да изтеглят мобилното приложение iCard и да се регистрират за iCard сметка. За да могат да използват Картата за подарък, Получателите трябва да преминат процедурата за идентификация и верификация, както е описано в настоящия договор.

7.5.4. Виртуалната Карта за подарък не може да бъде презареждана или върната или преиздадена, освен при описаните по-долу обстоятелства). След 6-ия (шестия) месец от датата на приемане на клиента, който е приел Виртуалната карта за подарък ще бъде начислявана месечна такса за обслужване на Баланса на Виртуалната Карта за подарък в съответствие с Тарифата, като таксата ще се взема от баланса на клиента, включително баланса по Виртуалната карта. Виртуалната карта за подарък е валидна за период от 5 (пет) години, считано от датата на активиране. Ако след изтичането на срока Балансът на Подаръчната Карта не е бил напълно изразходван, Клиентът може да реши да поднови Картата за подарък, за която ще бъде бъде начислена такса за издаване в съответствие с Тарифата.

7.5.5. Вие се съгласявате да не предявявате искове за каквито и да е вреди, които произтичат от факта, че получателят не е надлежно регистриран за iCard, няма възможност за това или не отговаря на условията за допустимост за нашата услуга, или в случай, че получателят откаже да приеме или да използва Картата за подарък, която сте му изпратили чрез Услугата.

7.6. NFC Wearable Карти.

7.6.1. Вие можете да свържете NFC Werable Картата  към Вашата сметка за електронни пари според инструкциите на опаковката и iCard апликацията.

7.6.2. NFC Wearable Карти могат да бъдат активирани и да продължават да бъдат използвани само ако са в съответствие с нашите вътрешни KYC и AML/CTF политики.

7.6.3. След активацията, NFC Wearable Картите се свързват със сметката Ви за електронни пари и към тях се прилагат специални лимити, описани в Тарифата към настоящия Договор и секция Лимити в мобилното приложение.

7.6.4. NFC Wearable Картите могат да се управляват посредством мобилното приложение iCard, през което Вие можете да задавате специфични лимити, да блокирате или разблокирате NFC Wearable Картите по свое желание с един клик

7.6.5. NFC Wearable Картите могат да бъдат използвани само за заплащане на стоки и услуги, при места за продажба, които позволяват безконтактно плащане посредством NFC карта. Ние не носим отговорност в случай, че NFC Wearable Картата не се приема от определен търговец или за технически проблеми или несъвместимости на POS терминала на търговеца с нашите NFC Wearable Карти.

7.6.6. Вие носите пълната отговорност за запазване на държането на своя телефон или аксесоар и своята NFC Wearable Карта. Вие ще понесете пълната отговорност при всякакви неразрешени от Вас трансакции, извършени посредством NFC Wearable Карта, в случай, че не сте успели да опазите последната, както и Персонализираните характеристики за сигурност, описани в раздел 9, от изгубване или друг вид посегателство, дължащо се на Ваше недобросъвестно или небрежно поведение и ние няма да понесем никаква отговорност. Вие сте длъжни веднага след като узнаете за изгубване или кражба или друг вид посегателство върху вашия телефон или аксесоар да предприемете незабавно стъпки за предотвратяване на вредите от неразрешени трансакции, като се обадите незабвано в нашия Контактен център, или ако става дума за аксесоар - блокирате картата в аксесоара от iCard мобилното приложение.

7.6.7. Вие се съгласявате, че нямате право да разкривате ПИН за ползване на картите, включително на NFC картата на терти лица, включително членове на вашето семейство, и в случай на трансакции с въведен валиден ПИН, те ще се считат за надлежно разрешени от Вас и ние няма да носим отговорност при оспорване на такива трансакции от вас като неразрешени или неодобрени от Вас.

 1. Отказ, отмяна на неразрешени трансакции и отмяна на неточни платежни нареждания:

8.1. Когато откажем да изпълним платежно нареждане, отказът и, а случай че е възможно, и основанията за него, както и процедурата за коригиране на фактическите грешки, които са довели до отказа, ще Ви бъдат съобщени, ако това не е забранено от приложимото Европейско или национално законодателство. Ние ще Ви уведомим чрез мобилното приложение iCard в най-кратък срок. Ние имаме право да начислим такса за предоставяне на допълнителна информация за подобно уведомяване, в случай че отказът е обективно основателен.

8.2. Вие сте длъжни да ни уведомите незабавно и без отлагане посредством номерата за връзка с Центъра за контакт, в случай на загуба, кражба, злоупотреба или неразрешено използване на персоналните характеристики за сигурност, и/или на Карта/ите, както и да предприемете всички необходими превантивни и защитни мерки, позволени от iCard или от нас за ограничаване на риска и щетите. В случай, че нямате качество на потребител, Вие нямате право да претендирате, че дадена трансакция е неразрешена, поради липса на съгласие.

8.3. Вие разбирате и се съгласявате, че ние не винаги ще може да върнем сумата на неразрешена трансакция, в случаи, при които крайните срокове за chargeback пред Картовите организации са изтекли, или при други случаи, съгласно правилата на съответната Картова организация, като в подобни хипотези ние няма да бъдем отговорни към Вас в по-големи размери от тези, определени съгласно приложимото законодателство.

8.4. Когато получите плащане, Вие отговаряте пред нас за пълния размер на плащането, включително и за всякакви такси, в случай че в последствие то е било отменено, независимо от причината за отмяна. В допълнение към всеки друг вид отговорност, в  случай на Отмяна (Reversal), или в случай, че загубите чарджбек (Chargeback) или Иск/Претенция (Claim), Вие ще ни дължите сума, равняваща се на сумата на Отмяната (Reversal), на чарджбека (Chargeback) или на Иска/Претенцията (Claim) и приложимите такси съгласно Тарифата и други разноски, свързани с Отмяната (Reversal), чарджбека (Chargeback) или Иска/Претенцията (Claim). Ние имаме правото да дебитираме Вашата iCard сметка за да възстановим всякакви суми и такси, дължими от Вас, във връзка с Отмяна (Reversal) или чарджбек (Chargeback) или Иск/Претенция (Claim) или Резерв (Reserve), незабавно и без необходимост от предизвестие.

8.5. Вие се съгласявате, че в случай че платежната трансакция не бъде одобрена поради каквато и да е причина, или в случай, че Търговецът желае възстановяване на пълния или частичен размер на сумата, следните правила ще намерят приложение:

(i) Отмяна или Възстановяване на пълната сума по трансакцията – сумата на трансакцията се възстановява в първоначалната валута; или

(ii) Частична отмяна или частично Възстановяване на сумата на трансакцията – сумата, подлежаща на отмяна или възстановяване се възстановява във валутата на трансакцията; или

(iii) В случай, че плащането е било извършено с Карта чрез дебитиране на свързана карта – сумата, подлежаща на отмяна или възстановяване се възстановява във валутата на Картата; или

(iv) В случай, че плащането е било извършено с електронни пари чрез дебитиране на свързана карта – сумата, подлежаща на отмяна или възстановяване се възстановява към Вашата свързана карта, ако е възможно, а ако не –възстановяването се извършва във Вашата iCard сметка във валутата на трансакцията.

