Договор за iCard E-money account

Последно изменение: 23.08.2021

Този Договор за iCard сметка за електронни пари урежда ползването от Ваша страна на платежните и други финансови услуги. Всички услуги за Digital Wallet са уредени в отделен договор - Договора за iCard Digital Wallet.

"iCard сметката за електронни пари" или "iCard Сметка" или "Сметка" е услуга за електронни пари, която предоставя възможности за незабавно издаване и зареждане на eлектронни пари за сигурни трансакции посредством мобилна (NFC) карта (за Android и Apple Pay), незабавно издаване на виртуални дебитни карти за покупки и абонаменти в Интернет, виртуални GiftCard и пластични карти, както и платежни услуги като например парични трансфери, в т.ч. незабавни преводи към други потребители на iCard сметки за електронни пари, или SEPA преводи, международни преводи и други функционалности за плащане, както и функционалности за контрол на сигурността на издадените платежни инструменти.

1. Правоотношение и услуга

1.1. Настоящият Договор се сключва между Клиента (наричан за краткост "Вие") от една страна и "Айкарт" АД, със седалище и адрес на управление: България, Варна 9009, Бизнес Парк Варна Б1, ЕИК 175325806, лицензирано и под надзора на Българската Народна Банка като дружество за електронни пари съгласно директива 2009/110/EC ("ДЕП") с лиценз №. 4703-5081/25.07.2011, пълноправен член на MasterCard, VISA, JCB (наричано за краткост "Ние" или "iCard" или "Финансовата институция), имаща правото да предоставя електронни пари, платежни услуги и картови услуги съгласно Директива 2015/2366 за платежни услуги и Директива 2009/110/ЕО за електронни пари.

Електронните пари се издават от нас като Финансова институция, която открива и поддържа за Вас сметка за електронни пари. Балансът електронни пари във Вашата сметка за електронни пари представлява иск срещу нас като Финансовата институция, която е издала електронните пари.

Важно: Издадените от нас електронни пари не представляват депозит или инвестиционна услуга по смисъла на закона и клиентът не е защитен от схема за обезщетение на вложителите, предоставена от някой от компетентните органи, поддържащи такива фондове за обезщетение. Клиентът няма право на лихва върху баланса електронни пари или парите, събирани и съхранявани от нас съгласно настоящото споразумение.

Айкарт АД не е отговорно за предоставянето на услугата , който се предоставя от друга компания. Вие можете да се информирате относно условията за ползване на услугата в Договора за iCard Digital Wallet.

1.2. Кратко описание на някои от по-важните дефиниции:

"iCard мобилна апликация" или "iCard Mobile app" или "Mobile app" означава FinTech мобилно приложение за смартфони с Android или iOS, предоставящо достъп до услугата. В случай че сте били одобрени за използване на частта, свързана с електронните пари, платежните и другите финансови услуги ще бъдат достъпни и през нашата платформа за електронни пари на icard.com.

"iCard сметка" или "Сметка" означава сметка за електронни пари, предоставена от нас като Финансова институция. Вашето ползване на iCard сметката е уредено от настоящия Договор. При успешна идентификация и верификация съгласно нашите правила, Клиентът може да отговаря на нашите условия за допустимост и да получи индивидуален IBAN за входящи и изходящи трансфери;

"Баланс" означава електронните пари (парично изражение) издавани от нас като Финансова институция при постъпване на средства, съгласно условията на този Договор;

"Mobile iCard", "Мобилна карта" или "Безконтактна карта", която Ви позволява да осъществявате безконтактни плащания чрез приложението iCard със средствата във Вашата iCard сметка, като използвате мобилен телефон с NFC чип, върху който е инсталирано iCard приложението (не е налично за устройства с iOS). Тези карти може да са кобрандирани с логото или други IP права на трети лица по наша преценка, в който случай IP правата на трети лица ще бъдат обект на същата правна защита, както ако бяха наши собствени съгласно настоящия Договор.

"Virtual iCard" или "Виртуална карта/и", която е достъпна чрез приложението iCard и Ви позволява да извършвате плащания в интернет;

"iCard Debit", "Физическа карта" или "Пластмасова карта", която представлява CHIP & PIN базирана платежна карта с логото на Картовите организации и логото на iCard, издадена от нас за плащания и теглене на ПОС терминал, плащания в Интернет и теглене на АТМ терминал;

"Virtual GiftCard" или "Карта за подаръци", която представлява виртуална карта с логото на iCard и може да се използва за плащания в Интернет от получател, на когото Клиентът е решил да изпрати Картата за подаръци;

"NFC Wearable Карта" или "iCard Wear"означава платежен инструмент - безконтактна платежна карта, издадена под бранда на Картова организация, която е вградена в аксесоар, одобрен от нас, която е свързана с iCard сметката на клиента, и с която клиентът може да плаща на ПОС, който приема плащания с NFC карти. NFC Wearable Карта може да бъде маркетирана под различни наименования, одобрени от нас, като например iCard Watch, iCard Bracelet, iCard Keychain или други подобни. Аксесоарите се предлагат от трета страна, различна от нас и ние не предоставяме гаранция за ползване на аксесоарите и не носим отговорност за годността за ползване на аксесоарите, различна от отговорността ни за платежни операции, включително и в случай на промоции, организирани от нас, при които ние предоставяме аксесоари с цел маркетинг и промоция.

"Картова Токенизация" означава техническия процес, иницииран от Вас посредством Приложението, който е насочен към осигуряването на възможността на издаден от нас iCard Visa или MasterCard платежен инструмент, да бъде използван посредством хардуерно устройство с NFC капацитет, чрез интеграцията ни с определена услуга, предоставяна от трети лица, като например Apple Pay[i], Google Pay[ii], Garmin Pay[iii], и други сходни.

"3D Secure" означава специфична персонализирана защитна функция, която се прилага за всяка онлайн картова трансакция, направена на виртуален ПОС, при поддържащ 3D услугата търговец.

"3D Търговец" означава правно образувание, което оперира виртуален ПОС, и което отговаря на 3D - защитния стандарт и пренасочва всеки картодържател, извършващ трансакция на виртуален ПОС, към съответния 3D - защитен портал на издателя на Картата.

"Период на неактивност" означава период по-дълъг от 10 (десет) месеца, през който Клиентът не е извършил нито една Валиднa Трансакция.

"Валидна Трансакция" означава платежна трансакция, направена от или към която и да е от активните Клиентските сметки, на стойност не по-малко от 50.00 EUR/ 50.00 GBP/ 50.00 BGN/ 50.00 CHF/ 50.00 USD или равностойността на 50.00 EUR, ако сметката е открита в друга валута, която услугата поддържа.

1.3. Вие потвърждавате и се съгласявате, че за да се регистрирате успешно за iCard сметката за електронни пари и да се възползване от всички функционалности на последната, следва да изпълните следните стъпки:

i) Вие следва да имате валиден договор за iCard Digital Wallet;

ii) Съгласяване с условията на настоящия Договор и всички останалите правни документи (ако са приложими);

iii) Изтегляне на мобилното приложение iCard, както и съгласяване с условията на Лицензионното споразумение за iCard мобилното приложение;

iv) Защитата на Вашите лични данни е от изключително значение за нас. Вие следва да се запознаете с и приемете Политиката за поверителност за iCard, представляваща неразделна част от настоящия Договор, за да придобиете по-добра представа за предприеманите от нас действия за защита на Вашите лични данни, както и за условията за използване и разкриване на Вашата информация от наша страна;

v) Регистрация за iCard сметката за електронни пари чрез въвеждане на валидна и достоверна информация, като Вашите имена, държава на местопребиваване, мобилен телефонен номер, който ще бъде използван от Услугата, валута на сметката за електронни пари и други, които iCard изиска от нас;

vi) Верификация на Вашия мобилен телефонен номер, съгласно нашите указания;

vii) Успешно преминаване на процедурата за идентификация и верификация на клиенти, съгласно нашите изисквания, които са подробно описани в този Договор и нашите вътрешни правила;

viii) За използване на пластична карта: Изпълнение на процедурата за активиране на Картата, както е посочено от нас на задната страна на картата или в мобилното приложение.

За ползване на NFC Wearable карта: Вие можете да закупите от оторизиран от нас дистрибутор NFC Wearable аксесоар или NFC Wearable Карта, или в специални случаи, да получите подобни като подарък, като част от промоционална кампания или при друга сходна ситуация, и да ги свържете към своята iCard сметка според инструкциите на опаковката и iCard приложението.

1.4. Издаване на карти. След като преминете през стъпките, описани горе, Вие ще можете да се възползвате от следните услуги по издаване на карти:

i) Когато преминете успешно през стъпките, описани по-горе, Вашата Мобилната карта (NFC карта) се издава и свързва автоматично и безплатно към Вашата iCard сметка в момента. Мобилната карта Ви позволява да плащате с Вашия телефон, стига неговата NFC функция да е включена. Ако Вашето мобилно устройство използва iOS, за него ще се прилагат правилата за Apple Pay, описани в настоящия Договор.

ii) Два броя Виртуални карти във валутата на Вашата iCard сметка се издават автоматично и безплатно. Вие имате право да заявите и получите допълнително до 20 (двадесет) Виртуални карти чрез приложението iCard, както и да замените Виртуална карта, която предстои да изтече също през iCard, или да изтриете (премахнете и деактивирате) Виртуална карта, в случай че Картата е била компрометирана или вече не искате да я използвате. Допълнителните виртуални карти са предмет на такса, посочена в тарифата, която ще отчисляваме от Баланса с електронни пари във Вашата iCard сметка.

iii) Ще можете да бъдете одобрен за издаване на една Физическа карта с логата на картовите схеми (Виза, Мастеркарт или др. подобна по наша преценка), която има NFC функционалност и може за използване на ПОС и Интернет покупки и теглене на пари в брой. Първата карта iCard Debit е безплатна и Вие се съгласявате, че тя ще бъде доставена на до Вашия адрес, като за целта трябва да въведете валиден адрес и поемате отговорността да получите картата и да я активирате. Всяка допълнителна ще Физическа карта се издава с такса в съответствие с Тарифата (освен ако не е предоставена във връзка с Промоция или друго подобно изключение), която такса ще бъде автоматично приспадната от Вашия Баланс електронни пари по Вашата iCard сметка.

iv) За да ползвате Вашата iCard картите, Вие следва да и поддържате валидна iCard сметка.

1.5. Настоящият Договор ще има сила от дата на съгласието с него, но не преди ние да сме Ви определили като приемливо лице да ползва iCard услугата ("дата на влизане в сила"). Натискайки "Приемам" или "Съгласявам се" ("I Accept" или "I Agree"), където тази възможност е направена достъпна за Вас от мобилното приложение, които изрази, с настоящото Вие приемате за Ваш обикновен електронен подпис, Вие изразявате своето съгласие и полагате подписа си под условията на настоящия Договор и с изпълнението на това се счита, че е създаден електронен документ и Договора е надлежно подписан от Вас.

1.6. Линк към Договора ще Ви бъде предоставен чрез мобилното приложение по време или незабавно след процеса по регистрация, посредством който ще можете да изтеглите Договора във формат за разпечатване. Копие от актуалния Договор, с всички отразени изменения, каквито биха могли да правени от време на време, ще Ви бъде предоставен в мобилното приложение. Вие можете да поискате да Ви бъде предоставено копие на Договора, като в този случай ще Ви бъде изпратен линк към Договора на Вашия регистриран мобилен телефонен номер за услугата.

1.7. В случай че Клиентът е избрал държава България и български език, този договор и всички съобщения до Клиента ще бъдат на български език. В случай на противоречие между българската версия и превод на друг език, за меродавна ще се счита българската версия. Клиентът се съгласява, че заедно с българския език имаме право да използваме и като допълнителен език английски език.

1.8. Вие декларирате, че се регистрирате за iCard за собствено име и не действате от името или за сметка на трето лице.

1.9. 14-дневен период за прекратяване: В период от 14 дни след сключването на настоящия Договора Вие имате правото да се откажете от Вашия договор като закриете своята iCard сметка. Ние ще Ви върнем наличните парични средства по банкова сметка, посочена от Вас. Вие няма да дължите каквито и да е такси и разноски за упражняване на това свое право, но сте длъжни да заплатите всички трансакции, извършени докато Вашата iCard сметка все още е била открита. Вие може да ни уведомите за желанието си да закриете Вашата iCard сметка чрез Вашето iCard приложение или като ни се обадите в нашия Център за контакт. В случай че този 14-дневен период е изтекъл, вие все пак може да закриете Вашата iCard сметка в съответствие с Раздел 13 на настоящия Договор.

2. Допустимост за iCard сметката за електронни пари. Възрастови ограничения. Идентификация и верификация:

2.1. За да отговаряте на условията за допустимост за всички услуги, предлагани от iCard, в т.ч. платежните и услугите за електронни пари, Вие следва (i) да сте навършили 18-годишна възраст; и (ii) да сте установен в една от държавите, посочени в мобилното приложение; и (iii) Вие или който и да е друг потребител на Допълнителна карта следва да изпълнявате всички наши изисквания за допустимост до услугата, свързани с риск и AML, како и следва да не присъствате в какъвто и да е черен списък или листа със санкции във връзка с пране на пари/финансиране на тероризъм, официално публикуван и оповестен от Регулаторите, или да присъствате в черни (или сходни) списъци на картовите измамници. Умоляваме Ви да обърнете внимание, че в някои случаи, в зависимост от държавата, в която пребивавате, може да има някои ограничения в нашата услуга по отношение на издаването, доставката или използването на физически или виртуални Карти с логото на Картовите организации, за които ние не носим отговорност.

