Договор за Digital Wallet

Последно изменение: 03.12.2019г.

 1. 1. Правоотношение и Услуга
  • 1.1. Настоящият Договор се сключва между Клиента (наричан за краткост „Вие”) от една страна и Айкарт Сървисиз АД, ЕИК 175415100, със седалище и адрес на управление във Варна, Бизнес Парк Варна, Б1, България, от друга страна, наричано за краткост „ние“, „нас“ или „наш/ия/ата/ето/ите“.

Този Договор за iCard Wallet урежда ползването от Ваша страна на Дигиталния Wallet. Всички платежни и други финансови услуги са уредени в отделен договор – Договора за iCard Сметка за електронни пари.

Не е рамков договор за платежни или финансови услуги: За целите на избягване на съмнение, настоящият Договор не представлява „рамков договор“ за целите на Директивата за платежни услуги 2 (ЕС) 2015/2336 или каквото и да е национално законодателство в ЕС или ЕИП, свързано с платежни или финансови услуги.

 • 1.2. Кратко описание на някои от по-важните дефиниции:

“iCard мобилна апликация“ или „iCard Mobile app” или „Mobile app” представлява fintech мобилно приложение за Андроид или iOS, която се състои от две основни групи услуги:

 • Услуги за дигитален Wallet, които се регулират от настоящия Договор; и
 • Платежни и други финансови услуги, които се регулират от Договора за iCard сметка за електронни пари.
 • “iCard.com” означава онлайн платформа, позволяваща регистрация, вписване и достъп до Дигиталния Wallet и iCard сметката за електронни пари.

Wallet ” или „iCard Wallet означават част от услугата, която се състои от възможността за създаване и поддържане на клиентски профил в iCard мобилното приложение и уебсайт. Клиентският профил предоставя възможност на потребителя:

 • да въвежда и запазва карти за лоялност и всякакви други видове допустими баркодове или QR-кодове;
 • да получава, управлява и разходва GiftCard-и, изпратени от ползватели на платежните и други финансови услуги на iCard; и
 • да използва end-to-end криптираната чат услуга;
 • в случай, че имате валиден Договор за iCard сметка за електронни пари – достъп до функционалностите, които се предоставят по силата на този договор.
 • в случай, че имате каквито и да е други карти, издадени от iCard във връзка с друг продукт – да свържете и управлявате тези карти – тази функционалност ще бъде активна скоро.

“GiftCard” означава продукт на Айкарт, общите условия за който може да се прочетат на https://www.giftcards.eu/

"Virtual GiftCard" или "GiftCard" представлява виртуална карта с логото на iCard и Картовите Схеми и може да се използва за плащания в Интернет от получател, на когото Клиентът е решил да изпрати GiftCard;

“iCard Chat” е част от iCard Mobile приложението, което Ви позволява да изпращате криптирани съобщения като текст, снимки, стикери, документи, картинки, видео и други поддържани от iCard файлове до други потребители в Дигиталния Wallet. iCard Chat може също да бъде използван за изпращане на заявки за плащане и GiftCard, в случай, че имате валиден Договор за iCard сметка за електронни пари с „Айкарт“ АД.