8.6. В случай, че имаме обосновани съмнения или получим информация за измама или плащания с откраднати или фалшифицирани карти, или за неразрешени трансакции с карти, или други нередовности във връзка с Вашето ползване на iCard, от трети лица, като например от Картовите организации или друг Регулатор, или картоиздатели или лица, приемащи плащания (Acquirers), ние имаме правото да задържим или блокираме всички суми по Вашата сметка, включително по сметки, за които може да се направи обосновано предположение, че са свързани с Вашата сметка, и да инициираме разследване без предизвестие към Вас или други трети лица. Вие сте задължени да ни указвате съдействие и да ни предоставяте всякаква поискана информация, свързана с подобни съмнения за измама или неразрешени трансакции. Ние ще извършим вътрешно разследване в рамките на разумен срок и ще Ви информираме за неговия резултат, освен в случаите, при които това е забранено по силата на закона. Вие потвърждавате и се съгласявате, че в определени случаи на нарушения, ние можем да бъдем задължени да предоставим информация за Вас към регистрите на Картовите организации или други регулатори и да прекратим предоставянето на Услугата, за което няма да носим отговорност.

8.7. Други правила за ползване на iCard:

8.7.1. Извън посоченото по-горе, Вие се съгласявате и потвърждавате, че декларирането и заплащането на каквито и да е приложими данъци, произтичащи от използването на iCard и които по силата на закон са Ваше изключително задължение, са изцяло Ваша отговорност. С настоящото Вие се съгласявате да съблюдавате всички приложими разпоредби на данъчното законодателство.

8.7.2. Вие потвърждавате и се съгласявате, чепродажбата на Стоки и Услуги, включително но не само продажби свързани с top-up или предплатени или сходни услуги, представляват отношения между Вас и Търговец, по които ние или нашите Клонове, Агенти или свързани лица не сме страни. Ние няма да носим отговорност за изпълнението на задълженията от страна на Търговците.

8.7.3. Ние Ви предоставяме, посредством приложението за iCard,  информация относно баланса, IBAN, в т.ч. и други уникални идентификатори на Вашата iCard сметка, информация относно трансакциите, история на трансакциите, такси, статус на Вашата iCard сметка, статус на другите платежни инструменти, Вашият статус на верификация, уведомления и друга важна информация във връзка с Вашата iCard сметка, отворена по силата на настоящия Догвор. Вие давате своето изрично съгласие за разкриване на Вашите лични данни и информация относно използваните от Вас услуги за електронни пари, както и платежни услуги, към нас като издател на картата за целите на предоставяне на услугата iCard.

8.7.4. Вие можете да извършвате справки на Вашите трансакции без заплащане на допълнителни такси във вашата iCard Сметка, която се обновява периодично, като с настоящото Вие се съгласявате да не получавате  извлечения на хартиен носител. По Ваше искане и според наша преценка можем да Ви предоставим на хартиен или друг носител допълнителни извлечения относно Вашите трансакции, като в този случай ние имаме правото да начислим такса за администриране в разумен размер. Ние може да Ви начислим такси и за други информационни услуги, различни от стандартните информационни услуги, предоставяни през iCard, или от предоставяните от нас допълнителните услуги, съгласно посоченото в Тарифата.

 1. Защитни характеристики. Мерки и изисквания за сигурност:

9.1. Ние сме Ви предоставили персонализирани характеристики за сигурност за използване на iCard услугите, включително но не само таен код за достъп до iCard приложението, таен код за потвърждение на платежните нареждания, които са необходими средства за опазване на защитата на iCard приложението, или ПИН код за Вашата Физическа карта. Ние ще осигурим на Вас или на потребителите, оправомощени от Вас да използват платежните инструменти, защита от неоправомощен достъп от страна на трети лица  до персонализираните характеристики за сигурност, като това не отменя Вашите задължения по настоящия Договор за тяхното опазване.

9.2. Вие се съгласявате да използвате уникалните данни за достъп, като например потребителско име и парола и други персонализираните характеристики за сигурност на iCard приложението единствено в съответствие с настоящия Договор и закона. Вие нямате право да предоставяте и не трябва да позволявате разкриване на персонализираните характеристики за сигурност на трети лица. Неизпълнението на това задължение е нарушение на Вашите задължения за опазване на персонализираните характеристики за сигурност на платежните инструменти и Вие носите пълна отговорност за произтеклите от това неразрешени трансакции като последица от неизпълнението на гореспоменатите задължения, било умишлено или при груба небрежност.

9.3. Ако имате съмнения, че вашата iCard сметка или друг платежен инструмент са били използвани по непозволен начин, или в случай на непозволени трансакции, Вие следва незабавно да ни уведомите. Вие се задължавате да осъществите връзка с нас посредством Центъра за контакт, незабавно и при първа възможност в случаите на изгубване, кражба, присвояване или непозволено използване на уникалните данни за достъп, както и да предприемете всички превантивни мерки за сигурност, позволени от iCard, включително деактивиране на компрометирания платежен инструмент, използвайки iCard мобилното приложение или да ни позволите да го деактивираме, като по този начин ограничите риска от непозволени трансакции и щети. Вие също се съгласявате да ни уведомите незабавно по същия начин за всякакви други пробиви в сигурността, отнасящи се до услугата iCard, за които сте разбрали.

9.4. Ние можем да преустановим използването на iCard частично или напълно, включително да блокираме Вашата iCard Сметка, в случаите, когато подозираме, че сигурността им може да е била компрометирана, или че е налице непозволено използване или измама. Ние ще Ви уведомим предварително, или ако това не е възможно, веднага след спирането на iCard, посочвайки причините за спирането, освен ако това предоставяне на информация ще осуети прилагането на оправдани мерки за сигурност или би било в противоречие със закона. Ние ще започнем отново да Ви предоставяме услугата iCard, или ще Ви предоставим нови данни за достъп, или персонализирани характеристики за сигурност възможно най-скоро, след като причините за спирането бъдат отстранени и при условие, че изпълните своите задължения към нас.

 1. Защита на Вашите личните данни. Финансова тайна:

10.1. Ние имаме правото да съхраняваме и обработваме Вашите лични данни в съответствие с приложимото законодателство,  доколкото това е необходимо за надлежното изпълнение по търговските взаимоотношения и доколкото съответства на съществуващите императивни правила на закона и Регулации. Ние запазваме единствено информация, която служи за изпълнението на задълженията ни и единствено  в рамките на обхвата на предоставяната Ви услуга. С оглед на това Вие ни упълномощавате да събират, обработват и запазват данни относно Вас, предоставени от банки или други лица с професионална/бизнес дейност. За информация относно защитата на конфиденциални данни Вие сте длъжни да прочете Политиката за поверителност, представляваща неразделна част от настоящия договор, достъпeн в мобилното приложение за iCard. Вие имате право, след като направите съответното искане посредством мобилното приложение iCard, да бъдете снабдени с електронно копие на Политиката, което ще Ви бъде изпратено в PDF формат.