2.2. Идентификация и верификация: Ние имаме законоустановеното задължение да идентифицираме и верифицираме Вашата самоличност в съответствие с приложимото законодателство относно мерките срещу изпиране на пари и финансиране на тероризма, вътрешните процедури във връзка с прилагането на тези мерки, както и процедурите и приложимите правила на Картовите организации. Подобни мерки може да включват видео или селфи идентификация и верификация, използване на софтуер, проверка на документи или информация в официални бази данни или при независими източници, предоставени от международни организации, искане на допълнела информация и други сходни.

2.3. По наша преценка, може да Ви бъде позволено да използвате само част от iCard сметката за електронни пари, като например зареждане на електронни пари при определени лимити, покупка на ПОС с Мобилна или Виртуална карта или GiftCard при определени лимити и др. Вие се съгласявате, че тези лимити са наложени със закон изисквания и могат да бъдат предмет на изменение в съответствие с промяна в законодателната рамка, за което ще бъдете уведомени веднага щом това бъде възможно или разрешено по закон.

2.4. В случай че Вие бъдете успешно верифицирани от нас Вашата iCard сметка ще бъде активирана със стандартни лимити за Услугата. Независимо от това, ние можем по всяко време да изискваме допълнителна информация като условие за продължаваното използване на iCard от Ваша страна. Вие се съгласявате да предоставяте подобна информация, каквато бихме могли да изискваме, без неоправдано забавяне. Лимитите на Вашата iCard сметка и Ваша Карта са определени в съответната секцията Лимити в мобилното приложение iCard.

2.5. Поради законодателни причини, или поради съображения за управление на риска, или от мерки за сигурност, ние можем да налагаме или да променяме лимитите едностранно и без Ваше съгласие, за което ние ще Ви информираме през мобилното приложение, освен ако нямаме правото по силата на закона да Ви уведомим в определени случаи. Ние имаме правото по своя собствена преценка да решим дали да изменим лимитите след постъпило клиентско поискване за промяна на лимити и ние няма да носим отговорност в случай на отказ във връзка с подобно поискване. Трансакции или операции по зареждане на iCard сметката, или получаване на средства, или покупки на ПОС или трансфери, които може да надхвърлят определените лимити няма да бъдат изпълнявани.

2.6. При регистрация за услугата и по времето на действие на настоящия Договор, Вие сте длъжни да ни предоставя актуална, пълна и точна информация, съгласно нашите инструкции, както и да поддържате съответната информация във възможно най-актуален и точен вид през целия период на ползване на услугата. В случай на каквато и да е промяна в информацията, предоставена от Вас, Вие се съгласявате да обновите незабавно съответната информация на съответните места в мобилното приложение iCard.

3. Зареждане на Сметка и получаване на средства

Можете да закупите или да получите електронни пари по следните начини, както е разрешено от iCard услугата.

3.1. Зареждане на Вашата iCard сметка със Свързана карта (дебитна или кредитна карта):

i) Вие може да решите да регистрирате валидна карта (Свързана карта), чийто картодържател сте Вие и която да бъде използвана за финансиране на покупката на електронни пари. Закупуването на електронни пари. Запаметена карта може да бъде както за сума, определена от Вас, така и за сума, определена от нас, в случаите, когато е такава е необходима за кредитиране на Вашата iCard сметка за извършване на платежна трансакция или за заплащането на такси по този Договор. С добавянето на Свързана карта Вие се съгласявате да използвамe Свързаната карта за операции по зареждане на Вашата Сметка, че наредена в съответствие с правилата по този Договор операция по зареждане не може да бъде отменена веднъж, щом е надлежно наредена, и че ние имаме правото да проверяваме добрия статус на Свързаната карта при Финансовата институция или Издател, издал картата, в т.ч., но не само, чрез процедурата за верификация на Свързана карта или по друг начин. Лимитите за зареждане чрез Свързана карта са налични във iCard мобилното приложение. Вие можете да промените лимитите по начина, разрешен от iCard, като успешно завършите процедурата за верификация на Свързана карта, която можете да намерите във Вашето iCard мобилно приложение.

ii) Ние ще съхраняваме информацията, която предоставяте, като например данните за Свързаната карта, и ще обработваме трансакциите за зареждане през съответната Картова организация. Вие се съгласявате, че данните за Свързаната карта ще бъдат използвани от нас за:

(a) дебитиране или начисляване на такси на Свързаната карта за закупуване на електронни пари и/или обработка на операция по зареждане или платежна трансакция, включително всички свързани такси, както е приложимо;

(b) дебитиране или начисляване на такси на Свързаната карта за обработка на всички плащания, за които следва да бъдете таксувани с всички останали видове такси или разходи, на основание настоящия Договор или ползването на Услугата, включително абонаментни или сходни такси. С настоящото се съгласявате, че в случай че Балансът електронни пари във Вашата сметка за електронни пари е отрицателен, ние ще имаме правото автоматично да дебитираме, която и да е свързана карта със съответната сума, необходимa, за да възстановим баланса към нула, като Вие разбирате и се съгласявате, че е възможно това да доведе до начисляване на определени такси, описани в Тарифата;

(c) кредитиране на Вашата Свързана карта, при изрично искане и съгласие от наша страна, а също и в други случаи на връщане на платежна операция или в други случаи на обратно действие на плащане или възстановяване на суми, в размер на сумата, която може да бъде необходима за извършване развалянето на операцията за зареждане или платежната трансакция, или за възстановяване на суми чрез iCard мобилното приложение.

iii) Ако решите да регистрирате няколко Запаметени карти, трябва да изберете тяхното подреждане по приоритет, което ние ще следваме при операция по зареждане. Вие трябва да изберете подредбата на дебитиране на Вашата iCard сметка от наличните Баланси или от Запаметените карти. Чрез Услугата, Вие можете да активирате, респективно след това да деактивирате, функционалността за автоматично зареждане на Вашата iCard сметка от Свързаната Карта с цел плащане на физически POS или виртуален POS (в Интернет), в който случай на зареждане няма да бъде начислена съответна такса за зареждане. За да активираме за Вас тази функционалност, е възможно да поставим изисквания за верифициране на Свързаната карта, а също и други допълнителни условия. Ако активирате тази функционалност, Вие (1) не можете да оспорите или да отмените операцията по зареждане и (2) следва да приемете, че ако Свързаната карта не може да бъде дебитирана по някаква причина и разполагате с достатъчен баланс във Вашата iCard сметка, Вашият Баланс може да бъде дебитиран за изпълнението на платежната трансакция.

3.2. Зареждане на Вашата iCard сметка с банков превод: За да заредите Вашата iCard сметка с банков превод Вие следва да бъдете изцяло идентифициран и верифициран от нас и да Ви е бил предоставен IBAN кодът на Вашата iCard сметка, който можете да видите в iCard приложението. След това Вие или наредителят следва да наредите кредитен превод от банкова сметка към Вашата iCard сметка, като бъдат посочени IBAN и BIC кодовете, предоставени от нас. При получаване на сумата от превода при нас ние ще издадем електронни пари за същата сума и валута като сумата и валутата, получени от нас, и в същия работен ден като датата на получаване на средствата. Ние не носим отговорност и не контролираме кога ще получим средствата от Вашия доставчик на платежни услуги и дали Вашият доставчик на платежни услуги или кореспондентските банки ще ви начислят такси за прехвърлянето на средствата, както и дали ще прехвърли сума към нас в пълен размер. Вие ще бъдете уведомени чрез iCard мобилното приложение, в секциите "Баланс" и "История на транзакциите" за размера на издадените електрони пари, както и за датата на зареждащата трансакция. Във връзка с приложението на правилата на Регламент (ЕС) 260/2012, в случай, че платежното нареждане е извършено от платежна сметка, поддържана от доставчик на платежни услуги, който не е достъпен посредством SEPA платежната схема, ние можем да откажем и да върнем към наредителя превода.

3.3. За да получите сумата по Вашата iCard сметка, Вие трябва да предоставите коректния номер на Вашата сметка и/или коректния IBAN, BIC както и други данни за Сметката на Получателя (Вие), по начина, посочен във мобилното приложение iCard. Лимитите за зареждане с банков превод са посочени в iCard мобилното приложение.

3.4. Вие се съгласявате, че можем да наложим различни ограничения върху сумите на закупени електронни пари или специални изисквания или да не приемем банков превод от определени банки по наша преценка.

3.5. Датата на вальора за сметката на Получателя (Вашата iCard сметка), както и сумата при входящ превод ще бъдат налични не по-късно от Работния ден, в който сумата на финансовата транзакция е ни е била кредитирана, освен ако не сме задължени по закон да задържим определена трасакция по причини, свързани с мерките против изпирането на пари или друг риск..

3.6. Операция по зареждане чрез някои от различните методи за зареждане може да бъде отхвърлена или ограничена от нас поради регулаторни причини, правилата за риск и сигурност, или с цел избягване на противоречие от наша страна между различни услуги, които ползвате, или на друго основание, а също така и може да бъде отхвърлена или забавена, по разумни причини извън нашия контрол. Ние не можем да гарантираме приемането на който и да е конкретен метод на зареждане и можем да направим изменим условията или изобщо да прекратим по всяко време като Ви изпратим предвиденото в тези условия предизвестие.

3.7. Зареждане на Вашата iCard сметка чрез Платформите на трети лица:

Вашата iCard сметка може да бъде заредена от платформите на трети лица, с които сме се интегрирали. Може да Ви бъдат представени различни платформи на трети лица в зависимост от държавата Ви на пребиваване и в зависимост от това кои сметки на трети лица сте добавили към Вашата iCard сметка. Финансирането чрез платформи на трети лица по същество представлява платежна услуга, предоставяна от финансови институции на трети лица и не е част от нашата услуга. Ние не гарантираме използването на конкретен метод на финансиране, който може да бъде предоставен, и можем да направим промени или да преустановим приемането на всеки конкретен метод на финансиране по всяко време, без да следваме процедурата, описана в раздела "Промени в Договора". Ние не носим отговорност за зареждането, докато средствата не бъдат получени от нас.

3.8. Вие се съгласявате, че не можете да осъществите успешно чарджбек след операция по зареждане на място на основание "стоката не е доставени или друго подобно", тъй като закупените електронни пари (закупената стока) се издават (доставят) от нас при получаване на средства.

3.9. Получаване на пари: Вашата iCard сметка може да бъде заредена с електронни пари при получаване на пари от други Ваши сметки или услуги, които ползвате в рамките на нашата система, както и от други банкови сметки. За да получите пари от iCard сметка на друг Клиент в рамките на нашата система, трябва да предоставите на Платеца или регистрирания от Вас имейл за iCard, или регистрирания от Вас мобилен телефонен номер за iCard, или номера на Вашата Сметка, който може да намерите в iCard мобилното приложение.

4. Изпращане на пари:

Можете да извършвате парични преводи през iCard както е разрешено от услугата по следните начини:

4.1. Можете да изпращате чрез iCard пари на други Клиенти, които са регистрирани за iCard. За да изпратите пари чрез функционалността Send Money, трябва да използвате коректния имейл адрес на Получателя, регистриран в iCard или коректния мобилен телефонен номер, който Получателят е регистрирал за iCard, както и да подадете правилно платежно нареждане от функционалността Send Money. Лимитите при изпращане на пари са налични в секцията Лимити във Вашата сметка. Клиенти, които са регистрирани за iCard, но все още не са направили своята идентификация и верификация може и да не могат да получат изпратените от Вас средствата, които надхвърлят законовите лимити. При тези случаи, трансакцията няма да бъде изпълнявана изобщо.

5. Изходящи парични преводи. SEPA кредитни преводи, Международни, Вътрешни преводи и SEPA директен дебит:

5.1. SEPA кредитни преводи: При спазване на всички условия по настоящия договор, Вие можете да извършвате чрез iCard услугата изходящи преводи от Вашата iCard сметка, в която има баланс в евро към всяка достъпна за SEPA банкова сметка в евро, поддържана в държава от ЕИП. Ние ще изпълним валидни платежни нареждания за такива преводи в съответствие със законодателството на Европейския съюз относно SEPA кредитни преводи. За да подадете валидно платежно нареждане за SEPA кредитен превод, Вие трябва да ни предоставите пълните и правилно изписани имена на получателя, правилният IBAN в евро на получателя, поддържан в държава от SEPA, както и BIC кода на доставчика на платежни услуги, който е достъпен за SEPA трансфери, на получателя (банка на получателя), налични в iCard приложението. Ние няма да излъчим евров кредитен трансфер до доставчик на платежни услуги в ЕИП, който не е достъпен посредством SEPA платежната система, съгласно правилата на Регламент (ЕС) №260/2012.

i) SEPA Instant кредитни преводи: При спазване на всички условия по настоящия договор, и в случаите, когато е налично в iCard услугата, SEPA Instant кредитни преводи представляват кредитни преводи, извършени в евро посредством SEPA. Максималният размер, който може да бъде изпълнен с една трансакция, е 15 000 евро.