 • 1.3. Вие потвърждавате и се съгласявате, че изпълнението на следните стъпки представлява задължително условие за регистрация за услугата:
 • i) Изтегляне на Мобилното приложение, официално публикувано от нас.
 • ii) Съгласяване с Лицензионното споразумение и настоящия Договор за iCard Wallet и други правни документи, ако е приложимо.
 • iii) Защитата на Вашите лични данни е от изключително значение за нас. Вие следва да се запознаете и потвърдите Политиката за поверителност на iCard, за да придобиете по-добра представа за предприеманите от нас действия за защита на Вашите лични данни, както и за условията за използване и разкриване на Вашата информация от наша страна;
 • iv) Вие следва да въведете валидна и достоверна информация, като Вашите имена, държава на местопребиваване, мобилен телефонен номер, каквито биха могли да бъдат изисквани от нас;
 • v) Верифициране на мобилния телефонен номер, съгласно нашите указания;
 • vi) Избор и въвеждане на таен код (PIN) за Мобилното приложение, който ще се ползва за достъп до Вашия профил;
 • 1.4. Настоящият Договор ще има сила от дата на съгласието с него, но не преди ние да сме Ви определили като приемливо лице да ползва услугата (“Дата на влизане в сила”). Натискайки бутона „Приемам“ или „Съгласявам се“ където тази опция Ви е предоставена от нас на Уебсайта на услугата или на Мобилното приложение и която Вие възприемате като Ваш електронен подпис, Вие давате своето съгласие и приемате условията, описани в настоящия Договор и следователно Договорът във формата на електронен документ ще се смята за валидно подписан от Вас.
 • 1.5. Линк към Договора ще Ви бъде предоставен по време или незабавно след процеса по регистрация, посредством който ще можете да изтеглите Договора във формат за разпечатване. Копие от актуалния Договор, с всички отразени изменения, каквито биха могли да правени от време на време, ще Ви бъде предоставен в Мобилното приложение, както и на Уебсайта за услугата www.iCard.com. Вие можете да поискате да Ви бъде предоставено копие на Договора, като в този случай ще Ви бъде изпратен линк към Договора на Вашия регистриран мобилен телефонен номер за услугата.
 • 1.6. В случай, че Клиентът е избрал държава България и български език, този договор и всички съобщения до Клиента ще бъдат на български език. В случай на противоречие между българската версия и превод на друг език, за меродавна ще се счита българската версия. Клиентът се съгласява, че заедно с българския език имаме право да използваме и като допълнителен език английски език.
 • 1.7. Вие декларирате, че се регистрирате за iCard Дигиталния Wallet за собствено име и не действате от името или за сметка на трето лице.
 1. 2. Допустимост (годност) за Дигиталния Wallet.
 • 2.1. За да бъдете допуснат да използвате всички функции на Дигиталния Wallet Вие следва (i) да сте навършили 18-годишна възраст; и (ii) да сте установен в една от държавите, посочени на Уебсайта на услугата или в Мобилното приложение.
 • 2.2. При регистрация за Дигиталния Wallet и по времето на действие на настоящия Договор, Вие сте длъжни да ни предоставя актуална, пълна и точна информация като персонализирате своя Вашия онлайн профил, съгласно нашите инструкции, както и да поддържате съответната информация във възможно най-актуален и точен вид през целия период на ползване на Дигиталния Wallet.
 1. 3. Функционалности на Дигиталния Wallet
 • 3.1. Вие имате възможността да запазвате своите карти за лоялност, както и всякакви други допустими от нас баркодове и QR-кодове посредством Вашия профил. Ние нямаме касателство към управлението на всякакви услуги, свързани с картите за лоялност, баркодовете или QR-кодовете – при възникване на каквито и да е въпроси или проблеми Вие следва да се обърнете към съответния издател на Вашата карта за лоялност, баркод или QR-код. Ние не носим отговорност относно каквито и да е искове, които вие бихте могли да имате във връзка с ползването на картите за лоялност, баркодовете и QR-кодовете и Вие следва да насочите подобни искове към съответния издател на картата за лоялност, баркода или QR-кода.
 • 3.2. Дигиталният Wallet Ви позволява да изпращате съдържание под различни форми, като например текстови съобщения, гласови съобщения, снимки, документи, PDF файлове, геолокационна информация и други файлове (наричани за кратко „Съобщения“). Вие се съгласявате, че „last seen“ статусът и Вашата Профилна снимка (наричани „Публикации”) ще бъдат достъпни за останалите потребители на услугата, които са въвели Вашия мобилен телефонен номер в техния мобилен телефон и които Вие не сте блокирали изрично. За целите на яснотата, Съобщенията могат да бъдат преглеждани единствено от тези потребители, към които Вие сте адресирали Съобщенията директно, докато Публикациите могат да бъдат преглеждани от всички потребители, които са въвели Вашия мобилния телефонен номер в тяхното смарт устройство и са регистрирани за iCard услугата, освен ако потребителите са блокирани от Вас. Ние не гарантираме никаква конфиденциалност относно Публикациите.