10.2. Финансова тайна: Ние, като доставчик на платежни услуги и услуги с електронни пари, сме обвързани съгласно приложимото законодателство да спазваме конфиденциалност относно всякаква информация, която Вие сте ни предоставили относно себе си („Конфиденциална информация”). Въпреки това, ние имаме правото съгласно приложимото законодателство да разкриваме Конфиденциална информация, в случаите когато предоставянето на такава информация е:

(а) изисквана, във връзка с правилата, на което и да е законодателство относно автоматичния обмен на информация, като например Данъчния закон за чуждестранните сметки (FATCA) или Общия стандарт за автоматичен обмен на данъчна информация (CRS) или други подобни регулации, задължаващи финансовите институции да обменят автоматично информация с компетентните данъчни органи във връзка с данни на клиентите, като например: имена на клиента, адрес, данъчен номер, ЕГН или сходен номер, идентификатор на сметката и баланс по сметката/ите към края на календарната година, както и друга информация за данъчни цели, определена в гореописаните закони, или при изрично изискване или нареждане от страна на който и да е компетентен орган;

(б) изискване по силата на съдебна заповед, издадена от съдебен или друг сходен орган, включително прокуратура, полиция или данъчна служба, провеждащ производство във връзка с установяването на извършено престъпно деяние или административно нарушение (включително но не само относно пране на пари или финансиране на тероризма) или неспазване на каквато и да е законова норма;

(в) изискване във връзка с всякакви процедури, водени от Банката срещу Вас за възстановяване на суми, дължими от Вас към Банката и на основание на настоящия Договор или във връзка със защита от страна на Банката срещу всякаква претенция от Ваша страна  относно предоставянето на услуги спрямо Вас и събраната за целта Конфиденциалната информация от страна Банката;

(г) по всякакъв друг начин позволено от Вас, включително когато Вие сте изискали от Банката да предостави референция или удостоверение за актуално състояние на трето лице или във връзка с приложимо законодателство.

(д) към Картоиздателя или Лицето, което приема плащания (Acquirer) за целите на издаване и обработване на плащания с платежни Карти, одобрение (authorisation) на картови трансакции и обработването им (processing), разглеждане на Претенции (чарджбек или измама), свързани с карти, носещи логото на Картова организация, включително но не само пълната информация, събрана във връзка с процедурите по верификация и идентификация и досието Ви.

10.3. В съответствие с изискванията на приложимото законодателството, с приемането на настоящия Договор, Вие давате своето съгласие да предоставяте информация относно Вас, събирана по време на взаимоотношенията, при следните долуописани условия:

(а) към всеки от професионалните ни консултанти (включително, но не само финансови, правни или други консултанти, които могат да бъдат ангажирани периодично) или към всеки действителен или потенциален правоприемник или приобретател на правата ни към Вас, или към всяко лице, което може по други причини да влезе в договорни правоотношения с нас поради търговските си взаимоотношения с Вас;

(б) когато информацията се изисква да бъде предоставена или е изискана с оглед изпълнението на задължения ни за верификация и идентификация на нашите клиенти;

(в) когато информацията е необходима в контекста на обичайните взаимоотношения с институции или други лица, които са обвързани от същите правила за спазването на конфиденциалност.

10.4. Идентификация и Верификация на Клиента за целите на прилагането на мерки срещу изпирането на пари и за разкриване на измами:

(а) Вие разбирате и приемате, че ние Ви предлагаме услугата iCard, при условие че удовлетворявате всички изисквания за идентификация и верификация, които може да извършим и при условие, че изпълнявате нашите изискванията, изискванията на Картовите организации и законоустановените изисквания във връзка с прилагането на мерки срещу изпирането на пари. Проверките за идентификация може да включват проверки на кредитното състояние, проверки във връзка с прилагането на мерки срещу изпирането на пари, съгласно съответното законодателство, проверки, изисквани от Картовите организации, и проверки за изпълнение на съответните регулаторни изисквания. Вие сте длъжни да ни окажете пълно съдействие за провеждането на такива проверки и за установяване дали е налице спазването на изискванията за мерките срещу изпирането на пари, включително да предоставите такава допълнителна информация за регистрация или за идентификация, каквато можем да изискаме по всяко време.

(б) Вие давате съгласието си да споделяме на и да получаваме от трети лица, установени както в Европейското Икономическо Пространство (ЕИП) , така и извън него, доколкото е разрешено от закона, информация за Вас, в това число лични данни, както са определени в съответното законодателство за защита на личните данни, с цел за извършване на приложимите надлежни проучвания и идентификация, като Вие се съгласявате, че третите лица могат да запазят споделената по този начин информация.

(в) Неудовлетворяването на условията по настоящата клауза, включително това, че Вие следва да предоставите поисканата от нас информация, за целите на Вашата идентификация и верификация или за съобразяване с изискванията за прилагане на мерки срещу изпирането на пари, може да доведе до отказ или незабавно спиране на използването на iCard и/или също до прекратяване на този Договор без предизвестие.

 1. iCard Политика на допустимост. Забранени дейности:

11.1. Вие може да използвате услугата iCard само добросъвестно и в съответствие с функционалностите на услугата iCard по начина, определен в мобилното приложение iCard, според изискванията на Картовата организация по отношение на Картата и в съответствие с настоящия Договор. Вие можете да ползвате Услугата само доколкото това е позволено от:

(i) Договора;

(ii) Характеристиките, настройките и лимитите за услугата iCard, включително възможността за задаване на различни опции от Вас щом iCard позволява това, които се публикуват и периодично актуализират от нас на нашия уебсайт или във Вашия акаунт за iCard услугата; и

(iii) Приложимите закони, регулации или общоприети практики, указания и инструкции в съответните юрисдикции.