5.2. Международен превод: При спазване на всички условия по настоящия договор, посредством услугата Вие можете да извършвате изходящи преводи от Вашата iCard сметка и Баланс по нея, с изключение на банкови сметки, поддържани в определени държави, и принадлежащи на определени лица, които са забранени от iCard. Ние ще изпълним надлежни платежни нареждания за такива преводи в съответствие със правилата SWIFT за международни преводи. За да направите надлежно платежно нареждане за международен превод, Вие трябва да предоставите пълните и правилно изписани имена на получателя, точните данни за банковата сметка на бенефициента, като например IBAN, BIC на доставчика на платежни услуги на получателя, или други данни за сметката на получателя, както и SWIFT код на доставчика на платежни услуги на бенефициента и други данни, каквито могат да бъдат изискани от услугата в iCard мобилното приложение.

5.3. Превод в национална валута: Възможно е за определени страни да поддържаме функционалност за извършване на вътрешни преводи. При спазване на всички условия по настоящия договор, Вие можете да извършвате вътрешни преводи, като следва да проверите в Тарифата, налична в мобилното приложение iCard Вашия онлайн профил за наличието на функционалността за вътрешни преводи. За да извършите надлежно платежно нареждане за вътрешен превод, Вие трябва да предоставите пълните и правилно изписани имена на получателя, точните данни за сметката на бенефициента, като например IBAN в местната валута и BIC на доставчика на платежни услуги на Получателя в държавата, където вътрешния превод е възможен чрез нашата услуга, както и други данни, каквито могат да бъдат изискани при извършване на нареждането чрез нашата услуга във iCard мобилното приложение.

5.4. (Очаквайте скоро) iCard SEPA директен дебит (SDD): Плащанията извършени от Вас до Получателите чрез SEPA директен дебит през iCard сметката Ви са подчинени на условията, предвидени в схемата за SEPA директен дебит

6. Платежни нареждания за преводи:

6.1. Вие можете да правите платежни нареждания за изпращане на пари чрез функционалността "Изпращане на пари" ("Send Money") или чрез изходящ банков трансфер. Вие носите пълна отговорност за надлежното подаване на платежното нареждане и за предоставянето на пълната и точна информация за получателя на превода.

6.2. Получаване и неотменимост на платежното нареждане: Натискайки бутона "Потвърждавам" ("I Confirm") или "Съгласявам се" ("I Agree") във Вашето мобилно приложение, където това се изисква от iCard и след въвеждането еднократния код за достъп (one time password/OTP) или друг защитен код за потвърждение на нареждането за превод, Вие потвърждавате, че извършвате неотменимо платежно нареждане към нас за извършване на платежната трансакция и за дебитиране на сметката на Вашата iCard сметка със сумата на превода, ведно с всички приложими такси. Веднъж потвърдено, нареждането, което сме получили надлежно, не може да бъде оттеглено. Платежно нареждане, получено от нас след 12:00 ч. на обяд (cut-off) или в неработен ден, ще се счита за получено от нас на следващия Работен ден.

6.3. Ние ще изпълним нареденото от Вас плащане при условие, чe притежавате достатъчно Баланс във Вашата iCard сметка за покриване на сумата на превода, ведно с всички дължими такси. Ние ще откажем да изпълним определена трансакция, ако липсва необходимата наличност на електронни пари в съответната валута, или ние имаме основание да считаме, че платежното нареждане е подадено от неоправомощено лице или трансакцията е измамна, незаконна или в нарушение на настоящия Договор или в нарушение на друг закон или регулация.

6.4. Ние няма да изпълним и няма да заверим Вашата сметка със сумата на платежно нареждане, включително картова трансакция, което е извършено от или към доставчик на платежни услуги, който не е установен в държава, включена в списъка на държави, към/от които Айкарт обработва преводи. Този списък може да бъде достъпен на следния линк. В случай, че Вие получите превод от държава, която не фигурира в гореописания списък, ние ще върнем съответния превод и това може да доведе до налагане на такси от доставчика на платежни услуги на платеца.

6.5. Платежни трансакции, инициирани от или чрез получателя. Ние ще изпълним платежна трансакция, иницииран от или чрез получателя, съгласно даденото от Вас съгласие пред доставчика на платежни услуги на получателя. В случай че сумата на трансакцията не е ясна към момента на предоставяне на съгласие, на Вас може да Ви бъде предоставена възможност да се съгласите определена сума да бъде блокирана за целите на изпълнението на въпросната трансакция. В случай че Вие сте се съгласили с подобно блокиране, ние ще отблокираме сумата в момента, в който трансакцията бъде инициирана от или чрез получателя.

6.6. Краен срок за изпълнение на надлежни платежни нареждания за парични преводи:

i)Изпращане на пари (Send money) - в рамките на същия ден на подаването на надлежното платежно нареждане;

ii) Краен срок за изпълнение на SEPA кредитни преводи: Ние ще дебитираме Баланса Ви в EUR и ще изпълним нареждането след получаване на потвърждение за одобреното платежно нареждане най-късно до края на следващия Работен ден за платежни нареждания за SEPA кредитни трансфери, получени до 12:00 ч. на обяд в Работен ден. Платежни нареждания за SEPA кредитни преводи, получени след 12:00 ч. на обяд или получени в неработен за нас ден, ще бъдат изпълнени от нас най-късно до края на Работния ден, следващ деня, в който сме получили нареждането. Получаването на средствата от страна на кредитора (получателя) на превода зависи от договореностите между него и неговия доставчик на платежни услуги. Обичайно нарежданията за SEPA кредитни преводи се получават в рамките на максимум два Работни дни.

iii) Краен срок за изпълнение на Международни парични преводи: ние ще дебитираме Баланса Ви в съответната валута и ще изпълним нареждането след получаване на потвърждение за одобреното платежно нареждане най-късно до края на следващия Работен ден за платежни нареждания за Международни парични преводи, получени до 12:00 ч. на обяд в Работен ден. Платежни нареждания за Международни парични преводи, получени след 12:00 ч. на обяд или получени в неработен за нас ден, ще бъдат изпълнени от нас най-късно до края на Работния ден, следващ деня, в който сме получили нареждането. Получаването на пари от страна на кредитора (получателя) на превода зависи от договореностите между него и неговия доставчик на платежни услуги. Вие разбирате и се съгласявате, че ние можем да определим и други крайни срокове за изпълнение на Международни парични преводи (които не представляват SEPA преводи), за което ще бъдете уведомен в мобилното приложение iCard.

iv) Краен срок за изпълнение на Вътрешни парични преводи: ние ще дебитираме Баланса Ви в съответната вътрешна валута и ще изпълним нареждането след получаване на потвърждение за одобреното платежно нареждане най-късно до края на следващия Работен ден за платежни нареждания за Вътрешни парични преводи, получени от нас до 12:00 ч. на обяд в Работен ден. Платежни нареждания за Вътрешни парични преводи, получени след 12:00 ч. на обяд или получени в неработен за нас ден, ще бъдат изпълнени от нас най-късно до края на Работния ден, следващ деня, в който сме получили нареждането. Получаването на средства от страна на кредитора (получателя) на превода зависи от договореностите между него и неговия доставчик на платежни услуги. Вие разбирате и се съгласявате, че ние можем да определим и други крайни срокове за изпълнение на Вътрешни парични преводи, за което ще бъдете уведомен в мобилното приложение iCard.

6.7. Плащане при покупка на електронна винетка: Независимо от посоченото в т. 6.1. до 6.6. по-горе, плащането при покупка на електронна винетка се извършва незабавно с натискането на бутона за плащане и е неотменимо. При закупуване на електронна винетка, Вие се задължавате да въведете коректно данните на Вашия автомобил, желания от Вас вид винетка, срока на валидност, съответно дата на активация на винетката, както и Вашата сметка за електронни пари, от която искате да извършите плащането. Ние ще Ви дадем възможност да прегледате още веднъж въведените от Вас данни и да направите корекция преди да направите плащането. Ако след плащането установите, че сте декларирали грешно данните за Вашия автомобил и/или сте сбъркали относно вида винетка, срока на валидност, датата на активация, Вие няма да имате възможност да заявите преиздаване на винетката или да направите корекция в данните, а заплатените суми не подлежат на възстановяване.

Специфични плащания през апликацията

6.8. Интегрирани автобусни билети:

i) Вие потвърждавате и се съгласявате, че услугите за пътувания с автобусен транспорт ("автобусни билети"), които се продават чрез интегрираната услуга за автобусни билети, предлагани в iCard, се предоставят от трети страни доставчици, които не са свързани или по друг начин под контрола на iCard. iCard не носи отговорност за действията или бездействията на тези трети страни доставчици във връзка с автобусната услуга, включително във връзка със съдържанието на условията за ползване на доставчиците, уговорените такси за анулиране и/или неустойки, техните политики и процедури, и Вие следва да адресирате своите претенции, които считате, че имат връзка с предоставяната услуга, директно към съответния доставчик. Списъкът с доставчици е посочен на нашата платформа и може да се променя от време на време.

ii) Вие потвърждавате и се съгласявате, че възможността за закупуване на автобусни билети директно чрез нашата интегрирана услуга за билети за автобуси се предоставя от нас въз основа на добра воля и може да бъде прекратена по всяко време, при всеки случай, който е извън нашия контрол, включително в случай че нашите доставчици решат да прекратят взаимоотношенията с iCard или в случай че имаме основателни съмнения, че сте злоупотребили с интегрираната услуга за автобусни билети.

iii) Когато използвате възможността да закупите автобусен билет през интегрираните доставчици в нашата платформа, независимо от посоченото в т. 6.1. до 6.5. по-горе, плащането се извършва незабавно след натискането на бутона за съгласие с общите условия на съответния доставчик, и бутона за плащане. При закупуване на подобен автобусен билет, Вие се задължавате да въведете коректно личните данни, които системата изисква да се попълнят.

iv) След успешната покупка на автобусния билет, ще имате възможност да го видите във Вашата iCard Сметка и ще получите разписка за него в .pdf формат. В допълнение, Вие ще можете да проверявате Вашата резервация, да я потвърдите или да я анулирате.

v) В случай че желаете да анулирате билета си, е необходимо да се предприемат следните стъпки:

(1) необходимо е да се свържете със съответния доставчик чрез посочения контактен център или да посетите негов офис и/или център за продажба, и трябва да спазвате инструкциите и политиката за анулиране на съответния доставчик;

(2) При одобрение от доставчика, ние ще възстановим сумата по Вашия акаунт. Вие няма да имате право да адресирате претенции срещу нас, в случай че считате, че искането Ви за възстановяване на сумата е необосновано отхвърлено. Подобни претенции могат да бъдат адресирани единствено директно до съответния доставчик.

vi) Доставчикът може да реши да анулира Вашия билет, като спазва политиките и процедурите си, както и общите си условия, за което няма да носим отговорност. Ние ще възстановим сумата по Вашия акаунт само след изрично одобрение от доставчика.

6.9. Дарения и Каузи

i) Функционалността Каузи в iCard сметката Ви позволява да подкрепите някоя от представените благотворителни кампании ("Каузи") като направите Дарение. С натискането на бутона "ДАРИ" или "ПОДКРЕПИ" Вие се съгласявате да наредите паричен превод от Вашата iCard сметка към сметката на организацията, която стои зад избраната Кауза ("Дарение"). Вашето съгласие за извършването на Дарението става неотменимо в момента, в който потвърдите сумата, която желаете да дарите. Вие разбирате и се съгласявате, че Айкарт в нито един момент не е организацията, която стои за представените Каузи нито е бенефициент на Дарението. Айкарт само осъществява изплащането на Дарението към Каузата, която желаете да подкрепите.

ii) Вие разбирате и се съгласявате, че лицето, което организира кампанията носи пълна отговорност за ползването изразходване на средствата, които сте дарили и ние не сме задължени да отчита за общата сума на набраните средства, как се изразходват, както и какви са резултатите от Каузата.

iii) Ние ще Ви предоставим обобщена информация за каузите, представени във Вашия iCard акаунт. Вие разбирате и се съгласявате, че е изцяло Ваша отговорността да се запознаете в детайли с условията и всякаква свързана информация относно Каузата, която желаете да подкрепите преди да направите дарението. За въпроси относно упражняване на Вашите права свързани с Вашето Дарение или Каузата като цяло, Вие следва да се обърнете към организатора на кампанията, който е ясно обозначен във всяка една от кампаниите в менюто.

6.10. Интеграции с платформи, оперирани от трети лица.

i) Където сме разработили и сме Ви позволили да интегрирате Вашият iCard с платформи, оперирани от трети страни, като например платформи за организиране и провеждане на хазартни игри, Вие разбирате и се съгласявате, че ние няма да носим каквато и да е отговорност в случай, че третите лица блокират, преустановят или по друг начин ограничат Вашият достъп до платформите.

ii) Ние няма да носим никаква отговорност за действия на третите лица, опериращи платформите, като например при отказ за заверяване на Ваши сметки, отказ за изплащане на дължими суми и други сходни.

iii) Вие разбирате и се съгласявате, че Вие имате правото да интегрирате Вашия iCard с подобни платформи само с Вашия/те личен/и профил/и в съответните платформи.

iv) Ние запазваме правото си да прекратим предоставянето на всякакви видове интеграции, в случай, че Вашето използване на последните може или е довело до повишен риск, включително от репутационни загуби, както и в случаите, когато имаме основателно съмнение за злоупотреба с използването на тази функционалност.

v) Всяко нарушение на гореописаното, включително и на останалите разпоредби на настоящия Договор, може да доведе до незабавното прекратяване на Вашата интеграция със съответната платформа от наша страна, едностранно и с незабавен ефект.