 • i) Вие потвърждавате и приемате, че всяко Съобщение ще бъде достъпно единствено от Вашето смарт устройството, от което Съобщението е било изпратено и няма да можете да осъществите достъп до него посредством cloud, virtual storage или друг вид сходна услуга. Вие ще носите пълната отговорност за всякакъв вид Съобщения, генерирани чрез iCard Chat и последствията от тяхното изпращане или публикуване. Въпреки това, изпращайки Съобщения към iCard Мобилното Приложение, с настоящото Вие ни предоставяте териториално неограничено, неизключителено, безвъзмездено, прехвърлимо право да използваме, репродуцираме, дистрибутираме, преработваме, излагаме и изпълняваме Съобщенията свързани с Дигиталния Wallet.
 • ii) Ние запазваме правото си да преценим дали определено съдържание, изпратено чрез iCard Chat е в съответствие с условията по настоящия Договор и най-вече с допустимите за Вас действия, както и относно това дали то не е в нарушение на каквито и да е авторски или други права върху интелектуална собственост. Ние имаме правото да премахнем всякакво подобно съдържание и/или да прекратим достъпа Ви до възможностите за въвеждане на подобни материали в нарушение на Договора по всяко време, без предизвестие и по собствена преценка.
 • iii) iCard Chat Ви позволява да криптирате съдържанието на Съобщенията, изпратени до други потребители, регистрирани за услугата. Ние не сме в състояние да дешифрираме изпратеното съдържание, като това не може да бъде постигнато и от друго лице, което няма пряк достъп до мобилното Ви смарт устройство. Ние не съхраняваме Вашите конфиденциални съобщения на сървърите ни. Освен това, ние не съхраняваме и каквито и да е лог файлове за съобщенията, поради което след кратък период от време ние вече не сме в състояние да идентифицираме на кого или кога Вие сте изпратили съобщения чрез конфиденциалния чат. Вие се съгласявате, че до криптираните съобщения може да бъде осъществен достъп единствено от устройството, през или до което последните са били изпратени
 • iv) Във връзка със Съдържанието, Вие се съгласявате, че няма да извършвате следните дейности:
 • (1) да изпращате съдържание, което е защитено от авторски или сродни права, или защитено като търговска тайна, или е обект на каквито и да е други права на собственост и други сходни права в полза на трети лица, включително лични права, освен ако Вие не сте носител на тези права или сте оправомощен да използвате съответното съдържание, включително и правото да ни предоставите лицензионни права, съгласно условията на настоящия Договор;
 • (2) да публикувате лъжлива или подвеждаща информация, каквато би могла да ни навреди или да навреди на което и да е трето лице;
 • (3) да публикувате съдържание, което е забранено от закона, непристойно, опозоряващо, клеветническо, заплашващо, тормозещо, съдържащо език на омразата, расово или етнически дискриминационно или подстрекаващо към поведение, което би могло да бъде счетено за престъпно, за основание на деликтна отговорност, или нарушаващо какъвто и да е закон, или което е неуместно поради каквато и да е друга причина;
 • (4) да публикувате рекламно съдържание или да извършвате привличане на клиенти;
 • (5) да се представяте за друго лице;
 • (6) да изпращате или съхранявате съдържание, поместващо софтуерни вируси, червеи, троянски коне или други видове вредоносен компютърен код, файлове, скриптове, „agents” или програми;
 • (7) да препятствате или нарушавате интегритета или производителността на услугата и данните, съдържащи се в последната; или
 • (8) да опитвате да получите неразрешен достъп до услугата или свързаните с нея системи или мрежи. Вие разбирате и се съгласявате, че съдържания за възрастни следва да бъде обозначено като такова.
 • v) Вие разбирате, че при използване на iCard Chat Вие може да срещнете Съдържание от различни източници, както и това, че ние не носим отговорност за надеждността, приложимостта, сигурността или правата върху интелектуална собственост върху подобно Съдържание. В допълнение, Вие се съгласявате и потвърждавате, че Вие бихте могли да срещнете Съдържание, което е невярно, обидно, непристойно или нежелателно и с настоящото Вие се отказвате от всякакви права или средства за защита, каквито бихте могли да използвате против нас във връзка с гореописаното и се съгласявате да ни обезщетите и да ни компенсирате в пълен размер, доколкото е допустимо от закона, във връзка с всякакви проблеми, свързани с Вашето използване на iCard Chat.
 • 3.3. Дигиталният Wallet Ви позволява да получавате GiftCard-и от други ползватели на услугата. Вие няма да се считате като лицето, от името на което е издадена съответната GiftCard, а само като лице на което първичния картодържател е предоставил възможност за ползване. Ползването на GiftCard и всякакви условия свързани с него се урежда от GiftCard – Общите условия