11.2. Стриктно е забранено използването на услугата iCard по начин, който нарушава настоящия Договор, или с каквито и да е незаконни цели. По-специално, Вие няма при никакви обстоятелства да използвате услугата iCard за извършване на дейности, които неизчерпателно включват или могат да включат някоя от следните дейности:

(а) Нарушаване на Договора (включително, но не само предоставяне на неверни данни за Вашата самоличност като фалшиво име, имейл адрес, множество телефонни номера или други данни с цел или в резултат на които се е стигнало до откриване на множество сметки на един потребител или избягване на ограниченията, поставени от нас по някакъв друг начин);

или

(б) Нарушаване или възникване на риск от нарушаване от Ваша страна на приложимите закон, постановление, договор, регулаторен акт (например такива, уреждащи защитата на интелектуалната собственост, електронните съобщения и непоисканите търговски съобщения или уреждащи предоставянето на платежните услуги, включително прилагането на мерки против изпирането на пари или против финансиране на тероризма или подобни регулаторни изисквания, включително случаите, в които ние не можем да верифицираме Вашата личност или други данни а Вас според регулаторните и вътрешни правила, закони относно защита на потребителите, нелоялната конкуренция, дискриминация, хазарт, заблуждаваща реклама, незаконна търговия или размяна на всякакви Стоки и Услуги, забранени от което и да е приложимо законодателство); или

(в) Злоупотреба от Ваша страна с процедурата по отмяна и чарджбек, предоставени от банката или издателя на платежни карти, които Ви обслужват; или

(г) Ползване на iCard по начин, който има или може да има за последици оплаквания, спорове, претенции или искове (claims), отмяна или чарджбек на трансакции, разноски, глоби, неустойки или друг вид отговорност, понесена от нас или някой от нашите клонове, Агенти; или

(д) Иницииране на трансакции, които могат да бъдат определени като авансови плащания или улесняващи извършването на авансови плащания от Търговец или за улесняване на закупуването на ценни книжа (пътнически чекове, платежни нареждания и др.); или

(е) Прихващане или следене, увреждане или модифициране на всяка комуникация, която не е предназначена за Вас, а също и използване на всякакъв програми  от тип spider, вируси, червей, троянски кон и всякакви други кодове или инструкции, които са предназначени да разстроят, изтрият, повредят, имитират или разградят iCard услугата; или

(ж) Изпращане на непоискани съобщение (наричани още СПАМ, СПИМ или СПИТ) или всяка комуникация, която не е допустима по приложимото право или използване на Услугата с цел фишинг (fishing) или фарминг (farming) или представяне за друго лице или имитиране на представителна връзка с такова лице или компания; или

(з) Нарушение на нашите или тези на трети лица авторски права, патенти, търговски марки, търговска тайна или каквото и да е друго право на интелектуалната собственост или други свързани лични права; или

(и) Използване на iCard от Ваша страна чрез представяне пред трето лице на материали, които са обидни или които могат да нанесат вреда на непълнолетни, или са вулгарни, или по друг начин непристойни, а също и използване на Услугата от Ваша страна с цел или с намерение да причини неудобство или опозоряване, или да заплаши, тормози или наруши неприкосновеното лично пространство на трето лице;

(й) Използване на iCard от Ваша страна във връзка със всяка друга нелегални трансакции като например, но не и изчерпващи се до събирането чрез услугата iCard на всякаква лична информация, която може индивидуализира дадено лице, включително имена на профили; или

(к) Ползване на iCard за продажба или покупка на стоки и/или услуги, които не са допустими, съгласно определеното от нас мобилното приложение.

11.3. Вие не може да използвате iCard услугата и/или може да не приемете настоящия договор, а ние имаме право временно да преустановим или окончателно да прекратим предоставянето на iCard услугата и/или самия Договор незабавно и без да бъдете уведомен за това предварително в следните случаи:

(а) Вие не сте навършил необходимата възраст, за да бъдете обвързан чрез договор с нас и за да оперирате с платежен инструмент или зареждащ инструмент, който да използвате за iCard услугата; или

(б) Вие сте лице, на което е забранено да ползва Услугата съгласно приложимите закони, Регулации на Картовите или на други организации, или съгласно нашите правила и политики; или

(в) Вие не сте бил успешно идентифициран или верифициран, като преценката за последното е изцяло наша; или

(г) Други важни причини, свързани с управление на риска и регулаторни изисквания, налагат това, като преценката за последното е изцяло на наша.

11.4. Ние си запазваме правото да Ви уведомим през Мобилното приложение по всяко време относно недопустимостта за предоставяне на Услугата, която е налична по отношение на Вас. Този отказ зависи изцяло от нашата преценка и дружеството няма да носи каквато и да е отговорност за каквито и да е обезщетения.

11.5. Вие се съгласявате, че няма да участвате в дейност, която пречи на или прекъсва Услугата (или свързаните с нея сървъри и мрежи, или да въздействате или правите опити за въздействие  над наличността на Услугата посредством Атаки за отказ от услугата (т.нар. DOS - denial of service или DDoS – distributed denial of service).

11.6. Вие се съгласявате, че няма да възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, търгувате или препродавате Услугата за каквато и да е цел.

11.7. Вие приемате, че носите пълната отговорност (както и че ние не носим никаква отговорност пред Вас или пред трети лица) за всяко нарушение на Вашите задълженията по Договора и за последиците (включително всякакви загуби или вреди, които може да понесете) от всяко такова нарушение.

11.8. Вие разбирате и се съгласявате, че за да изпълним всички наши задължения съгласно приложимото законодателство за прилагане на мерки срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и съгласно други актове, свързани с тяхното прилагане, както и всички европейски, така и национални законодателства в гореописаната сфера, ние можем без предварително да Ви уведомим да блокираме някои или всичките функционалности на iCard услугата или може да изработим общи правила, практики и лимити, които се отнасят до ползването на iCard услугата без да Ви известяваме предварително, включително, но не само индивидуални или общи лимити, лимити на обема или оборота електрони пари, лимити на трансакции или други лимити за сумите, вида или броя на зареждащите трансакции или лимити на платежните трансакции през всякакъв определен времеви период. Ние ще Ви уведомим за всяка промяна в нашите политики и лимити в разумен срок освен ако такива уведомления не са забранени от гореописаното законодателството за прилагане на мерки срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.

11.9. Ние може да откажем да изпълним всяка операция по зареждане, платежна трансакция или друго ползване на Услугата, ако имаме достатъчно основание да подозираме, че е налице измама, нарушаване на Договора или Регулации от Ваша страна или нарушаване на закона или правилата на Картовите схеми или други организации. Трансакции могат да бъдат също забавяни поради необходимост от съобразяване с нашите задължения във връзка с приложимото законодателство срещу изпирането на пари, включително ако се заподозре, че трансакциите са свързани с измама или с незаконни или непозволени дейности. В случай че откажем да изпълним операция по зареждане, платежна трансакция или платежно нареждане, Вие ще бъдете уведомен за това, освен ако подобно действие е забранено от закона или ще компрометира необходимите мерки за сигурност.

11.10. Вие разбирате и се съгласявате, че ако прекъснем достъпа до Вашата iCard сметка за електронни пари или до който и да е платежен инструмент, като прекъснем ползването на Вашите Персонализирани характеристики за сигурност или блокираме картата/картите, Вашият достъп до Услугата може да бъде възпрепятстван, както и достъпът до данните за Вашата iCard сметка или до всеки файл или друго съдържание, което се намира във Вашeто iCard мобилно приложение или е свързано с Вашите електронни пари или платежни инструменти.

11.11. Мобилното приложение iCard за смарт устройства е налично за сваляне само за определени смарт устройства, както е посочено в този Договор, като ние не носим отговорност ако Услугата не е налична за някои мобилни или смарт устройства, нито отговаряме за невъзможността за сваляне на приложението и ползване на iCard услугата на определено смарт устройство, или на недостъпността на цялата или част от Услугата поради липса на връзка с интернет или поради липса на каквато и да е друга мобилна услуга (например СМС или друга), а също и на особености в хардуера или други проблеми от сходно естество.