7. Платежни операции с Карти:

7.1. Платежното нареждане, изпълнено с Карта, ще бъде получено от нас в електронна форма. Вашето съгласие за извършване на платежна трансакция с Картата става неотменимо, от момента в който представите Картата или Вашето смарт устройство или аксесоар с активирана NFC функционалност за изпълнение на трансакцията и:

i) чипът или магнитната лента на Картата или NFC чипът на Вашето смарт устройство или аксесоар се четат от банкомат (за които е приложимо) или POS устройство и / или валиден ПИН (с изключение на безконтактни плащания за дребни суми, посочени в Секция Лимити в мобилното приложение) и / или Вие или упълномощеният Картодържател подписвате разписката, принтирана от POS устройството; или

ii) чрез предоставяне на картата и вкарването й в терминала и прочитане на чипа на терминал за самообслужване; или

iii) чрез въвеждане на данните на Картата, като 16-цифрен номер, дата на валидност или CVC2 код в интернет; или

iv) като предоставите на доставчика на стоки или услуги данните за картата (номер, срок на валидност, CVC2) и го упълномощи да го използва за плащане на съответната услуга по факс, телефон или друго комуникационно устройство. В случай на безконтактни плащания за малки суми, за които не се изисква въвеждане на ПИН по правилата на Картовите организации, Вашето съгласие за извършване на платежна операция с NFC чипа става неотменимо, когато представите мобилния си телефон на POS терминала и въведете ПИН кода за приложението iCard.

7.2. Карта, която е персонализирана с Вашите имена в качеството Ви на Картодържателя или NFC Карта във Ваш телефон или аксесоар, трябва да се използва само от Вас. Пластика карта, която не е персонализирана с Вашите имена като Картодържател, ако това е налично като услуга в iCard, може да бъде използвана от Вас или от трети лица, на които сте предоставили Картата или сте дали достъп до нея, за което Вие носите пълна отговорност.

7.3. Лимитите за плащане с Карти, включително NFC карти, са посочени в съответната секция на мобилното приложение, отнасяща се до лимитите. За да сведете до минимум риска от загуби и / или неоторизирани трансакции, Вие следва да зададете по-рестриктивни лимити за харчене през Вашето мобилно приложение, като управлявате защитните характеристики на Вашите платежни инструменти по начините, разрешени от iCard в мобилното приложение. Искане за блокиране и разблокиране на Карта може да бъде направено от Вас във Вашето качество на Картодържател.

7.4. Вие разбирате и се съгласявате, че в някои случаи, когато извършвате операция по теглене или внасяне на пари в брой с вашата iCard Debit на АТМ терминал или на ПОС терминал, ние или доставчикът на услуги, поддържащ терминала, можем да ви начислим такса за трансакцията. Когато ние сме определили такса за внасяне на ATM, ние ще Ви информираме за това. Вие разбирате и се съгласявате, че ние не можем да контролираме размера на този вид такси, когато те се определят от лица, различни от нас, както и да възпрепятстваме тяхното прилагане или да им влияем по какъвто и да е начин. Ние не носим отговорност за таксите, определени от други доставчици на услуги.

7.5. Виртуални GiftCard:

i) Виртуалната Карта за подарък може да се изпраща на трети лица и те да заплащат с нея в Интернет или на ПОС. Вие (като Изпращач) може да изпращате Виртуални GiftCard, както на други ползватели на iCard, така и на лица, които все още не са регистрирани за iCard (Получател). За да сторите това, Вие трябва да изберете някоя от Виртуалните GiftCard, налични в iCard, да въведете сумата и да я изпратите на Получателя като въведете неговия мобилен телефонен номер, имейл адрес, Вайбър или друг акаунт. Избраната сума ще бъде дебитирана от Баланса на Вашата iCard сметка. Вие сте отговорен за правилното въвеждане на мобилния телефонен номер или имейл адрес или Вайбър акаунт на Получателя на Картата за подарък. Ние не носим отговорност, в случай че Получателят не получи Картата за подарък, понеже сте въвел грешен или невалиден имейл адрес, мобилен телефонен номер или Вайбър акаунт, или заради това, че няма интернет връзка, или за други причини отвъд нашия контрол (като например, че Получателят е блокиран във Вайбър или други подобни).

ii) В случай че сте въвели правилен имейл адрес или мобилен телефонен номер или Вайбър акаунт или подобен номер на Получателя по начина, разрешен от Услугата, Получателя ще получи от Вас (а не от нас) съобщение по съответния канал, че сте му изпратили Виртуална Карта за подарък. С натискането на "Купи и изпрати" Вие разбирате е се съгласни, че изпращате Виртуалната Карта за подарък от Ваше име и Вашият мобилен телефонен номер или имейл адрес, с който сте регистриран за iCard, ще се появи като Изпращач на изпратената до Получателя покана за приемане на Картата за подарък.

iii) За да използва Виртуалната Карта за подарък, получателят трябва да я приеме в рамките на на 30 (тридесет) дни от датата на изпращане, в противен случай Виртуалната Карта за подарък ще бъде отменена (канселирана), а сума ще бъде върната във Вашия Баланс. Получателите, които не са регистрирани за iCard, трябва да изтеглят мобилното приложение iCard и да се регистрират за iCard сметка. За да могат да използват Картата за подарък, Получателите трябва да преминат процедурата за идентификация и верификация, както е описано в настоящия договор.

iv) Виртуалната Карта за подарък не може да бъде презареждана или върната или преиздадена, освен при описаните по-долу обстоятелства). След 6-ия (шестия) месец от датата на приемане на клиента, който е приел Виртуалната карта за подарък, ще бъде начислявана месечна такса за обслужване на Баланса на Виртуалната Карта за подарък в съответствие с Тарифата, като таксата ще се взема от баланса на клиента, включително баланса по Виртуалната карта. Виртуалната карта за подарък е валидна за период от 5 (пет) години, считано от датата на активиране. Ако след изтичането на срока Балансът на Подаръчната Карта не е бил напълно изразходван, Клиентът може да реши да поднови Картата за подарък, за която ще бъде начислена такса за издаване в съответствие с Тарифата.

v) Вие се съгласявате да не предявявате искове за каквито и да е вреди, които произтичат от факта, че получателят не е надлежно регистриран за iCard, няма възможност за това или не отговаря на условията за допустимост за нашата услуга, или в случай че получателят откаже да приеме или да използва Картата за подарък, която сте му изпратили чрез Услугата.

7.6. NFC Wearable Карти.

i) Вие можете да свържете NFC Wearable Картата към Вашата сметка за електронни пари според инструкциите на опаковката и iCard апликацията.

ii) NFC Wearable Карти могат да бъдат активирани и да продължават да бъдат използвани само ако са в съответствие с нашите вътрешни KYC и AML/CTF политики.

iii) След активацията, NFC Wearable Картите се свързват със сметката Ви за електронни пари и към тях се прилагат специални лимити, описани в Тарифата към настоящия Договор и секция Лимити в мобилното приложение.

iv) NFC Wearable Картите могат да се управляват посредством мобилното приложение iCard, през което Вие можете да задавате специфични лимити, да блокирате или разблокирате NFC Wearable Картите по свое желание с един клик

v) NFC Wearable Картите могат да бъдат използвани само за заплащане на стоки и услуги, при места за продажба, които позволяват безконтактно плащане посредством NFC карта. Ние не носим отговорност в случай че NFC Wearable Картата не се приема от определен търговец или за технически проблеми или несъвместимости на POS терминала на търговеца с нашите NFC Wearable Карти.

vi) Вие носите пълната отговорност за запазване на държането на своя телефон или аксесоар и своята NFC Wearable Карта. Вие ще понесете пълната отговорност при всякакви неразрешени от Вас трансакции, извършени посредством NFC Wearable Карта, в случай че не сте успели да опазите последната, както и Персонализираните характеристики за сигурност, описани в раздел 9, от изгубване или друг вид посегателство, дължащо се на Ваше недобросъвестно или небрежно поведение и ние няма да понесем никаква отговорност. Вие сте длъжни веднага след като узнаете за изгубване или кражба или друг вид посегателство върху вашия телефон или аксесоар да предприемете незабавно стъпки за предотвратяване на вредите от неразрешени трансакции, като се обадите незабвано в нашия Контактен център, или ако става дума за аксесоар - блокирате картата в аксесоара от iCard мобилното приложение.

vii) Вие се съгласявате, че нямате право да разкривате ПИН за ползване на картите, включително на NFC картата на терти лица, включително членове на вашето семейство, и в случай на трансакции с въведен валиден ПИН, те ще се считат за надлежно разрешени от Вас и ние няма да носим отговорност при оспорване на такива трансакции от вас като неразрешени или неодобрени от Вас.

viii) Вие разбирате и се съгласявате, че ние не гарантираме и няма да носим отговорност за съвместимостта на NFC Wearable Картата с всякакви устройства, които не са изрично посочени от нас на нашия уебсайт https://icard.com. В допълнение на горното, използването на всякакви неоторизирани от нас интеграции, модификации и други подобни действия, включително имплантиране на NFC Wearable карти, извършвани без нашата одобрение и/или оторизация, могат да доведат до невъзможност за по-нататъшно ползване, както и до понасяне на финансови и/или телесни вреди, за което ние няма да носим никаква отговорност.

7.7. Картова Токенизация

i) Вие може да използвате Вашата VISA iCard Debit или Виртуална карта VISA като добавите съответно Физическа или Виртуална карта към определени видове портфейли, предоставяни от трети лица (напр. Apple, Google или Garmin устройства, които поддържат съответно Apple или Garmin Pay) и следвате стъпките за активиране на съответната услуга , съгласно описаното на нашия сайт, както и в Приложението.

ii) Използването на Вашата VISA iCard Debit или VISA Виртуална карта посредством тези портфейли е обект на отделно споразумение между Вас и съответната трета страна-доставчик, която осигурява портфейла. Ние няма да носим отговорност за каквито и да е задължения, поети от тези трети лица спрямо вас, както и за каквито и да е въпроси свързани с техническото функциониране или сигурността на предоставяните от тях портфейли.

Третите лица, доставчици на гореописаните портфейли може да извършват промени в тях по всяко време, както и да спрат да предоставят услугите си. Вие следва да се информирате за условията за ползване на съответните портфейли, предоставяни от трети лица.

7.8. В случай че използвате която и да е от своите iCard карти за покупки при наши партньори, които участват в iCard Welcome програмата, условията за която са достъпни на този линк, вие ще имате право да се възползвате от съответните отстъпки или други видове придобивки, в случай че уведомите лицето, което приема Вашето плащане за това, че сте картодържател на iCard.

8. Отказ, отмяна на неразрешени трансакции и отмяна на неточни платежни нареждания:

8.1. Когато откажем да изпълним платежно нареждане, отказът и, в случай че е възможно, и основанията за него, както и процедурата за коригиране на фактическите грешки, които са довели до отказа, ще Ви бъдат съобщени, ако това не е забранено от приложимото Европейско или национално законодателство. Ние ще Ви уведомим чрез мобилното приложение iCard в най-кратък срок. Ние имаме право да начислим такса за предоставяне на допълнителна информация за подобно уведомяване, в случай че отказът е обективно основателен.

8.2. Вие сте длъжни да ни уведомите незабавно и без отлагане посредством номерата за връзка с Центъра за контакт, в случай на загуба, кражба, злоупотреба или неразрешено използване на персоналните характеристики за сигурност, и/или на Карта/ите, както и да предприемете всички необходими превантивни и защитни мерки, позволени от iCard или от нас за ограничаване на риска и щетите.

8.3. Отговорност за трансакции, инициирани от доставчици по иницииране на плащания. Където Вие сте направили платежно нареждане чрез доставчик по иницииране на плащания, ние ще възстановим сумата на трансакцията, в случай че трансакцията не е била извършена или е била неправилно извършена. В случаите, при които трансакцията е била неправилно изпълнена, ние ще възстановим Вашата сметка в състоянието, в която тя би била, ако неправилно извършената трансакция не беше направена.

8.4. Отговорност за трансакции, инициирани от или чрез получателя. В случаите, при които Вашата сметка е била задължена със сума във връзка с трансакция, инициирана от или чрез получателя, Вие ще имате право да поискате от нас да възстановим начислената сума. Ние ще възстановим въпросната сума по Вашата сметка с вальор не по-късно от датата, на която последната е била дебитирана, или ще Ви предоставим основанията за нашия отказ за възстановяване, както и информация за Вашето право да възразите пред съответен компетентен орган, не по-късно от 10 работни дни, стичано от от получаването на искането Ви. В случай че трансакцията Ви не е свързана с Директен Дебит, съгласно дефиницията, дадена в Регламент 260/2012, ние ще възстановим пълния размер на сумата, при наличие на всички от следните условия:

i) сумата на трансакцията не е била посочена или узната от Вас към момента на нареждане на трансакцията:

ii) Сумата на трансакцията надвишава очакваната стойност с оглед на предходни разходи за подобни операции, начислявани от получателя, или на основание на Вашите договорености с получателя. Настоящото няма да се прилага в случаите, при които в сумата на трансакцията има разлика поради такси за обмяна на валута или сходно.

iii) Краен срок. Вие можете да поискате възстановяването на сумата на трансакцията в рамките на 56 дни, считано от датата на дебитиране на Вашата сметка, като предоставите документи, които доказват горепосочените обстоятелства.