 • 3.4. Дигиталният Wallet Ви позволява да свържете други карти, издадени от iCard, като например iCard Credit, myPOS и други каквито би могло да има към настоящия момент или в бъдеще. Условията за ползване на тези карти се определят от съответните договори, които сте сключили с iCard или негов представител към момента на издаването, както и всякакви изменения на последните тази функционалност ще бъде активна скоро
 1. 4. Защита на Вашите личните данни. Финансова тайна:
 • 4.1. За информация относно защитата на Вашите лични данни Вие сте длъжни да прочете Политиката за поверителност, представляваща неразделна част от настоящия договор, достъпна през мобилното приложение или на уеб страницата https://icard.com. Вие имате право, след като направите съответното искане по имейл, да бъдете снабдени с електронно копие на Политиката, което ще Ви бъде изпратено в PDF формат.
 1. 5. Използване на сметка за електронни пари и свързаните с нея платежни или картови услуги.
 • 5.1. Използването на услугите за електронни пари и платежни услуги, като зареждане на сметка, получаване на пари, плащане с Карти, кредитен превод, директен дебит, обмяна на валута, пластики или виртуални карти или други, се уреждат в различни правни документи (когато са приложими), които се сключват с Айкарт АД – лицензирано дружество за електронни пари, учредено по законите на Република България.
 1. 6. Политика на допустимост. Забранени дейности:
 • 6.1. Вие може да използвате Дигиталния Wallet само добросъвестно и в съответствие с функционалностите на Дигиталния Wallet. Вие можете да ползвате Дигиталния Wallet само доколкото това е позволено от:
 • i) Договора;
 • ii) Характеристиките, настройките и лимитите за Дигиталния Wallet, включително възможността за задаване на различни опции от Вас щом Дигиталния Wallet позволява това, които се публикуват и периодично актуализират от нас на нашия уебсайт или във Вашия акаунт за Дигиталния Wallet; и
 • iii) Приложимите закони, регулации или общоприети практики, указания и инструкции в съответните юрисдикции.
 • 6.2. Стриктно е забранено използването на Дигиталния Wallet по начин, който нарушава настоящия Договор, или с каквито и да е незаконни цели. По-специално, Вие няма при никакви обстоятелства да използвате Дигиталния Wallet за извършване на дейности, които неизчерпателно включват или могат да включат някоя от следните дейности:
 • i) Нарушаване на Договора (включително, но не само предоставяне на неверни данни за Вашата самоличност като фалшиво име, имейл адрес, множество телефонни номера или други данни с цел или в резултат на които се е стигнало до откриване на множество сметки на един потребител или избягване на каквито и да е ограничения, поставени от нас по някакъв друг начин); или
 • ii) Нарушаване или възникване на риск от нарушаване от Ваша страна на приложимите закон, постановление, договор, регулаторен акт (например такива, уреждащи защитата на интелектуалната собственост, електронните съобщения и непоисканите търговски съобщения или уреждащи предоставянето на платежните услуги, включително прилагането на мерки против изпирането на пари или против финансиране на тероризма или подобни регулаторни изисквания, включително случаите, в които ние не можем да верифицираме Вашата личност или други данни а Вас според регулаторните и вътрешни правила, закони относно защита на потребителите, нелоялната конкуренция, дискриминация, хазарт, заблуждаваща реклама, незаконна търговия или размяна на всякакви Стоки и Услуги, забранени от което и да е приложимо законодателство); или
 • iii) Злоупотреби от Ваша страна; или
 • iv) Ползване на Дигиталния Wallet по начин, който има или може да има за последици оплаквания, спорове, претенции или искове (claims), разноски, глоби, неустойки или друг вид отговорност, понесена от нас или някой от нашите клонове, Агенти, свързани дружества и други подобни; или
 • v) прихващане или следене, увреждане или модифициране на всяка комуникация, която не е предназначена за Вас, а също и използване на всякакъв програми от тип spider, вируси, червей, троянски кон и всякакви други кодове или инструкции, които са предназначени да разстроят, изтрият, повредят, имитират или разградят Дигиталния Wallet; или
 • vi) Изпращане на непоискани съобщения (наричани още СПАМ, СПИМ или СПИТ) или всяка комуникация, която не е допустима по приложимото право или използване на Дигиталния Wallet с цел фишинг (‘fishing’) или фарминг (‘farming’) или представяне за друго лице или имитиране на представителна връзка с такова лице или компания; или
 • vii) Нарушение на нашите или тези на трети лица авторски права, патенти, търговски марки, търговска тайна или каквото и да е друго право на интелектуалната собственост или други свързани лични права; или