11.12. Ние не носим отговорност за отказани платежни трансакции или недостъпност на услугата, поради липса на потвърждение на трансакцията от страна на Издателя на картата, с която се плаща, поради недостатъчен баланс в сметката, за използване на Карта, която не е персонализирана с Вашето име или в случаи на Търговци, които не приемат плащания с такива Карти или офлайн трансакции (Картите по принцип не се приемат за офлайн трансакции, като например плащане на пътни такси (toll taxes) или подобни, но това не Ви освобождава от отговорността Ви за офлайн трансакции, ако има такива), или поради липса на връзка с Интернет, или заради проблеми с Вашите софтуер или хардуер, или поради надхвърляне на установените от нас общи лимити, или поради каквато и да е друга причина, която се намира извън нашия възможен контрол.

11.13. Всяко неизпълнение на условията по настоящия Договор може да доведе до незабавното прекратяване на използваната от Вас iCard услуга, блокиране на средствата по Вашата iCard сметка, до правото ни да удържим средства от Вашата iCard сметка за покриване нанесените от Вас и понесени от нас вреди, до завеждане на иск от наша страна спрямо Вас, до инициирането на процедури пред компетентните регулаторни органи или съответните Картови организации, както и до прекратяването на този Договор без необходимост да Ви дадем предизвестие.

 1. Такси за Услугата. Валути и такси за превалутиране:

12.1. Ние ще Ви предоставим информация, относно Трифата начисляваме такси в съответствие с предвидено в Тарифата, като ние ще дебитираме таксите директно Вашия Баланс. Тарифата може да бъде променяна едностранно от нас с двумесечно предизвестие, адресирано до Вас. Промените в Тарифата ще бъдат посочвани във чрез iCard мобилното приложение, като ще бъдете надлежно известен в съответствие с условията по Договора.

12.2. Обмяна на валута: Ако трансакцията, извършена чрез услугата iCard, включва обмяна на валута /превалутиране/, тя ще бъде извършена по обменен курс, определен от нас,  плюс Такса за обмяна на валута, която е определен процент над обменния курс и е посочена в Тарифата. Обменният курс се актуализира редовно въз основа на пазарните условия (на базата на пазарния курс, на който ние търгуваме и придобиваме различните валути). Обменният курс може да бъде ежедневно актуализиран и прилаган незабавно. Той може да бъде проверен от Вас чрез iCard мобилното приложение в секцията с валутни курсове.

12.3. Когато превалутирането се предлага от нас на мястото на продажба (Point of Sale), ще Ви бъдат представени в iCard мобилното приложение обменният курс, който ще се приложи преди авторизиране на  трансакцията. С пристъпване към авторизация на платежната трансакция, Вие се съгласявате с таксата, базирана на базата на обменния курс за чужда валута . Когато превалутирането се предлага на мястото на продажбата то Търговеца, а не от нас, Вие се съгласяване да авторизирате трансакцията при условията на обменния курс, определен от Търговеца, като ние не носим отговорност за превалутиранете, извършено спрямо курса на Търговеца. В случаите, в които издаването на електронни пари се извършва чрез плащане с Ваша дебитна или кредитна карта и включва превалутиране, Вие се съгласявате, че ще превалутираме сумата вместо издателя на Вашата дебитна или кредитна карта.

12.4. Когато Ви бъдат изпратени електронни пари във валута, която е различна от валутата на Вашата iCard сметка, Вие се съгласяване автоматично да извършим превалутиране и да издадем електронни пари във валутата на Вашата iCard сметка по обменния курс, приложим от нас към датата на издаване на електронните пари.

12.5. Вие разбирате и приемате, че финансовата институция или операторът, който издава Свързаната карта или Ви предоставя банкова или друга платежна сметка, чрез която възнамерявате да извършите трансакция по зареждане, може да Ви начисли такса, включително и такава за превалутиране във връзка с дебитирането на съответния инструмент в резултат на извършената трансакция за зареждане. За повече информация във връзка с подобни такси, следва да проверите Общите условия, които регулират ползването на инструмента за зареждане. Ние не сме отговорни за такси и комисионни, които са наложени от трети лица.

12.6. В случаите, в които Вашата iCard сметка е била блокирана от нас по причини, свързани с управление на риска и регулаторни изисквания или безопасност или въз основа на заповед на регулатор и ако като тази ситуация не бъде разрешена в рамките на 2 (две) години от датата на блокирането, ние ще имаме правото да Ви начислим Такса за неизпълнение в размер от 15 евро на месец, която ще бъде отчислена от Вашия Баланс, докато не бъде отстранена причината за неизправност или докато средствата по Вашата iCard сметка не бъдат изчерпани, в който случай ние ще имаме правото да прекратим Договора и затворим Вашата iCard сметка.

 1. Отговорност на Клиента:

13.1. Когато действате в качеството си на потребител, Вие носите отговорност за всички загуби на стойност до 150 евро (300 лева), породени във връзка с непозволени трансакции следствие от ползването на откраднат или изгубен платежен инструмент, в случаите когато не сте успели да опазите сигурността на своя платежен инструмент. Когато не действате в качеството си на потребител, Вие носите отговорност за всички загуби на стойност, породени във връзка с непозволени трансакции следствие от ползването на откраднат или изгубен платежен инструмент.

13.2. Независимо от това, Вие носите пълна отговорност за всички загуби и пропуснати ползи, породени във връзка с непозволени трансакции и/или за всички вреди, независимо от стойността на загубите и вредите, ако сте действал посредством измама или при небрежност или в условията на умишлено нарушение или не сте успял да изпълните някое от  задълженията Ви, предвидени в Договора или по силата на закон, включително и задължението Ви да пазите своите персонални Идентификационни данни за достъп до мобилното приложение iCard, Вашата iCard сметка, електронни пари или Карта, или др.

13.3. Вие имате право на обезщетение за вреди във връзка с непозволени или неправилни трансакции (освен за такси и/или лихви в случаите, в които нямате качество на потребител), ако сте ни уведомили за извършване на непозволени или неправилни трансакции и ние сме имали възможност да блокираме сметката и/или Картата или друг платежен инструмент не по-късно от деня, в който Вашата сметка е била дебитирана или в рамките на 7 (седем) дена след този момент, а случай, че действате в качеството си на Потребител, следва да ни уведомите не по-късно от периода след датата на дебитирането, позволен според разпоредбите на приложимото законодателство в областта на защита на потребителите. На базата на Вашата заявка, ние ще положим усилия да проследим трансакцията и да Ви известим за резултата. Когато имате право на компенсация, ние ще възстановим сумата на непозволените трансакции след припадане на приложимите съгласно тарифата такси, като кредитираме Вашата iCard сметка.