В случаите, при които съгласието за трансакцията е направено директно пред нас, и, в случай че е приложимо, получателят или неговият доставчик на платежни услуги са Ви предоставили информация относно трансакцията поне 28 дни преди нейното изпълнение, Вие няма да имате право да искате връщане на трансакцията, инициирана от или чрез получателя.

8.5. Вие разбирате и се съгласявате, че ние не винаги ще може да върнем сумата на неразрешена трансакция, в случаи, при които крайните срокове за chargeback пред Картовите организации са изтекли, или при други случаи, съгласно правилата на съответната Картова организация, като в подобни хипотези ние няма да бъдем отговорни към Вас в по-големи размери от тези, определени съгласно приложимото законодателство.

8.6. Вие разбирате и се съгласявате, че в случай че използвате възможността за заплащане на суми посредством iCard Checkout или друга сходна възможност, предоставена от търговец, интегриран да приема плащания чрез вътрешен превод в системите на "Айкарт" АД, Вие няма да имате право да извършите оспорване (вкл. chargeback) посредством Картовите организации, поради обстоятелството, че трансакцията не представлява такава, извършена посредством издадена карта. Всички спорове, породени от подобни трансакции (чрез подобен checkout) ще бъдат разрешени по правилата на настоящия договор и приложимото законодателство относно не-картови плащания (парични преводи).

8.7. Когато получите плащане, Вие отговаряте пред нас за пълния размер на плащането, включително и за всякакви такси, в случай че в последствие то е било отменено, независимо от причината за отмяна. В допълнение към всеки друг вид отговорност, в случай на Отмяна (Reversal), или в случай че загубите чарджбек (Chargeback) или Иск/Претенция (Claim), Вие ще ни дължите сума, равняваща се на сумата на Отмяната (Reversal), на чарджбека (Chargeback) или на Иска/Претенцията (Claim) и приложимите такси съгласно Тарифата и други разноски, свързани с Отмяната (Reversal), чарджбека (Chargeback) или Иска/Претенцията (Claim). Ние имаме правото да дебитираме Вашата iCard сметка за да възстановим всякакви суми и такси, дължими от Вас, във връзка с Отмяна (Reversal) или чарджбек (Chargeback) или Иск/Претенция (Claim) или Резерв (Reserve), незабавно и без необходимост от предизвестие.

8.8. Вие се съгласявате, че в случай че платежната трансакция не бъде одобрена поради каквато и да е причина, или в случай че Търговецът желае възстановяване на пълния или частичен размер на сумата, следните правила ще намерят приложение:

i) Отмяна или Възстановяване на пълната сума по трансакцията - сумата на трансакцията се възстановява в първоначалната валута; или

ii) Частична отмяна или частично Възстановяване на сумата на трансакцията - сумата, подлежаща на отмяна или възстановяване се възстановява във валутата на трансакцията; или

iii) В случай че плащането е било извършено с Карта чрез дебитиране на свързана карта - сумата, подлежаща на отмяна или възстановяване се възстановява във валутата на Картата; или

iv) В случай че плащането е било извършено с електронни пари чрез дебитиране на свързана карта - сумата, подлежаща на отмяна или възстановяване се възстановява към Вашата свързана карта, ако е възможно, а ако не -възстановяването се извършва във Вашата iCard сметка във валутата на трансакцията.

8.9. В случай че имаме обосновани съмнения или получим информация за измама или плащания с откраднати или фалшифицирани карти, или за неразрешени трансакции с карти, или други нередовности във връзка с Вашето ползване на iCard, от трети лица, като например от Картовите организации или друг Регулатор, или картоиздатели или лица, приемащи плащания (Acquirers), ние имаме правото да задържим или блокираме всички суми по Вашата сметка, включително по сметки, за които може да се направи обосновано предположение, че са свързани с Вашата сметка, и да инициираме разследване без предизвестие към Вас или други трети лица. Вие сте задължени да ни указвате съдействие и да ни предоставяте всякаква поискана информация, свързана с подобни съмнения за измама или неразрешени трансакции. Ние ще извършим вътрешно разследване в рамките на разумен срок и ще Ви информираме за неговия резултат, освен в случаите, при които това е забранено по силата на закона. Вие потвърждавате и се съгласявате, че в определени случаи на нарушения, ние можем да бъдем задължени да предоставим информация за Вас към регистрите на Картовите организации или други регулатори и да прекратим предоставянето на Услугата, за което няма да носим отговорност.

8.10. Други правила за ползване на iCard Сметката:

i) Извън посоченото по-горе, Вие се съгласявате и потвърждавате, че декларирането и заплащането на каквито и да е приложими данъци, произтичащи от използването на iCard и които по силата на закон са Ваше изключително задължение, са изцяло Ваша отговорност. С настоящото Вие се съгласявате да съблюдавате всички приложими разпоредби на данъчното законодателство.

ii) Вие потвърждавате и се съгласявате, че продажбата на Стоки и Услуги, включително но не само продажби свързани с top-up или предплатени или сходни услуги, представляват отношения между Вас и Търговец, по които ние или нашите Клонове, Агенти или свързани лица не сме страни. Ние няма да носим отговорност за изпълнението на задълженията от страна на Търговците.

iii) Ние Ви предоставяме, посредством приложението за iCard, информация относно баланса, IBAN, в т.ч. и други уникални идентификатори на Вашата iCard сметка, информация относно трансакциите, история на трансакциите, такси, статус на Вашата iCard сметка, статус на другите платежни инструменти, Вашият статус на верификация, уведомления и друга важна информация във връзка с Вашата iCard сметка, отворена по силата на настоящия Договор. Вие давате своето изрично съгласие за разкриване на Вашите лични данни и информация относно използваните от Вас услуги за електронни пари, както и платежни услуги, към нас като издател на картата за целите на предоставяне на услугата.

iv) Вие можете да извършвате справки на Вашите трансакции без заплащане на допълнителни такси във вашата iCard Сметка, която се обновява периодично, като с настоящото Вие се съгласявате да не получавате извлечения на хартиен носител. По Ваше искане и според наша преценка можем да Ви предоставим на хартиен или друг носител допълнителни извлечения относно Вашите трансакции, като в този случай ние имаме правото да начислим такса за администриране в размер, както е определена в Тарифата. Ние може да Ви начислим такси и за други информационни услуги, различни от стандартните информационни услуги, предоставяни през iCard, или от предоставяните от нас допълнителните услуги, съгласно посоченото в Тарифата.

v) Вие разбирате и се съгласявате, че ние сме длъжни да изпълняваме валидни искания за запор и други сходни заповеди на компетентни органи. В случай, че по Вашата сметка бъде наложен запор от компетентен орган, ние ще блокираме съответната сума на запора (ако е приложимо), като отделим сумата на запора, с която няма да имате право да се разпореждате. В случай, че сумата по сметката Ви не е достатъчна да покрие сумата, определена за запор, Вие разбирате и се съгласявате, че ние сме длъжни да блокираме и средствата по останалите Ваши сметки, като в случай, че последните са в различна валута от сума, определена със съответния запор, то ще бъде приложен дневния курс за превалутиране към датата на обработването на искането за запор.

9. Защитни характеристики. Мерки за сигурност и Изисквания за безопасност. 3D Сигурност:

9.1. Ние сме Ви предоставили персонализирани характеристики за сигурност за използване на iCard Сметката, включително но не само таен код за достъп до iCard приложението, таен код за потвърждение на платежните нареждания, които са необходими средства за опазване на защитата на iCard приложението, или ПИН код за Вашата Физическа карта. Ние ще осигурим на Вас или на потребителите, оправомощени от Вас да използват платежните инструменти, защита от неоправомощен достъп от страна на трети лица до персонализираните характеристики за сигурност, като това не отменя Вашите задължения по настоящия Договор за тяхното опазване.

9.2. Вие се съгласявате да използвате уникалните данни за достъп, като например потребителско име и парола и други персонализираните характеристики за сигурност на iCard Сметката единствено в съответствие с настоящия Договор и закона. Вие нямате право да предоставяте и не трябва да позволявате разкриване на персонализираните характеристики за сигурност на трети лица. Неизпълнението на това задължение е нарушение на Вашите задължения за опазване на персонализираните характеристики за сигурност на платежните инструменти и Вие носите пълна отговорност за произтеклите от това неразрешени трансакции като последица от неизпълнението на гореспоменатите задължения, било умишлено или при груба небрежност.

9.3. Ако имате съмнения, че вашата iCard сметка или друг платежен инструмент са били използвани по непозволен начин, или в случай на непозволени трансакции, Вие следва незабавно да ни уведомите. Вие се задължавате да осъществите връзка с нас посредством Центъра за контакт, незабавно и при първа възможност в случаите на изгубване, кражба, присвояване или непозволено използване на уникалните данни за достъп, както и да предприемете всички превантивни мерки за сигурност, позволени от iCard, включително деактивиране на компрометирания платежен инструмент, използвайки iCard мобилното приложение или да ни позволите да го деактивираме, като по този начин ограничите риска от непозволени трансакции и щети. Вие също се съгласявате да ни уведомите незабавно по същия начин за всякакви други пробиви в сигурността, отнасящи се до услугата, за които сте разбрали.

9.4. Ние можем да преустановим използването на iCard Сметка частично или напълно, включително да блокираме Вашата iCard Сметка, в случаите, когато подозираме, че сигурността им може да е била компрометирана, или че е налице непозволено използване или измама. Ние ще Ви уведомим предварително, или ако това не е възможно, веднага след спирането на iCard, посочвайки причините за спирането, освен ако това предоставяне на информация ще осуети прилагането на оправдани мерки за сигурност или би било в противоречие със закона. Ние ще започнем отново да Ви предоставяме услугата, или ще Ви предоставим нови данни за достъп, или персонализирани характеристики за сигурност възможно най-скоро, след като причините за спирането бъдат отстранени и при условие, че изпълните своите задължения към нас.

9.5. Вашата/ите Карта/и автоматично се регистрират за iCard 3D Secure услугата с осъществяването на онлайн трансакции с Картата. 3D Secure е сигурен начин да използвате Вашата Карта за извършването на покупки в интернет при 3D Търговец. Вие сте длъжни да проверявате и актуализирате мобилните устройства и/или телефонните номера, към които са свързани Вашите Карти, включително устройствата и/или телефонните номера на други потребители, на които сте дали достъп до допълнителни карти, свързани с Вашата сметка за електронни пари.

9.6. Ние ще изпратим "push"известие чрез iCard приложението до свързаното Ви устройство всеки отделен път, когато направите онлайн покупка на виртуалния POS на 3D Търговец, за да потвърдим плащането. В случай че има проблем с изпращането на нотификация, други алтернативни процедури ще бъдат направени достъпни, заедно със съответните инструкции за тях. 3D Secure се предоставя от член на асоциацията при Mastercard SecureCode™ and/or Verified by Visa™.

9.7. Използване на 3D Secure от Ваша страна ни позволява да извършим задълбочено установяване на идентичността на нашите Картодържатели. Ние не представяме никаква друга предполагаща се или изрична гаранция по отношение на стоките или услугите, когато Ви предоставяме функцията 3D Secure. Ние не проверяваме самоличността на който и да е търговец или организация, с която сте сключили договор в интернет, нито правим изявления за стоките или услугите на който и да е търговец или организация, които сте избрали, за да направите поръчка или покупка

9.8. Преди всяка онлайн покупка с Картата/ите трябва да сте сигурни, че устройството Ви е в състояние да получи "push" известието във връзка с iCard 3D Secure. Подробно описание на процеса по автентикация на онлайн покупки може да откриете на icard.com или в мобилното приложение

9.9. Вие сте отговорни за всички такси, наложени от трети лица, във връзка с използването на 3D Secure.

i) Ние не проверяваме самоличността на който и да е 3D Търговец, нито правим каквото и да било изявление, изрично или косвено, за техните стоки или услуги, или дали трябва да сключвате договор с тях.

ii) "Push" нотификацията ще бъде валидна само за покупката, за която сте я получили. Всяка "push" нотификация е предназначена за отделна онлайн поръчка.

iii) ако смятате, че може да има каквато и да е неоторизирана интернет трансакция с Вашата Карта, трябва да ни известите незабавно съгласно условията на настоящия Договор.

iv) Вие се съгласявате и потвърждавате, че ние имаме правото да отхвърлим или преустановим Вашето ползване на 3D Secure, в случай че действаме в съответствие с правата ни по настоящото споразумение.

9.10. С настоящото се съгласявате и потвърждавате, че когато плащане с 3D Secure е извършено с Ваша Карта, Вашето потвърждаване на онлайн плащането ще се третира като валидно и неотменимо съгласие за спазване на платежната инструкция. Вие носите отговорност за всички инструкции, които са изпратени във връзка с използването на "push" нотификацията. Вие сте отговорни за това да пазите Вашите OTP сигурни и поверителни. Допълнителна информация за Вашата отговорност и нашата отговорност във връзка с използването на Картата Ви е посочена по-долу в съответните части на настоящия Договор.