 • viii) Използване на Дигиталния Wallet от Ваша страна чрез представяне пред трето лице на материали, които са обидни или които могат да нанесат вреда на непълнолетни, или са вулгарни, или по друг начин непристойни, а също и използване на Дигиталния Wallet от Ваша страна с цел или с намерение да причини неудобство или опозоряване, или да заплаши, тормози или наруши неприкосновеното лично пространство на трето лице;
 • ix) Използване на Дигиталния Wallet от Ваша страна във връзка със всяка друга нелегална операция като например, но не и изчерпващи се до събирането чрез Дигиталния Wallet на всякаква лична информация, която може индивидуализира дадено лице; или
 • x) Ползване на Дигиталния Wallet за продажба или покупка на стоки и/или услуги, които не са допустими, съгласно определеното от нас на нашия уебсайт или указано писмено от нас.
 • 6.3. Вие не може да използвате Дигиталния Wallet и/или може да не приемете договора, а ние имаме право временно да преустановим или окончателно да прекратим предоставянето на Дигиталния Wallet, и самия Договор незабавно без да бъдете уведомен за това предварително:
 • i) Вие не сте навършили необходимата възраст, за да бъдете обвързан чрез договор с нас и за да оперирате с платежен инструмент или зареждащ инструмент, който да използвате за Дигиталния Wallet; или
 • ii) Вие сте лице, на което е забранено да ползва Дигиталния Wallet съгласно приложимите закони, съгласно изискванията на дружеството, което предоставя услугите свързани с електронни пари и платежни услуги, или съгласно нашите правила и политики; или
 • iii) (в) Вие не сте бил успешно идентифициран или верифициран, като преценката за последното е изцяло наша; или
 • iv) Други важни причини, свързани с управление на риска и регулаторни изисквания, налагат това, като преценката за последното е изцяло на наша.
 • 6.4. Ние си запазваме правото да Ви уведомим през Вашия онлайн профил или чрез iCard Mobile App по всяко време относно прекратяването на Вашето ползване на Дигиталния Wallet, поради това, че сте станали недопустим за нас клиент. Този отказ зависи изцяло от нашата преценка и дружеството няма да носи каквато и да е отговорност за каквито и да е обезщетения.
 • 6.5. Вие се съгласявате, че няма да участвате в дейност, която пречи на или прекъсва Дигиталния Wallet (или свързаните с нея сървъри и мрежи, или да въздействате или правите опити за въздействие над наличността на Дигиталния Wallet посредством Атаки за отказ от услугата (т.нар. DOS - denial of service или DDoS – distributed denial of service).
 • 6.6. Вие се съгласявате, че няма да възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, търгувате или препродавате Дигиталния Wallet за каквато и да е цел.
 • 6.7. Вие приемате, че носите пълната отговорност (както и че ние не носим никаква отговорност пред Вас или пред трети лица) за всяко нарушение на Вашите задълженията по Договора и за последиците (включително всякакви загуби или вреди, които може да понесете) от всяко такова нарушение.
 • 6.8. iCard Mobile App за смарт устройства е налично за сваляне само за определени смарт устройства, както е посочено в Договора, като ние не носим отговорност, ако услуга не е налична за някои мобилни или смарт устройства, нито отговаряме за невъзможността за сваляне на приложението и ползване на услуга на определено смарт устройство, или на недостъпността на цялата или част от услугата поради липса на връзка с интернет или поради липса на каквато и да е друга мобилна услуга (например СМС или друга), а също и на особености в хардуера или други проблеми от сходно естество.
 • 6.9. Всяко неизпълнение на условията по настоящия Договор може да доведе до незабавното прекратяване на използваната от Вас свързана iCard услуга, блокиране на средствата по Вашата Сметка, до правото ни да удържим средства от Вашата Сметка, ако е приложимо, за покриване нанесените от Вас и понесени от нас вреди, до завеждане на иск от наша страна спрямо Вас, до инициирането на процедури пред компетентните регулаторни органи или съответните Картови организации, както и до прекратяването на този Договор без необходимост да Ви дадем предизвестие
 1. 7. Прекратяване на Договора:
 • 7.1. Вие разбирате и се съгласявате, че можем да прекратим предоставянето на услугата, в съответствие с предвиденото в Договора. Вие можете да спрете ползването на iCard услугата по всяко време, без да е необходимо да ни информирате за това. Договорът ще продължи да има действие, докато не бъде прекратен от Вас или от наша страна, в съответствие с предвиденото по-долу.
 • 7.2. Ако Желаете да прекратите Договора с нас, Вие може да направите това незабавно и без да бъдете таксуван, по всяко време, като ни уведомите съгласно разпоредбите за комуникация между страните, описани по-долу. Ние ще приемем договора за автоматично прекратен след изтичането на повече от шест месеца след Вашето последно влизане, освен ако не сте клиент и на iCard сметката за електронни пари.