13.4. Вие се съгласява да ни обезщетите и да не ни причинява вреди, произтичащи от каквито и да е загуби или отрицателен баланс по Вашата iCard сметка или по Картите, които може да претърпим по всяко време в рамките на 5 (пет) години след прекратяване на Договора и които са в резултат на всякакви искове, основания за искове, претенции (claims), искания, задължения, съдебни решения, вреди или разходи (най-общо, „Претенция”, „Претенции”): (a) свързани с ползването на iCard, включително, но и не само Вашата iCard сметка, или други платежни инструменти , които са в нарушение на която и да е клауза, гаранция или декларация в този Договор, или свързани с нарушение на правилата на Картовите организации или която и да е законова разпоредба в областта на мерките против изпиране на пари, съхранението на лични данни и други, но не само. Вие се съгласявате, че сме оправомощени да погасим незабавно всяко едно Ваше задължение, което е станало изискуемо, като дебитираме или директно задържим средства от Вашата iCard Сметка, или от Гаранцията или Обезпечението, коитo сте ни предоставили (в случай, че такива са били предоставени от Вас), или чрез прихващане на всякакви суми, дължите от нас, включително и като дебитираме или задължим Вашия свързан инструмент. Ние ще Ви информираме посредством Вашата iCard сметща за основанието, размера и точния вальор в случай на такова дебитиране, освен ако това не е забранено от закона, Регулациите, мерките срещу изпирането на пари (AML) или мерките за сигурност.

13.5. В случай на забава от Ваша страна за плащане на дължими към нас суми, Вие ще дължите неустойка за забава в размер на законната лихва, определена от Европейската Централна Банка, за всеки ден от деня на забава до изплащане на цялата сума.

13.6. Крайната отговорност по отношение на Ваши претенции, свързани с Карти с логото на някоя от Картовите организации, ще бъде понесена от издателя на картата.

 1. Прекратяване на Договора:

14.1. Вие разбирате и се съгласявате, че можем да прекратим предоставянето на услугата iCard, в съответствие с предвиденото в Договора. Вие можете да спрете ползването на услугата iCard по всяко време, без да е необходимо да ни информирате за това. Договорът ще продължи да има действие, докато не бъде прекратен от Вас или от наша страна, в съответствие с предвиденото по-долу.

14.2. Ако желаете да прекратите Договора с нас, Вие може да направите това незабавно и без да бъдете таксуван, по всяко време, като:

(а) Ни уведомите съгласно разпоредбите за комуникация между страните, описани по-долу; и

(б) Закриете Вашата iCard сметка към iCard, включително изтеглите наличния баланс или подадете молба за обратно изкупуване на електронните пари и

(в) Ни върне издадената от нас Карта.

14.3. В случай на какъвто и да е риск от вреди за нас в резултат на действия по отмяна, чарджбек, претенции (claims), разноски, глоби, неустойки, нарушение от Ваша страна на приложимите разпоредбите относно мерките срещу изпиране на пари или срещу финансиране на тероризма или на други регулации и други сходни задължения, в резултат на които, могат да се породят от Вашето ползване на услугата iCard, ние можем да задържим Вашите средства до 180 дни, в т.ч. и след прекратяване на Договора, както и за по-кратък или по-дълъг срок, ако това се изисква от който и да е закон, включително законите за защита на потребителите. Вие ще останете отговорен за всички свои задължения по този Договор дори след прекратяването му и/или след закриването на сметката.

14.4. Ние можем по всяко време да прекратим Договора с Вас, без да Ви уведомяваме предварително в случаите, когато:

(а) Сте нарушил която и да е съществена разпоредба от Договора, или закона, или правилата на Картовите Организации или други Организации (или сте действал по начин, който ясно показва, че не възнамерявате или не сте в състояние да спазвате съществените разпоредби на този Договор); или

(б) За нас е налице задължение за прекратяване на Договора съгласно закона, правилата на Картова организация, или друга такава Организация (например когато предоставянето на услугата iCard престане да съответства на приложимите Регулации).

14.5. Освен ако не е предвиден по-кратък срок в този Договор, съгласно закона ние имаме правото по всяко време да прекратим Договора с двумесечно предизвестие до Вас.

14.6. С прекратяване на Договора, всички права, задължения и отговорности, които са се породили за двете страни през времето на действие на настоящия Договор, или които са уговорени да имат сила за неопределено време, остават незасегнати от неговото прекратяване.

14.7. Обратно изкупуване на електронни пари при закриване на Вашата iCard сметка:

14.7.1. При закриване на Вашата iCard сметка и прекратяване на договора от Ваша страна, Вие имате право лично да поискате през мобилното приложение да изкупим обратно (buy back) целия наличен баланс от Вашите електронни пари, след приспадане на всички приложими такси към момента на закриване на Вшата iCard сметка и прекратяване на Договора (в случай, че такива са налични). След успешно приключване на нашите процедури по идентификация и верификация и съответствие с правните и регулаторни изисквания, ние ще Ви преведем сумата, на която възлизат наличните в сметката електронни пари, намалена със сумата на приложимите такси, като например tакса за обратно изкупуване, пoсочена в Тарифата или такса за обмяна на валута, ако е приложимо, и евентуално такси за банков превод. Ние, като финансова институция, ще инициираме превод на останалата сума по личната Ви сметка, която трябва да е в същата валута като валутата на сметката за електронни пари или в една от валутите, поддържани от нас, в съответствие с означеното.

14.7.2. Ние не носим отговорност за неправилно извършени преводи въз основа на грешна или непълна информация. Ние не носим отговорност за забавяне на обратното изкупуване на електронни пари, когато то се дължи на участието на трето лице в превода на изкупените пари.

14.7.3. Вие нямате право на обратно изкупуване на електронни пари и не може да изисквате от нас такова, ако нямате наличен баланс в сметката Ви за електронни пари поради каквато и да е причина, както и в случай че балансът не е достатъчен за покриване на таксите за изкупуването.

14.7.4. Ако останалата сума електронни пари не може да бъде изкупена обратно съгласно клаузите по-горе, Вие имате право в срок от шест (6) години след прекратяване на Договора да поискате изкупуване на цялата останала сума в нейната цялост и съгласно Договора, след който срок всички електронни пари, останали по Вашата iCard сметка стават наша собственост. За целите на тази разпоредба Договорът се прекратява, когато Вие не можете повече да използвате Вашите електронни пари за извършване на Зареждащи и/или Платежни трансакции или да използвате Услугата като цяло. Всяко обратно изкупуване съгласно този текст зависи от успешното завършване на приложимите проверки във връзка с прилагането на мерки срещу изпирането на пари, относно измами или относно други незаконни действия, като Вие приемате да предоставите поисканата от нас информация, за да се извършат тези проверки. Нищо в тази клауза не ограничава нашето правото да прекратим Договора съгласно другите клаузи по настоящия Договор или разпоредбите на закона.