9.11. Достъпност на 3D Secure. Стараем се да предоставяме пълно обслужване по всяко време, но не го гарантираме. Ние няма да носим отговорност пред Вас при липса на 3D Secure или друга неизправност, които се дължат на:

i) извънредни или непредвидими събития, които са извън нашия контрол, чиито последствия биха били непредотвратими, въпреки всички наши усиля; или

ii) Нашето задължение да спазваме всички други разпореждания на приложимите закони.

10. Защита на Вашите личните данни. Финансова тайна:

10.1. Ние имаме правото да съхраняваме и обработваме Вашите лични данни. За информация относно нашите практики при защитата на конфиденциални данни Вие сте длъжни да прочете Политиката за поверителност, представляваща неразделна част от настоящия договор, достъпeн в мобилното приложение за iCard.

10.2. Финансова тайна: Ние, като доставчик на платежни услуги и услуги с електронни пари, сме обвързани съгласно приложимото законодателство да спазваме конфиденциалност относно Вашата финансова информация ("Конфиденциална информация").

11. iCard Политика на допустимост. Забранени дейности:

11.1. Вие може да използвате услугатасамо добросъвестно и в съответствие с функционалностите на услугатапо начина, определен в iCard мобилното приложение, според изискванията на Картовата организация по отношение на Картата и в съответствие с настоящия Договор. Вие можете да ползвате услугата само доколкото това е позволено от:

i) Договора;

ii) Характеристиките, настройките и лимитите за услугата, включително възможността за задаване на различни опции от Вас щом iCard позволява това, които се публикуват и периодично актуализират от нас на нашия уебсайт или във Вашия акаунт за услугата; и

iii) Приложимите закони, регулации или общоприети практики, указания и инструкции в съответните юрисдикции.

11.2. Стриктно е забранено използването на услугата по начин, който нарушава настоящия Договор, или с каквито и да е незаконни цели. По-специално, Вие няма при никакви обстоятелства да използвате услугата за извършване на дейности, които неизчерпателно включват или могат да включат някоя от следните дейности:

i) Нарушаване на Договора (включително, но не само предоставяне на неверни данни за Вашата самоличност като фалшиво име, имейл адрес, множество телефонни номера или други данни с цел или в резултат на които се е стигнало до откриване на множество сметки на един потребител или избягване на ограниченията, поставени от нас по някакъв друг начин); или

ii) Нарушаване или възникване на риск от нарушаване от Ваша страна на приложимите закон, постановление, договор, регулаторен акт (например такива, уреждащи защитата на интелектуалната собственост, електронните съобщения и непоисканите търговски съобщения или уреждащи предоставянето на платежните услуги, включително прилагането на мерки против изпирането на пари или против финансиране на тероризма или подобни регулаторни изисквания, включително случаите, в които ние не можем да верифицираме Вашата личност или други данни а Вас според регулаторните и вътрешни правила, закони относно защита на потребителите, нелоялната конкуренция, дискриминация, хазарт, заблуждаваща реклама, незаконна търговия или размяна на всякакви Стоки и Услуги, забранени от което и да е приложимо законодателство); или

iii) Злоупотреба от Ваша страна с процедурата по отмяна и чарджбек, предоставени от банката или издателя на платежни карти, които Ви обслужват; или

iv) Ползване на iCard по начин, който има или може да има за последици оплаквания, спорове, претенции или искове (claims), отмяна или чарджбек на трансакции, разноски, глоби, неустойки или друг вид отговорност, понесена от нас или някой от нашите клонове, Агенти; или

v) Иницииране на трансакции, които могат да бъдат определени като авансови плащания или улесняващи извършването на авансови плащания от Търговец или за улесняване на закупуването на ценни книжа (пътнически чекове, платежни нареждания и др.); или

vi) Прихващане или следене, увреждане или модифициране на всяка комуникация, която не е предназначена за Вас, а също и използване на всякакъв програми от тип spider, вируси, червей, троянски кон и всякакви други кодове или инструкции, които са предназначени да разстроят, изтрият, повредят, имитират или разградят услугата; или

vii) Изпращане на непоискани съобщение (наричани още СПАМ, СПИМ или СПИТ) или всяка комуникация, която не е допустима по приложимото право или използване на Услугата с цел фишинг (fishing) или фарминг (farming) или представяне за друго лице или имитиране на представителна връзка с такова лице или компания; или

viii) Нарушение на нашите или тези на трети лица авторски права, патенти, търговски марки, търговска тайна или каквото и да е друго право на интелектуалната собственост или други свързани лични права; или

ix) Използване на iCard от Ваша страна чрез представяне пред трето лице на материали, които са обидни или които могат да нанесат вреда на непълнолетни, или са вулгарни, или по друг начин непристойни, а също и използване на услугата от Ваша страна с цел или с намерение да причини неудобство или опозоряване, или да заплаши, тормози или наруши неприкосновеното лично пространство на трето лице;

x) Използване на iCard от Ваша страна във връзка със всяка друга нелегални трансакции като например, но не и изчерпващи се до събирането чрез услугата на всякаква лична информация, която може индивидуализира дадено лице, включително имена на профили; или

xi) Ползване на услугата за продажба или покупка на стоки и/или услуги, които не са допустими, съгласно определеното от нас мобилното приложение.

xii) Използването на услугата и нейните платежни решения по начин, който може да доведе до риск за физическото или психическо състояние на което и да е лице, както и телесния му интегритет, е напълно забранено.

11.3. Вие не може да използвате услугата и/или може да не приемете настоящия договор, а ние имаме право временно да преустановим или окончателно да прекратим предоставянето на услугата и/или самия Договор незабавно и без да бъдете уведомен за това предварително в следните случаи:

i) Вие не сте навършил необходимата възраст, за да бъдете обвързан чрез договор с нас и за да оперирате с платежен инструмент или зареждащ инструмент, който да използвате за услугата; или

ii) Вие сте лице, на което е забранено да ползва Услугата съгласно приложимите закони, Регулации на Картовите или на други организации, или съгласно нашите правила и политики; или

iii) Вие не сте бил успешно идентифициран или верифициран, като преценката за последното е изцяло наша; или

iv) Други важни причини, свързани с управление на риска и регулаторни изисквания, налагат това, като преценката за последното е изцяло на наша.

11.4. Ние си запазваме правото да Ви уведомим през Мобилното приложение по всяко време относно недопустимостта за предоставяне на услугата, която е налична по отношение на Вас. Този отказ зависи изцяло от нашата преценка и дружеството няма да носи каквато и да е отговорност за каквито и да е обезщетения.

11.5. Вие се съгласявате, че няма да участвате в дейност, която пречи на или прекъсва услугата (или свързаните с нея сървъри и мрежи, или да въздействате или правите опити за въздействие над наличността на услугата посредством Атаки за отказ от услугата (т.нар. DOS - denial of service или DDoS - distributed denial of service).

11.6. Вие се съгласявате, че няма да възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, търгувате или препродавате услугата за каквато и да е цел.

11.7. Вие приемате, че носите пълната отговорност (както и че ние не носим никаква отговорност пред Вас или пред трети лица) за всяко нарушение на Вашите задълженията по Договора и за последиците (включително всякакви загуби или вреди, които може да понесете) от всяко такова нарушение.

11.8. Вие разбирате и се съгласявате, че за да изпълним всички наши задължения съгласно приложимото законодателство за прилагане на мерки срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и съгласно други актове, свързани с тяхното прилагане, както и всички европейски, така и национални законодателства в гореописаната сфера, ние можем без предварително да Ви уведомим да блокираме някои или всичките функционалности на услугата или може да изработим общи правила, практики и лимити, които се отнасят до ползването на услугата без да Ви известяваме предварително, включително, но не само индивидуални или общи лимити, лимити на обема или оборота електрони пари, лимити на трансакции или други лимити за сумите, вида или броя на зареждащите трансакции или лимити на платежните трансакции през всякакъв определен времеви период. Ние ще Ви уведомим за всяка промяна в нашите политики и лимити в разумен срок освен ако такива уведомления не са забранени от гореописаното законодателството за прилагане на мерки срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.

11.9. Ние може да откажем да изпълним всяка операция по зареждане, платежна трансакция или друго ползване на услугата, ако имаме достатъчно основание да подозираме, че е налице измама, нарушаване на Договора или Регулации от Ваша страна или нарушаване на закона или правилата на Картовите схеми или други организации. Трансакции могат да бъдат също забавяни поради необходимост от съобразяване с нашите задължения във връзка с приложимото законодателство срещу изпирането на пари, включително ако се заподозре, че трансакциите са свързани с измама или с незаконни или непозволени дейности. В случай че откажем да изпълним операция по зареждане, платежна трансакция или платежно нареждане, Вие ще бъдете уведомен за това, освен ако подобно действие е забранено от закона или ще компрометира необходимите мерки за сигурност.

11.10. Вие разбирате и се съгласявате, че ако прекъснем достъпа до Вашата iCard сметка за електронни пари или до който и да е платежен инструмент, като прекъснем ползването на Вашите Персонализирани характеристики за сигурност или блокираме картата/картите, Вашият достъп до Услугата може да бъде възпрепятстван, както и достъпът до данните за Вашата iCard сметка или до всеки файл или друго съдържание, което се намира във Вашeто iCard мобилно приложение или е свързано с Вашите електронни пари или платежни инструменти.

11.11. Мобилното приложение iCard за смарт устройства е налично за сваляне само за определени смарт устройства, както е посочено в този Договор, като ние не носим отговорност ако Услугата не е налична за някои мобилни или смарт устройства, нито отговаряме за невъзможността за сваляне на приложението и ползване на iCard услугата на определено смарт устройство, или на недостъпността на цялата или част от Услугата поради липса на връзка с интернет или поради липса на каквато и да е друга мобилна услуга (например СМС или друга), а също и на особености в хардуера или други проблеми от сходно естество.

11.12. Ние не носим отговорност за отказани платежни трансакции или недостъпност на услугата, поради липса на потвърждение на трансакцията от страна на Издателя на картата, с която се плаща, поради недостатъчен баланс в сметката, за използване на Карта, която не е персонализирана с Вашето име или в случаи на Търговци, които не приемат плащания с такива Карти или офлайн трансакции (Картите по принцип не се приемат за офлайн трансакции, като например плащане на пътни такси (toll taxes) или подобни, но това не Ви освобождава от отговорността Ви за офлайн трансакции, ако има такива), или поради липса на връзка с Интернет, или заради проблеми с Вашите софтуер или хардуер, или поради надхвърляне на установените от нас общи лимити, или поради каквато и да е друга причина, която се намира извън нашия възможен контрол.

11.13. Всяко неизпълнение на условията по настоящия Договор може да доведе до незабавното прекратяване на използваната от Вас услуга, блокиране на средствата по Вашата iCard сметка, до правото ни да удържим средства от Вашата iCard сметка за покриване нанесените от Вас и понесени от нас вреди, до завеждане на иск от наша страна спрямо Вас, до инициирането на процедури пред компетентните регулаторни органи или съответните Картови организации, както и до прекратяването на този Договор без необходимост да Ви дадем предизвестие.

12. Такси за Услугата. Валути и такси за превалутиране:

12.1. Ние ще Ви предоставим информация, относно Тарифата и таксите за услугите. Начислените такси ще бъдат дебитирани директно от Вашия Баланс. Тарифата може да бъде променяна едностранно от нас с двумесечно предизвестие, адресирано до Вас. Промените в Тарифата ще бъдат посочвани във чрез iCard мобилното приложение, като ще бъдете надлежно известен в съответствие с условията по Договора.

12.2. Обмяна на валута: Ако трансакцията, извършена чрез услугата, включва обмяна на валута /превалутиране/, тя ще бъде извършена по обменен курс, определен от нас, плюс Такса за обмяна на валута, която е определен процент над обменния курс и е посочена в Тарифата. Обменният курс се актуализира редовно въз основа на пазарните условия (на базата на пазарния курс, на който ние търгуваме и придобиваме различните валути). Обменният курс може да бъде ежедневно актуализиран и прилаган незабавно. Той може да бъде проверен от Вас чрез iCard мобилното приложение в секцията с валутни курсове.

12.3. Когато превалутирането се предлага от нас на мястото на продажба (Point of Sale), ще Ви бъдат представени в iCard мобилното приложение обменният курс, който ще се приложи преди авторизиране на трансакцията. С пристъпване към авторизация на платежната трансакция, Вие се съгласявате с таксата, базирана на базата на обменния курс за чужда валута . Когато превалутирането се предлага на мястото на продажбата то Търговеца, а не от нас, Вие се съгласяване да авторизирате трансакцията при условията на обменния курс, определен от Търговеца, като ние не носим отговорност за превалутиранете, извършено спрямо курса на Търговеца. В случаите, в които издаването на електронни пари се извършва чрез плащане с Ваша дебитна или кредитна карта и включва превалутиране, Вие се съгласявате, че ще превалутираме сумата вместо издателя на Вашата дебитна или кредитна карта.