 • 7.3. В случай, че желаете да прекратите настоящия Договор и ако имате валиден договор за iCard сметка за електронни пари, Вие сте длъжни на първо място да поискате прекратяване на Договора за iCard сметка за електронни пари и да изпълните всички изисквания на Финансовата институция, преди да прекратите настоящия Договор.
 • 7.4. В случай на какъвто и да е риск от вреди за нас в резултат на понесени искове, разноски, глоби, неустойки, нарушение от Ваша страна на регулации и други сходни задължения, в резултат на които, могат да се породят от Вашето ползване на Дигиталния Wallet, Вие се съгласявате, че ние можем да инструктираме дружеството, което поддържа Вашата сметка за електронни пари да упражни задържане до 180 дни, в т.ч. и след прекратяване на Договора, както и за по-кратък или по-дълъг срок, ако това се изисква от който и да е закон, включително законите за защита на потребителите. Вие ще останете отговорен за всички свои задължения по този Договор дори след прекратяването му и/или след закриването на сметката.
 • 7.5. Ние можем по всяко време да прекратим Договора с Вас, без да Ви уведомяваме предварително в случаите, когато:
 • i) Сте нарушил която и да е съществена разпоредба от Договора, или закона (или сте действал по начин, който ясно показва, че не възнамерявате или не сте в състояние да спазвате съществените разпоредби на този Договор); или
 • ii) За нас е налице задължение за прекратяване на Договора съгласно закона (например когато предоставянето на Дигиталния Wallet престане да съответства на приложимите Регулации).
 • 7.6. Освен ако не е предвиден по-кратък срок в този Договор, съгласно закона ние имаме правото по всяко време да прекратим Договора с 5-дневно предизвестие до Вас.
 • 7.7. С прекратяване на Договора, всички права, задължения и отговорности, които са се породили за двете страни през времето на действие на настоящия Договор, или които са уговорени да имат сила за неопределено време, остават незасегнати от неговото прекратяване, като разпоредбите на член 19.5 от Договора ще продължат да се прилагат за неопределено време към съответните права, задължения и отговорности.
 • 7.8. Смърт на Физическо лице и промяна в правното състояние
 • i) Смърт на физическо лице: Ние ще считаме, че правоотношението между нас като страни по Договора продължава, докато не бъдем уведомени писмено за Вашата смърт. Ние следва да бъдем уведомени от лицето, което е овластено по силата на закона с правото и задължението да отговаря за Вашите дела след смъртта Ви, като инструкции ще бъдат приемани само и единствено от това/тези лице/лица. Това лице може да бъде наследник, заветник, управител или изпълнител на завещанието или лице с друго еквивалентно качество според приложимото законодателство. Ние имаме правото да изискаме като потвърждение, за Ваша сметка, всякакво необходимо доказателство, за да бъде установено надлежното овластяване и представителство на лицето, твърдящо, че има право да се разпорежда с Вашите дела, като ние не сме задължени да изпълняваме инструкциите на това лице, докато не се убедим напълно в надлежното му овластяване.
 • ii) Промяна в правното състояние. В случай, че вие бъдете поставен в ликвидация, несъстоятелност, бъде Ви назначен квестор, синдик, заветник или подобно отговорно лице е назначено и което започне да упражнява представителната власт, по начин, изключващ лицата, които Вие сте назначили за управляващи, ние ще бъдем в правото си да получим такова свидетелство, за Ваша сметка, което би могло да ни помогне да установим действителните правомощия на такова лице, твърдящо, че има право да ни дава инструкции от Ваше име и ние няма да сме задължени да изпълняваме каквито и да е действия, докато не бъдем надлежно снабдени с подобно свидетелство. В случай, че правното образувание или организация бъде прекратена, ние можем да поискаме допълнителни данни за надлежната идентификация и верификация на лицата, оправомощени да получат достъп до предоставяната от нас услуга по достъп до Дигиталния Wallet.
 1. 8. Обхват на гарантиране:
 • 8.1. Ние не даваме никакви изрични гаранции или декларации по отношение на предоставянето на Дигиталния Wallet. По-специално не Ви гарантираме, че:
 • i) използването на Дигиталния Wallet ще отговаря на Вашите изисквания или очаквания;
 • ii) използването на Дигиталния Wallet от Ваша страна ще бъде непрекъснато, навременно, сигурно или безгрешно; и
 • iii) всякаква информация, която може да бъде получена от Вас в резултат на използването на Дигиталния Wallet, ще бъде точна или надеждна.
 • 8.2. За Дигиталния Wallet не се прилагат никакви условия, гаранции или други условия (включително всякакви предполагащи се условия във връзка с ниво на качеството, пригодност за определена цел или съответствие с дадено описание), освен доколкото такива са изрично посочени в Договора.
 • 8.3. Нищо в този Договор не засяга Вашите законово гарантирани права в качеството Ви на потребител, както и обстоятелството, че не можете да измените или изобщо да се откажете от тях по силата на договор.