14.8. Смърт на физическо лице: Ние ще считаме, че правоотношението между нас като страни по Договора продължава, докато не бъдем уведомени писмено за Вашата смърт. Ние следва да бъдем уведомени от лицето, което е овластено по силата на закона с правото и задължението да отговаря за Вашите дела след смъртта Ви, като инструкции ще бъдат приемани само и единствено от това/тези лице/лица. Това лице може да бъде наследник, заветник, управител или изпълнител на завещанието или лице с друго еквивалентно качество според приложимото законодателство. Ние имаме правото да изискаме като потвърждение, за Ваша сметка, всякакво необходимо доказателство, за да бъде установено надлежното овластяване и представителство на лицето, твърдящо, че има право да се разпорежда с Вашите дела, като ние не сме задължени да изпълняваме инструкциите на това лице, докато не се убедим напълно в надлежното му овластяване.

 1. Обхват на гарантиране:

15.1. Ние не даваме никакви изрични гаранции или декларации по отношение на предоставянето на услугата iCard. По-специално не Ви гарантираме, че:

(а) използването на iCard ще отговаря на Вашите изисквания или очаквания;

(б) използването на iCard от Ваша страна ще бъде непрекъснато, навременно, сигурно или безгрешно; и

(в) всякаква информация, която може да бъде получена от Вас в резултат на използването на iCard, ще бъде точна или надеждна.

15.2. За iCard услугата не се прилагат никакви условия, гаранции или други условия (включително всякакви предполагащи се условия във връзка с ниво на качеството, пригодност за определена цел или съответствие с дадено описание), освен доколкото такива са изрично посочени в Договора.

15.3. Нищо в този Договор не засяга Вашите законово гарантирани права в качеството Ви на потребител, както и обстоятелството, че не можете да измените или изобщо да се откажете от тях по силата на договор.

15.4. Ние не носим отговорност и не предоставяме гаранция за годност или ползване на смарт устройства, телефони или аксесоарите, които са одобрени от нас за ползване на NFC карта. Те се продават от трети страни и Вие следва да носочите своите искове или оплаквания за характеристики или функционалности или дефекти в продуктите към тези трети страни. Вие се съгласявате, че в случай, че NFC картата в телефона, смарт устройството или аксесоара бъде отказана от нас или блокира от нас по причини, свързани с рик или нормативно съотвествие или подпобни, то Вие може да не получите обратно цената, която се заплатили за телефона, смарт устройството или аксесоара, което е в контрола на третата страна, продавача на тези вещи. 

 1. Обхват на отговорностите:

16.1. Нищо в настоящия Договор не изключва и не ограничава онези аспекти от нашата отговорност за загуби, които не могат да бъдат ограничи по силата на Договор или по смисъла на закона.

16.2. При спазване на условията на горната точка ние не носим отговорност пред Вас за:

(а) каквито и да било косвени или последващи загуби, които може да понесете. Това включва пропуснати ползи (причинени пряко или косвено), загуба на репутация или професионално реноме или загуба на данни, която претърпите;

(б) каквито и да било загуби или вреди, които може да претърпите в резултат на:

(i) всяко упование от Ваша страна в пълнотата, точността или съдържанието на каквато и да е реклама или което е в резултат на взаимоотношения или трансакция между Вас и рекламодател или спонсор, чиято реклама е показана в iCard услугата;

(ii) промяна в iCard услугата, която Ние сме въвели, или окончателно или временно прекъсване на предоставянето на iCard услугата (или на всякакви отделни функции от нея);

(iii) всяка неизправност на iCard услугата;

(iv) всяко изтриване, повреждане или неуспешно съхраняване на комуникационни данни, които Вие поддържате или предавате при използването на iCard или чрез нея;

(v) всяко Ваше неизпълнение на задължението за предоставяне на актуална и точна информация; и

(vi) всеки случай, в който iCard се използва от Вас или трети лица с цел измама;

(в) Всяка компенсация за такси или лихви, платени или начислени спрямо Вас, в резултат от неизпълнение или неточно изпълнение на платежна трансакция;

16.3. Ние не поемаме отговорност във връзка с информацията, предоставена от клиентите през мобилното приложение, който прави връзка със съдържание, политики и практики на сайтове, на което и да е трето лице, над които ние не можем да въздействаме или нямаме контрол. С настоящето Вие приемате и се съгласяване, че ние не носим отговорност за вреди или претенции, които произтичат от това, че използвате сайтове на трети страни.

 1. Промени по Договора:

17.1. С настоящето Вие се съгласявате, че имаме право периодично да въвеждаме изменения в Договора. Ние ще Ви дадем  чрез уведомление (push notification) чрез мобилното приложение двумесечно предизвестие за промените по Договора преди началната дата на влизането в сила, освен в случаите, когато по-кратък срок е наложен поради регулаторни изисквания. В случай, че правим промени в някоя от услуги ни без платежен характер, ние ще ви дадем едномесечно предизвести в мобилното приложение, освен ако не е позволен по-кратък срок съгласно закона.

17.2. Вие разбирате и приемате, че ще се счита, че сте приели и съгласили с измененията Вас, освен ако не ни уведомите за противното чрез известие в съответствие с предвидения в Договора начин преди датата, на която измененията ще влязат в сила, в който случай Договорът ще се смята за прекратен без такса за прекратяване незабавно и преди влизането в сила на измененията.

17.3. Нищо в този раздел не ограничава:

(а) Нашето право без предварително уведомяване да осъвременяваме и преработваме периодично своите политики или да добавяме периодично нови функционалности към Услугата, които могат да се приемат от Вас чрез самото използване на тези нови функционалности. Такива преработки могат да бъдат въведени по начин избран от нас, като този начин може да включва комуникация чрез имейла или чрез публикуване на информацията на нашия уебсайт за Услугата или чрез вашето мобилно приложение iCard; и

(б) Правото на страните да изменят условията на този раздел, когато това изменение не е забранено от закона и двете страни са съгласни с него.

17.4. Ние имаме право да извършваме нововъведения, подобрения, разработки, да добавяме нови функционалности, да усъвършенстваме Вашия акаунт или да изменяме имената на сметката или продуктите едностранно и без Вашето съгласие, за което ще Ви информираме през Вашето мобилно приложение iCard.

 1. Комуникация и известия:

18.1. Цялата информация ще Ви бъде предоставена или осигурена по леснодостъпен начин, на български или английски език, или друг език поддържан от нас, в ясна и разбираема форма.

18.2. Вие сте съгласни да Ви изпращаме известия и други съобщения чрез мобилното приложение iCard, предоставения от Вас имейл адрес или по други подходящи начини във връзка със всеки въпрос, който се отнася до ползването на iCard, включително настоящия Договор (в т.ч. изменения и допълнения на Договора), известия или предоставяне на информация за iCard и авторизация на плащания.

18.3. Определени съобщения се отправят по следния начин:

(i) Договорът Ви се предоставя чрез мобилното приложение iCard при регистрацията и ще бъде достъпен също там;   

(ii) Измененията в настоящия Договор след регистрацията се предоставят чрез iCard мобилното приложение;

(iii) Oсвен в случаите, когато в Договора е посочено друго, известие за прекратяването му Ви се предоставя чрез мобилното приложение;

(iv) Информацията за баланса, трансакциите или извлеченията ще бъде налична в историята на трансакциите, достъпна в мобилното приложение;

(v) Информация за преустановяването на услугата iCard или за отказ от изпълнение на трансакции с електронни пари ще бъде предоставена чрез мобилното приложение.