12.4. Когато Ви бъдат изпратени електронни пари във валута, която е различна от валутата на Вашата iCard сметка, Вие се съгласяване автоматично да извършим превалутиране и да издадем електронни пари във валутата на Вашата iCard сметка по обменния курс, приложим от нас към датата на издаване на електронните пари.

12.5. Вие разбирате и приемате, че финансовата институция или операторът, който издава Свързаната карта или Ви предоставя банкова или друга платежна сметка, чрез която възнамерявате да извършите трансакция по зареждане, може да Ви начисли такса, включително и такава за превалутиране във връзка с дебитирането на съответния инструмент в резултат на извършената трансакция за зареждане. За повече информация във връзка с подобни такси, следва да проверите Общите условия, които регулират ползването на инструмента за зареждане. Ние не сме отговорни за такси и комисионни, които са наложени от трети лица.

Административни такси

12.6. В случай, че сметката Ви е блокирана или закрита поради всякакво неизпълнение на задълженията Ви по настоящия Договор или приложимото законодателство, както и поради съображения за управление на риска и/или на сигурността или Вие не сте ни предоставил изисканата информация, или сте представил невярна информация, ние имаме правото да начислим месечна Такса за несъдействие (No-cooperaton Fee), определена в Тарифата. Таксата за несъдействие ще започне да се начислява след двумесечно предизвестие изпратено до Вашия мейл. Такса за несъдействие ще да бъде начислявана, докато Вие не предоставите нужното съдействие съгласно нашите вътрешни правила за съответствие и управление на риска, за да сте в съответствие с правилата за услугата или не направите обратно изкупуване на наличния Ви Баланс съгласно правилата в Договора и вътрешните ни процедури. В противен случай на Вас ще се начислява Такса за несъдействие до изчерпване на наличния баланс парични средства, съхраняван при нас.

12.7. В случай, че Вие не сте извършвали Валидна трансакция повече от 10 (десет) месеца ("Период на неактивност") по време на ползване на услугата ще бъдете таксувани с месечна Такса за неактивност, съгласно Тарифата. Таксата за неактивност ще започне да се начислява след изтичане на двумесечно предизвестие, изпратено до Вашия мейл. Вие можете да промените своя статус и да преустановите начисляването на Таксата за обслужване, ако извършите поне една Валидна трансакция.

12.8. Такса за обработка на искане от публичен орган. В случай, че ние получим надлежно искане от страна на публичен орган, което сме длъжни да изпълним, като например искане за постановяване на запор върху Вашата сметка, или искане за предоставяне на подробна информация от данъчен или друг публичен орган, ние ще имаме правото да начислим такса за обработване на искане от държавен орган, в размер, определен в Тарифата.

13. Отговорност:

13.1. Когато действате в качеството си на потребител, Вие носите отговорност за всички загуби на стойност до 50 евро (100 лева), породени във връзка с непозволени трансакции следствие от ползването на откраднат или изгубен платежен инструмент, в случаите когато не сте успели да опазите сигурността на своя платежен инструмент. Когато не действате в качеството си на потребител, Вие носите отговорност за всички загуби на стойност, породени във връзка с непозволени трансакции следствие от ползването на откраднат или изгубен платежен инструмент.

13.2. Независимо от това, Вие носите пълна отговорност за всички загуби и пропуснати ползи, породени във връзка с непозволени трансакции и/или за всички вреди, независимо от стойността на загубите и вредите, ако сте действал посредством измама или при небрежност или в условията на умишлено нарушение или не сте успял да изпълните някое от задълженията Ви, предвидени в Договора или по силата на закон, включително и задължението Ви да пазите своите персонални Идентификационни данни за достъп до мобилното приложение iCard, Вашата iCard сметка, електронни пари или Карта, или др.

13.3. Вие имате право на обезщетение за вреди във връзка с непозволени, забавени, неизпълнени или неточно извършени трансакции, което не включва такси, лихви или пропуснати ползи (освен ако не действате в качеството си на потребител), понесени от Вас във връзка с непозволени трансакции, извършени чрез платежните Ви инструменти, предоставени от Услугата, което обезщетение се дължи при условие, че Вие сте ни уведомили за непозволените или неточно извършени трансакции не по-късно от 13 (тринадесет) месеца от задължаване на сметката Ви със съответната непозволена или неправилно извършена трансакция. Когато имате право на компенсация, ние ще възстановим сумата на непозволените трансакции след припадане на приложимите съгласно тарифата такси, като кредитираме Вашата Сметка..

13.4. Вие се съгласява да ни обезщетите и да не ни причинява вреди, произтичащи от каквито и да е загуби или отрицателен баланс по Вашата iCard сметка или по Картите, които може да претърпим по всяко време в рамките на 5 (пет) години след прекратяване на Договора и които са в резултат на всякакви искове, основания за искове, претенции (claims), искания, задължения, съдебни решения, вреди или разходи (най-общо, "Претенция", "Претенции"): (a) свързани с ползването на iCard, включително, но и не само Вашата iCard сметка, или други платежни инструменти , които са в нарушение на която и да е клауза, гаранция или декларация в този Договор, или свързани с нарушение на правилата на Картовите организации или която и да е законова разпоредба в областта на мерките против изпиране на пари, съхранението на лични данни и други, но не само. Вие се съгласявате, че сме оправомощени да погасим незабавно всяко едно Ваше задължение, което е станало изискуемо, като дебитираме или директно задържим средства от Вашата iCard Сметка, или от Гаранцията или Обезпечението, коитo сте ни предоставили (в случай че такива са били предоставени от Вас), или чрез прихващане на всякакви суми, дължите от нас, включително и като дебитираме или задължим Вашия свързан инструмент. Ние ще Ви информираме посредством Вашата iCard сметка за основанието, размера и точния вальор в случай на такова дебитиране, освен ако това не е забранено от закона, Регулациите, мерките срещу изпирането на пари (AML) или мерките за сигурност.

13.5. В случай на забава от Ваша страна за плащане на дължими към нас суми, Вие ще дължите неустойка за забава в размер на законната лихва за всеки ден от деня на забава до изплащане на цялата сума.

13.6. В случай че ни дължите суми, а Балансът електронни пари във Вашата сметка за електронни пари е отрицателен, ние ще имаме правото автоматично да съберем сумата от неплатените такси, предвидени в Тарифата, директно през свързаната/ите карта/и, които сте регистрирали към своята iCard сметка, така както е предвидено в 3.10.

13.7. Крайната отговорност по отношение на Ваши претенции, свързани с Карти с логото на някоя от Картовите организации, ще бъде понесена от издателя на картата.

14. Прекратяване на Договора:

14.1. Вие разбирате и се съгласявате, че можем да прекратим предоставянето на услугата, в съответствие с предвиденото в Договора. Вие можете да спрете ползването на услугата по всяко време, без да е необходимо да ни информирате за това. Договорът ще продължи да има действие, докато не бъде прекратен от Вас или от наша страна, в съответствие с предвиденото по-долу.

14.2. Ако желаете да прекратите Договора с нас, Вие може да направите това незабавно и без да бъдете таксуван, по всяко време, като:

i) Ни уведомите съгласно разпоредбите за комуникация между страните, описани по-долу; и

ii) Закриете Вашата iCard сметка, включително изтеглите наличния баланс или подадете молба за обратно изкупуване на електронните пари и

iii) Ни върне издадената от нас Карта.

14.3. В случай на какъвто и да е риск от вреди за нас в резултат на действия по отмяна, чарджбек, претенции (claims), разноски, глоби, неустойки, нарушение от Ваша страна на приложимите разпоредбите относно мерките срещу изпиране на пари или срещу финансиране на тероризма или на други регулации и други сходни задължения, в резултат на които, могат да се породят от Вашето ползване на услугата, ние можем да задържим Вашите средства до 180 дни, в т.ч. и след прекратяване на Договора, както и за по-кратък или по-дълъг срок, ако това се изисква от който и да е закон, включително законите за защита на потребителите. Вие ще останете отговорен за всички свои задължения по този Договор дори след прекратяването му и/или след закриването на сметката.

14.4. Ние можем по всяко време да прекратим Договора с Вас, без да Ви уведомяваме предварително в случаите, когато:

i) Сте нарушил която и да е съществена разпоредба от Договора, или закона, или правилата на Картовите Организации или други Организации ; или

ii) За нас е налице задължение за прекратяване на Договора съгласно закона, правилата на Картова организация, или друга такава Организация (например когато предоставянето на услугата престане да съответства на приложимите Регулации).

iii) Вие сте в забава повече от 2 (два) месеца или изпаднете в забава за повече от 1 (един) месец два или повече пъти в рамките на 6 (шест) последователни месеца за изплащането на суми, след като Вие сте бил поканени чрез имейл да платите дължимите суми; или

iv) В случай на сериозно съмнение за измама спрямо Вас.

v) В случай че Вие не сте предоставили изискана от нас информация в предвиден за това срок или имаме сериозни съмнения, че Клиентът е предоставил невярна или непълна информация. Искането за предоставяне на информация може да бъде изпратено до Вас по всяко време за целите на комплексна проверка, както и по време на откриването на сметката, както и по всяко друго време от ползването на сметката.

vi) Ако при закриване на сметката на Ви има останал наличен баланс, той ще бъде задържан в специална сметка ("Сметка за задържане"). В случай че Вие получите при нас трансакция по възстановяване на средства ("Refund"), след като сме закрили сметката Ви, съответната сума ще бъде заверена в Сметката за задържане. При закриване на сметката Ви в описания горе случай Вие имате право да получите обратно средствата по останалия баланс, задържан от нас, изплатени във Вашата лична платежна сметка в съответствие с Договора и само след успешно преминаване процедурите ни за комплексна проверка.

14.5. Освен ако не е предвиден по-кратък срок в този Договор, съгласно закона ние имаме правото по всяко време да прекратим Договора с двумесечно предизвестие до Вас.

14.6. Обратно изкупуване на електронни пари при закриване на Вашата iCard сметка:

i) При закриване на Вашата iCard сметка и прекратяване на договора от Ваша страна, Вие имате право лично да поискате през мобилното приложение да изкупим обратно (buy-back) целия наличен баланс от Вашите електронни пари, след приспадане на всички приложими такси към момента на закриване на Вашата iCard сметка и прекратяване на Договора (в случай че такива са налични). След успешно приключване на нашите процедури по идентификация и верификация и съответствие с правните и регулаторни изисквания, ние ще Ви преведем сумата, на която възлизат наличните в сметката електронни пари, намалена със сумата на приложимите такси, като например такса за обратно изкупуване, пoсочена в Тарифата или такса за обмяна на валута, ако е приложимо, и евентуално такси за банков превод. Ние, като финансова институция, ще инициираме превод на останалата сума по личната Ви сметка, която трябва да е в същата валута като валутата на сметката за електронни пари или в една от валутите, поддържани от нас, в съответствие с означеното.

ii) Ние не носим отговорност за неправилно извършени преводи въз основа на грешна или непълна информация. Ние не носим отговорност за забавяне на обратното изкупуване на електронни пари, когато то се дължи на участието на трето лице в превода на изкупените пари.

iii) Вие нямате право на обратно изкупуване на електронни пари и не може да изисквате от нас такова, ако нямате наличен баланс в сметката Ви за електронни пари поради каквато и да е причина, както и в случай че балансът не е достатъчен за покриване на таксите за изкупуването.

iv) Ако останалата сума електронни пари не може да бъде изкупена обратно съгласно клаузите по-горе, Вие имате право в срок от пет (5) години след прекратяването на сметката да поискате изкупуване на цялата останала сума в нейната цялост и съгласно Договора, след който срок всички електронни пари, останали по Вашата iCard сметка стават наша собственост. За целите на тази разпоредба сметката се прекратява, когато Вие не можете повече да използвате Вашите електронни пари за извършване на Зареждащи и/или Платежни трансакции или да използвате Услугата като цяло. Всяко обратно изкупуване съгласно този текст зависи от успешното завършване на приложимите проверки във връзка с прилагането на мерки срещу изпирането на пари, относно измами или относно други незаконни действия, като Вие приемате да предоставите поисканата от нас информация, за да се извършат тези проверки. Нищо в тази клауза не ограничава нашето правото да прекратим Договора съгласно другите клаузи по настоящия Договор или разпоредбите на закона.

v) Физически лица: Ние ще считаме, че правоотношението между нас продължава, докато не бъдем уведомени писмено за Вашата смърт, в който момент ние ще закрием сметката с незабавен ефект. Ние следва да бъдем писмено уведомени чрез писмо до адреса ни на управление (изпращането на имейл или текстови съобщения няма да се считат за надлежно уведомление) от лицето, което е овластено по смисъла на закона с правото и задължението да отговаря за делата Ви, като ние ще приемаме инструкции единствено от това лице или лица. Това лице може да бъде наследник, заветник, управител или изпълнител на завещанието или друго подобно. Ние имаме правото да изискаме като потвърждение, за сметка Ви, всякакво доказателство, каквото може да ни е необходимо, за да установим надлежното овластяване и представителство на лицето, твърдящо, че има право да се разпорежда с делата Ви, като ние не сме длъжни да изпълняваме инструкциите на това лице, докато не се убедим напълно в надлежното му овластяване. При наличие на електронни пари те ще бъдат възстановени след надлежна идентификация на лицето, което е овластено да получи средствата по съответна платежна сметка.