 1. 9. Обхват на отговорностите:
 • 9.1. Нищо в настоящия Договор не изключва и не ограничава онези аспекти от нашата отговорност за загуби, които не могат да бъдат ограничи по силата на Договор или по смисъла на закона.
 • 9.2. При спазване на условията на горната точка ние не носим отговорност пред Вас за:
 1. i) (каквито и да било косвени или последващи загуби, които може да понесете. Това включва пропуснати ползи (причинени пряко или косвено), загуба на репутация или професионално реноме или загуба на данни, която претърпите;
 2. ii) каквито и да било загуби или вреди, които може да претърпите в резултат на:
 • (1) всяко упование от Ваша страна в пълнотата, точността или съдържанието на каквато и да е реклама или което е в резултат на взаимоотношения или трансакция между Вас и рекламодател или спонсор, чиято реклама е показана в Дигиталния Wallet;
 • (2) промяна в Дигиталния Wallet, която Ние сме въвели, или окончателно или временно прекъсване на предоставянето на Дигиталния Wallet (или на всякакви отделни функции от нея);
 • (3) (всяка неизправност на Дигиталния Wallet;
 • (4) всяко изтриване, повреждане или неуспешно съхраняване на комуникационни данни, които Вие поддържате или предавате при използването на Дигиталния Wallet или чрез нея;
 • (5) всяко Ваше неизпълнение на задължението за предоставяне на актуална и точна информация; и
 • (6) всеки случай, в който Дигиталния Wallet се използва от Вас или трети лица с цел измама;
 • 9.3. Ние не поемаме отговорност във връзка с информацията, която предоставяте Вие или други лица на което и да е трето лице, над които ние не можем да въздействаме или нямаме контрол. С настоящето Вие приемате и се съгласяване, че ние не носим отговорност за вреди или претенции, които произтичат от това, че използвате сайтове на трети страни.
 1. 10. Промени по Договора:
 • 10.1. С настоящето Вие се съгласявате, че имаме право периодично да въвеждаме изменения в Договора. Ние ще Ви дадем чрез уведомление – имейл, изпратен на Вашия имейл адрес, регистриран за услугата на Вашия имейл, с 5-дневно предизвестие за промените по Договора преди началната дата на влизането в сила, освен в случаите, когато по-дълъг срок е наложен поради регулаторни изисквания.
 • 10.2. Вие разбирате и приемате, че ще се счита, че сте приели и съгласили с измененията Вас, освен ако не ни уведомите за противното чрез известие в съответствие с предвидения в Договора начин преди датата, на която измененията ще влязат в сила, в който случай Договорът ще се смята за прекратен без такса за прекратяване незабавно и преди влизането в сила на измененията.
 • 10.3. Нищо в този раздел не ограничава:
 1. i) Нашето право без предварително уведомяване да осъвременяваме и преработваме периодично своите политики или да добавяме периодично нови функционалности към Дигиталния Wallet, които могат да се приемат от Вас чрез самото използване на тези нови функционалности. Такива преработки могат да бъдат въведени по начин избран от нас, като този начин може да включва комуникация чрез имейла или чрез публикуване на информацията на нашия Уебсайт за услугата или чрез iCard Mobile App; и
 2. ii) Правото на страните да изменят условията на този раздел, когато това изменение не е забранено от закона и двете страни са съгласни с него.
 3. 10.4. Ние имаме право да извършваме нововъведения, подобрения, разработки, да добавяме нови функционалности, да подобряваме Вашата Сметка или да изменяме имената на Сметката или продуктите едностранно и без Вашето съгласие, за което ще Ви информираме на Уебсайта на услугата.
 1. 11. Комуникация и известия:
 • 11.1. Цялата информация ще Ви бъде предоставена или осигурена по леснодостъпен начин, на английски език или друг език, поддържан от нас, в ясна и разбираема форма.
 • 11.2. Вие сте съгласни да Ви изпращаме известия и други съобщения на Вашия онлайн профил за Дигиталния Wallet или чрез iCard Mobile App, по имейл или по други подходящи начини във връзка със всеки въпрос, който се отнася до ползването на Дигиталния Wallet, включително настоящия Договор (в т.ч. изменения и допълнения на Договора), известия или предоставяне на информация за Дигиталния Wallet.
 • 11.3. Определени съобщения се отправят по следния начин:
 • i) Договорът Ви се предоставя във Вашия онлайн профил и/или чрез Мобилното приложение при регистрацията и ще бъде достъпен на интернет страницата на услугата и във Вашия онлайн профил;
 • ii) Измененията в настоящия Договор след регистрацията се предоставят чрез имейл;
 • iii) Oсвен в случаите, когато в Договора е посочено друго, известие за прекратяването му Ви се предоставя по имейл;
 • 11.4. Всяко известие, изпратено до нас във връзка с този Договора трябва да бъде изпратени с препоръчана поща до някой от нашите адреси на управление, посочен по-горе в Договора, както е посочено:

До: Айкарт Сървисиз АД

Бизнес Парк Варна, Б1, гр. Варна, България

 • 11.5. В случай на някой от изброените долу спешни случаи, следва да ни уведомите незабавно:
 • i) Известие за загуба, кражба, незаконна употреба или неразрешена употреба или пробив в сигурността трябва да се направи незабавно в Центъра за контакт, на номерата, посочени на уебсайта за услугата;
 • ii) Известие, че Вие не се съгласявате с изменение на Договора и желаете да прекратите Договора преди влизане в сила на измененията трябва да се изпрати от Вашия имейл адреса, който сте се регистрирали за Дигиталния Wallet.
 • iii) Известие от Вас относно конкретно оплакване от дадена услуга трябва да се изпрати от Вашия имейл адреса, който сте се регистрирали за Дигиталния Wallet.
 1. 12. Общи условия:
 • 12.1. Пълната правна рамка на правоотношението, която регулира ползването на Дигиталния Wallet и всички свързани услуги, се съдържа в настоящия Договор и Политиката за поверителност, като изброените Документи напълно заместват всички предишни договори между нас и Вас във връзка с Дигиталния Wallet.
 • 12.2. Вие се съгласявате, че дори и да не упражним някое от правата или правните ни възможности по настоящия Договор (или произтичащи по силата на закона), това няма да представлява отказ от право от наша страна и тези права или правни възможности ще продължат да бъдат възможност за нас.
 • 12.3. В случай че съдът, който е компетентен да постановява решения по въпроси, свързани с Договора, отсъди, че някоя от клаузите в Договора е невалидна по отношение на Вас, то тогава тази клауза не се прилага, без това да засяга останалата част от Договора. Останалите клаузи в Договора продължават да бъдат валидни и приложими.
 • 12.4. Вие нямате право да прехвърляте своите права и задължения по настоящия Договор или по друг начин да ги възлагате или преотстъпвате без нашето предварително писмено съгласие.
 • 12.5. Ние можем да прехвърляме нашите права и задължения по настоящия Договор на трето лице, като Ви дадем поне двумесечно предизвестие чрез имейл или чрез iCard Mobile App, освен ако прехвърлянето не се налага поради регулаторни причини. В случай на такова прехвърляне, ако не сте съгласен, ние ще Ви предоставим възможност да прекратите Договора без такси, глоби и подобни санкции.
 • 12.6. Всеки иск или спор, възникнал във връзка с Договора или в резултат на предоставянето на Дигиталния Wallet от нас трябва най-напред да бъде отправен до нас чрез Мобилното приложение или чрез телефонния Ви номер, регистриран за Дигиталния Wallet. Вие трябва да подадете оплакването си в писмен вид, като заявите ясно неговото основание. Оплаквания на клиенти, които не са били успешно идентифицирани и верифицирани ще бъдат оставяни без отговор, освен ако оплакването не е във връзка с процеса по идентификация и верификация. Ние ще се опитаме да намерим разрешение на оплакванията в разумен срок, под условие че полученото оплакване е ясно обяснено и подадено правилно. В такъв случай ще проведем разследване и ако е необходимо, ще вземем незабавно нужните мерки, за да поправим възникналата ситуация. Ние се задължаваме да предприемем мерки, за да предотвратим повторна поява на проблема. Всички жалби ще бъдат разгледани и Вие ще бъдете надлежно уведомен за резултатите от разследването. В случай че Вие въпреки това не сте удовлетворен от резултата от разследването, имате право да отнесе своето оплакване към следния регулаторен орган:

За оплаквания, свързани с нашите услуги:

Комисия за защита на потребителите (в случай, че ползвате Дигиталния Wallet в качеството си на потребител): https://www.kzp.bg/

Оплаквания, свързани с електронни пари и платежни услуги: Проверете в Договора за iCard сметка за електронни пари.

12.7. "iCard Wallet", "iCard карта", "iCard сметка" и всички свързани интернет адреси, лога, марки или дизайни, софтуерни кодове, визуализации, интерактивни функционалности или подобни, софтуер, интерфейси, стандартни или специални дизайни на Pay Stickers или визуализации или други свързани с услугата, в това число лога и марки на Картови организации, са защитени от авторски права, регистрирани търговски марки или патенти или други права на интелектуална собственост. Вие нямате право да ги използвате, копирате, имитирате, преработвате или изменяте, продавате, разпространявате или предоставяте без нашето изричното предварително писмено съгласие, дадено в отделен Договор

12.8. Този Договор и отношенията между нас и Вас като страни по него се уреждат от законодателството на Република България, при спазване на Вашите права, които са неотменими по Вашето местно законодателство. За оплаквания, произтичащи от или отнасящи се до Договора за Ползване, които не могат да бъдат решени по друг начин, Вие се съгласявате те да бъдат подчинени на неизключителната юрисдикция на компетентния съд в град София, България. Обобщено, "неизключителната юрисдикция на компетентния съд в България" означава, че ако сте били в състояние да предявите иск, произтичащ от този Договор срещу нас в Съда, приемлив съд би бил съд в гр. София, България, с изключение на случаите, в които сте потребител и при които освен него може да изберете да предявите иск в съда на страната по Вашето постоянно местопребиваване.