18.4. Всяко известие, изпратено до нас във връзка с този Договора трябва да бъде изпратени с препоръчана поща до някой от нашите адреси на управление, посочен по-горе в Договора, както е посочено:

Относно услугата iCard, включително мобилното приложение, iCard сметката за електронни пари и Картите, както и всички неплатежни услуги:

До: „Айкарт“ АД

Хил Тауър, бул. Джеймс Баучер 76А,

София 1407

България

18.5. В случай на някой от изброените долу спешни случаи, следва да ни уведомите незабавно:

(i) Известие за загуба, кражба, незаконна употреба или неразрешена употреба или пробив в сигурността трябва да се направи незабавно в Центъра за контакт, на номерата, посочени в мобилното приложение;

(ii) Известие за заявление за издаване на Карта, за закупуване на електронни пари, обратно изкупуване на електронни пари при прекратяване на Договора трябва да се изпрати през мобилното приложение;

(iii) Известие, че Вие не се съгласявате с изменение на Договора и желаете да прекратите Договора преди влизане в сила на измененията трябва да се изпрати през мобилното приложение или имейл.

(iv) Известие от Вас относно конкретно оплакване от дадена услуга трябва да се изпрати през мобилното приложение от номера, с който сте регистриран/а за iCard услугата.

18.6. Всички имейл адреси, които сме обявили в мобилното приложение, могат да бъдат използвани единствено с обща информационна цел относно функционалностите на iCard и не предоставя на клиентите ни конкретна информация. В случай, че се свържете с нас за клиентско обслужване или оплакване чрез Вашия имейл адрес, ние може да изискаме от Вас потвърждаване на Вашия имейл адрес, преди да отговорим.

18.7. С цел да ни помогнете да подобряваме непрестанно iCard, а също и от съображения за сигурност ние може да наблюдаваме и/или записваме нашите телефонни разговори с Вас.

 1. Общи условия:

19.1. Настоящият Договор, включително Политиката за поверителност, и останалите правни документи (ако има такива), представляват документите, които уреждат правоотношението ни във връзка с Вашето ползване на iCard и изцяло заменя всички предходни договори във връзка с ползването на услугата iCard.

19.2. Вие се съгласявате, че дори и да не упражним някое от правата или правните ни възможности по настоящия Договор (или произтичащи по силата на закона), това няма да представлява отказ от право от наша страна и тези права или правни възможности ще продължат да бъдат възможност за нас.

19.3. В случай че съдът, който е компетентен да постановява решения по въпроси, свързани с Договора, отсъди, че някоя от клаузите в Договора е невалидна по отношение на Вас, то тогава тази клауза не се прилага, без това да засяга останалата част от Договора. Останалите клаузи в Договора продължават да бъдат валидни и приложими.

19.4. Вие нямате право да прехвърляте своите права и задължения по настоящия Договор или по друг начин да ги възлагате или преотстъпвате без нашето предварително писмено съгласие.

19.5. Ние можем да прехвърляме нашите права и задължения по настоящия Договор на трето лице, като Ви дадем поне двумесечно предизвестие чрез имейл или чрез мобилното приложение, освен ако прехвърлянето не се налага поради регулаторни причини. В случай на такова прехвърляне, ако не сте съгласен, ние ще Ви предоставим възможност да прекратите Договора без такси, глоби и подобни санкции.

19.6. Всеки иск или спор, възникнал във връзка с Договора или в резултат на предоставянето на нашите услуги трябва най-напред да бъде отправен до нас чрез iCard мобилното приложение или чрез Вашия телефонен номер, регистриран за Услугата. Вие трябва да подадете оплакването си в писмен вид, като заявите ясно неговото основание. Оплаквания на клиенти, които не са били успешно идентифицирани и верифицирани ще бъдат оставяни без отговор, освен ако оплакването не е във връзка с процеса по идентификация и верификация. Ние ще се опитаме да намерим разрешение на оплакванията в разумен срок, под условие че полученото оплакване е ясно обяснено и подадено правилно. В такъв случай ще проведем разследване и ако е необходимо, ще вземем незабавно нужните мерки, за да поправим възникналата ситуация. Ние се задължаваме да предприемем мерки, за да предотвратим повторна поява на проблема. Всички жалби ще бъдат разгледани и Вие ще бъдете надлежно уведомен за резултатите от разследването. В случай че Вие въпреки това не сте удовлетворен от резултата от разследването, имате право да отнесе своето оплакване към следния регулаторен орган:

Оплаквания, свързани с  iCard и предоставяните от нас услуги, в т.ч. и мобилното приложение iCard:

Помирителната комисия за платежни спорове, на следния адрес: Република България, гр. София, площад „Славейков” № 4а, ет. 3, която е компетентна и оправомощена да разгледа и реши по извънсъдебен ред спора по задължителен за страните начин.

19.7. Страните се съгласяват, че правилното и/или точното изпълнение на трансакциите и операциите ще бъде доказвано с разпечатки или извлечения, изготвени или генерирани от нашата информационна система, като например мобилното приложение, нашата Картова система като Издател, нашия Регистър за електронни пари или друга софтуерна система или платформа, използвани от нас в качеството и ни на регулиранодружество за електронни пари, от нашите овластени представители (Агенти) или подизпълнители, лицензирани да използват нашия софтуер или платформи.

19.8. "iCard", "iCard Debit", “GiftCard” и всички свързани интернет адреси, лога, марки или дизайни, софтуерни кодове, визуализации, интерактивни функционалности или подобни, софтуер, интерфейси, стандартни или специални дизайни мобилното приложение iCard или визуализации или други свързани с нашата услуга, в това число лога и марки на Картови организации, са защитени от авторски права, регистрирани търговски марки или патенти или други наши права на интелектуална собственост или на трето лице – лицензодател. Вие нямате право да ги използвате, копирате, имитирате, преработвате или изменяте, продавате, разпространявате или предоставяте без нашето изричното предварително писмено съгласие, дадено в отделен Договор

19.9. Този Договор и отношенията между нас и Вас като страни по него се уреждат от българското право, при спазване на Вашите права, които са неотменими по Вашето местно законодателство. За оплаквания, които не могат да бъдат решени по друг начин, Вие се съгласявате те да бъдат подчинени на неизключителната юрисдикция на компетентните съдилища в гр. София, България. Обобщено, "неизключителната юрисдикция на компетентните съдилища в гр. София, България" означава, че ако сте били в състояние да предявите иск, произтичащ от този Договор срещу нас в Съда, приемлив съд би бил съд в гр. София, с изключение на случаите, в които сте потребител и при които освен него може да изберете да предявите иск в съда на страната по Вашето постоянно местопребиваване.