15. Обхват на гарантиране:

15.1. Ние не даваме никакви изрични гаранции или декларации по отношение на предоставянето на услугата. По-специално не Ви гарантираме, че:

i) използването на iCard ще отговаря на Вашите изисквания или очаквания;

ii) всякаква информация, която може да бъде получена от Вас в резултат на използването на iCard, ще бъде точна или надеждна.

15.2. За услугата не се прилагат никакви условия, гаранции или други условия (включително всякакви предполагащи се условия във връзка с ниво на качеството, пригодност за определена цел или съответствие с дадено описание), освен доколкото такива са изрично посочени в Договора.

15.3. Нищо в този Договор не засяга Вашите законово гарантирани права в качеството Ви на потребител, както и обстоятелството, че не можете да измените или изобщо да се откажете от тях по силата на договор.

15.4. Ние не носим отговорност и не предоставяме гаранция за годността или ползването на смарт устройства, телефони или аксесоарите, които са одобрени от нас за ползване на NFC карта. Те се продават от трети лица и Вие следва да насочите своите искове или оплаквания за характеристики или функционалности или дефекти в продуктите към тези трети лица. Вие се съгласявате, че в случай че NFC картата в телефона, смарт устройството или аксесоара бъде отказана от нас или блокира от нас по причини, свързани с риск или спазване на закона или подобни, то Вие може да не получите обратно цената, която се заплатили за телефона, смарт устройството или аксесоара, което е в контрола на третата страна, продавача на тези вещи.

16. Обхват на отговорностите:

16.1. Нищо в настоящия Договор не изключва и не ограничава онези аспекти от нашата отговорност за загуби, които не могат да бъдат ограничи по силата на Договор или по смисъла на закона.

16.2. При спазване на условията на горната точка ние не носим отговорност пред Вас за:

i) Каквито и да било косвени или последващи загуби, които може да понесете. Това включва пропуснати ползи (причинени пряко или косвено), загуба на репутация или професионално реноме или загуба на данни, която претърпите;

ii) Каквито и да било загуби или вреди, които може да претърпите в резултат на всяко упование от Ваша страна в пълнотата, точността или съдържанието на каквато и да е реклама или което е в резултат на взаимоотношения или трансакция между Вас и рекламодател или спонсор, чиято реклама е показана в услугата.

iii) Всяко изтриване, повреждане или неуспешно съхраняване на комуникационни данни, които Вие поддържате или предавате при използването на iCard или чрез нея;

iv) Всяко Ваше неизпълнение на задължението за предоставяне на актуална и точна информация; и

v) Всеки случай, в който iCard се използва от Вас или трети лица с цел измама;

vi) Всяка компенсация за такси или лихви, платени или начислени спрямо Вас, в резултат от неизпълнение или неточно изпълнение на платежна трансакция;

16.3. Ние не поемаме отговорност във връзка с информацията, предоставена от клиентите през мобилното приложение, който прави връзка със съдържание, политики и практики на сайтове, на което и да е трето лице, над които ние не можем да въздействаме или нямаме контрол. С настоящето Вие приемате и се съгласяване, че ние не носим отговорност за вреди или претенции, които произтичат от това, че използвате сайтове на трети страни.

17. Промени по Договора:

17.1. С настоящето Вие се съгласявате, че имаме право периодично да въвеждаме изменения в Договора. Ние ще Ви дадем чрез уведомление (push notification) чрез мобилното приложение двумесечно предизвестие за промените по Договора преди началната дата на влизането в сила, освен в случаите, когато по-кратък срок е наложен поради регулаторни изисквания. В случай че правим промени в някоя от услуги ни без платежен характер, ние ще ви дадем едномесечно предизвести в мобилното приложение, освен ако не е позволен по-кратък срок съгласно закона.

17.2. Вие разбирате и приемате, че ще се счита, че сте приели и съгласили с измененията Вас, освен ако не ни уведомите за противното чрез известие в съответствие с предвидения в Договора начин преди датата, на която измененията ще влязат в сила, в който случай Договорът ще се смята за прекратен без такса за прекратяване незабавно и преди влизането в сила на измененията.

17.3. Нищо в този раздел не ограничава:

i) Нашето право без предварително уведомяване да осъвременяваме и преработваме периодично своите политики или да добавяме периодично нови функционалности към Услугата, които могат да се приемат от Вас чрез самото използване на тези нови функционалности. Такива преработки могат да бъдат въведени по начин избран от нас, като този начин може да включва комуникация чрез имейла или чрез публикуване на информацията на нашия уебсайт за Услугата или чрез вашето мобилно приложение iCard; и

ii) Правото на страните да изменят условията на този раздел, когато това изменение не е забранено от закона и двете страни са съгласни с него.

17.4. Ние имаме право да извършваме нововъведения, подобрения, разработки, да добавяме нови функционалности, да усъвършенстваме Вашия акаунт или да изменяме имената на сметката или продуктите едностранно и без Вашето съгласие, за което ще Ви информираме през Вашето мобилно приложение iCard.

18. Комуникация и известия:

18.1. Цялата информация ще Ви бъде предоставена или осигурена по леснодостъпен начин, на български или английски език, или друг език поддържан от нас, в ясна и разбираема форма.

18.2. Вие сте съгласни да Ви изпращаме известия и други съобщения чрез мобилното приложение iCard, предоставения от Вас имейл адрес или по други подходящи начини във връзка със всеки въпрос, който се отнася до ползването на iCard, включително настоящия Договор (в т.ч. изменения и допълнения на Договора), известия или предоставяне на информация за iCard и авторизация на плащания.

18.3. Определени съобщения се отправят по следния начин:

i) Договорът Ви се предоставя чрез мобилното приложение iCard при регистрацията и ще бъде достъпен също там;

ii) Измененията в настоящия Договор след регистрацията се предоставят чрез iCard мобилното приложение;

iii) Oсвен в случаите, когато в Договора е посочено друго, известие за прекратяването му Ви се предоставя чрез мобилното приложение;

iv) Информацията за баланса, трансакциите или извлеченията ще бъде налична в историята на трансакциите, достъпна в мобилното приложение;

v) Информация за преустановяването на услугата или за отказ от изпълнение на трансакции с електронни пари ще бъде предоставена чрез мобилното приложение.

18.4. Всяко известие, изпратено до нас във връзка с този Договора трябва да бъде изпратени с препоръчана поща до някой от нашите адреси на управление, посочен по-горе в Договора, както е посочено:

Относно iCard сметката за електронни пари и Картите, както и всички неплатежни услуги:

До: "Айкарт" АД

Бизнес Парк Варна Б1, Варна 9009, България

18.5. В случай на някой от изброените долу спешни случаи, следва да ни уведомите незабавно:

i) Известие за загуба, кражба, незаконна употреба или неразрешена употреба или пробив в сигурността трябва да се направи незабавно в Центъра за контакт, на номерата, посочени в мобилното приложение;

ii) Известие за заявление за издаване на Карта, за закупуване на електронни пари, обратно изкупуване на електронни пари при прекратяване на Договора трябва да се изпрати през мобилното приложение;

iii) Известие, че Вие не се съгласявате с изменение на Договора и желаете да прекратите Договора преди влизане в сила на измененията трябва да се изпрати през мобилното приложение или имейл.

iv) Известие от Вас относно конкретно оплакване от дадена услуга трябва да се изпрати през мобилното приложение от номера, с който сте регистриран/а за услугата. Запазваме си правото да не уважим исканията Ви за възстановяване на средства, породени от неразрешени трансакции, извършени чрез комуникационния канал за чат.

18.6. Всички имейл адреси, които сме обявили в мобилното приложение, могат да бъдат използвани единствено с обща информационна цел относно функционалностите на услугата и не предоставя на клиентите ни конкретна информация. В случай че се свържете с нас за клиентско обслужване или оплакване чрез Вашия имейл адрес, ние може да изискаме от Вас потвърждаване на Вашия имейл адрес, преди да отговорим.

18.7. С цел да ни помогнете да подобряваме непрестанно услугата, а също и от съображения за сигурност ние може да наблюдаваме и/или записваме нашите телефонни разговори с Вас.

19. Общи условия:

19.1. Настоящият Договор, включително Политиката за поверителност, и останалите правни документи (ако има такива), представляват документите, които уреждат правоотношението ни във връзка с Вашето ползване на iCard сметката за електронни пари и изцяло заменя всички предходни договори във връзка с ползването на услугите на iCard за електронни пари.

19.2. Вие се съгласявате, че дори и да не упражним някое от правата или правните ни възможности по настоящия Договор (или произтичащи по силата на закона), това няма да представлява отказ от право от наша страна и тези права или правни възможности ще продължат да бъдат възможност за нас.

19.3. В случай че съдът, който е компетентен да постановява решения по въпроси, свързани с Договора, отсъди, че някоя от клаузите в Договора е невалидна по отношение на Вас, то тогава тази клауза не се прилага, без това да засяга останалата част от Договора. Останалите клаузи в Договора продължават да бъдат валидни и приложими.

19.4. Вие нямате право да прехвърляте своите права и задължения по настоящия Договор или по друг начин да ги възлагате или преотстъпвате без нашето предварително писмено съгласие.

19.5. Ние можем да прехвърляме нашите права и задължения по настоящия Договор на трето лице, като Ви дадем поне двумесечно предизвестие чрез имейл или чрез мобилното приложение, освен ако прехвърлянето не се налага поради регулаторни причини. В случай на такова прехвърляне, ако не сте съгласен, ние ще Ви предоставим възможност да прекратите Договора без такси, глоби и подобни санкции.

19.6. Всеки иск или спор, възникнал във връзка с Договора или в резултат на предоставянето на нашите услуги трябва най-напред да бъде отправен до нас чрез iCard мобилното приложение или чрез Вашия телефонен номер, регистриран за Услугата. Вие трябва да подадете оплакването си в писмен вид, като заявите ясно неговото основание. Оплаквания на клиенти, които не са били успешно идентифицирани и верифицирани ще бъдат оставяни без отговор, освен ако оплакването не е във връзка с процеса по идентификация и верификация. Всяко оплакване ще бъде разгледано до 15 дни от получаването му, под условие че полученото оплакване е ясно обяснено и подадено правилно, като Клиентът ще бъде надлежно уведомен за резултатите от разследването. В случай че е приложимо и необходимо, ще вземем незабавно необходимите мерки, за да поправим възникналата ситуация. В случай че няма произнасяне в срок по оплакването на Клиента поради независещи от нас причини, ние се задължаваме да изпратим отговор до Клиента, който да съдържа причините за забавянето и разумния срок, в който адресираният проблем бъде разрешен. При всички случаи решението ни по адресирания проблем ще бъде дадено до 35 дни от регистриране на оплакването от Клиента. В случай че Вие въпреки това не сте удовлетворен от резултата от разследването, имате право да отнесе своето оплакване към следния регулаторен орган:

Оплаквания, свързани с iCard сметката за електронни пари

Помирителната комисия за платежни спорове, на следния адрес: Република България, гр. София, площад "Славейков" № 4а, ет. 3, която е компетентна и оправомощена да разгледа и реши по извънсъдебен ред спора по задължителен за страните начин.

19.7. Страните се съгласяват, че правилното и/или точното изпълнение на трансакциите и операциите ще бъде доказвано с разпечатки или извлечения, изготвени или генерирани от нашата информационна система, като например мобилното приложение, нашата Картова система като Издател, нашия Регистър за електронни пари или друга софтуерна система или платформа, използвани от нас в качеството и ни на регулирано дружество за електронни пари, от нашите овластени представители (Агенти) или подизпълнители, лицензирани да използват нашия софтуер или платформи.

19.8. "iCard", "iCard Debit", "GiftCard" и всички свързани интернет адреси, лога, марки или дизайни, софтуерни кодове, визуализации, интерактивни функционалности или подобни, софтуер, интерфейси, стандартни или специални дизайни мобилното приложение iCard или визуализации или други свързани с нашата услуга, в това число лога и марки на Картови организации, са защитени от авторски права, регистрирани търговски марки или патенти или други наши права на интелектуална собственост или на трето лице - лицензодател. Вие нямате право да ги използвате, копирате, имитирате, преработвате или изменяте, продавате, разпространявате или предоставяте без нашето изричното предварително писмено съгласие, дадено в отделен Договор

19.9. Този Договор и отношенията между нас и Вас като страни по него се уреждат от българското право, при спазване на Вашите права, които са неотменими по Вашето местно законодателство. За оплаквания, които не могат да бъдат решени по друг начин, Вие се съгласявате те да бъдат подчинени на неизключителната юрисдикция на компетентните съдилища в гр. София, България. Обобщено, "неизключителната юрисдикция на компетентните съдилища в гр. София, България" означава, че ако сте били в състояние да предявите иск, произтичащ от този Договор срещу нас в Съда, приемлив съд би бил съд в гр. София, с изключение на случаите, в които сте потребител и при които освен него може да изберете да предявите иск в съда на страната по Вашето постоянно местопребиваване.

[i] Apple, логата на Apple, и Apple Pay са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и в други държави

[ii] Google Pay е търговска марка на Google LLC.

[iii] Garmin и логата на Garmin са търговски марки на Garmin Ltd. или свързаните му дружества и са регистрирани в една или повече държави, включително в САЩ. Garmin Pay е търговска марка на Garmin Ltd. или неговите свързани дружества.