Общи условия за Кампанията
“Hallo Win 2019”

ДEФИНИЦИИ:

„Кампания”: Кампания, която Организаторът провежда за Периода на Кампанията сред своите клиенти, съгласно настоящите Общи условия.

„Организатор”: Организатор е „Айкарт” АД.

„Участник”: Участник е клиент на Организатора, който в периода на Кампанията е регистриран клиент от държава от ЕС и ЕИП и:

 1. 1. Регистрирал се е за приложението iCard Digital Wallet и клиентският му статус за приложението iCardDigitalWallet продължава да бъде „Активен” по време провеждане на Кампанията, което означава, че не е пожелал затварянето на профила си и същият не е бил блокиран поради каквато и да е причина.
 2. 2. Не е съдружник или акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор с Организатора или което и да е Свързано лице по смисъла на ЗППЦК или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на кампанията. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът на кампанията преустановява участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на Участника.

”iCard Digital Wallet” (”iCard”) представлява финтех мобилно приложение за смартфони с Android или iOS, предоставящо сметка за електронни пари, незабавно издаване и зареждане на мобилна (NFC) карта за Android, виртуални дебитни карти за плащане в интернет, виртуални карти за подаръци и физически карти с логото на картовите организации, както и парични преводи, в т.ч. незабавни трансфери към други потребители на приложението, SEPA преводи, SEPA директен дебит, международни преводи и други функционалности за плащане. iCard приложението също така предлага услуга за комуникация в реално време (чат).

„Период на Кампанията”: Това е времевият период, през който Участниците ще могат да участват в Кампанията в съответствие с настоящите Общи условия. (часова зона UTC+ 2)

Настоящите Общи условия определят начините и провеждането на Кампанията и уреждат взаимоотношенията на Организатора и участниците.

Общите условия са изготвени в съответствие с изискванията на българското законодателство и сa публикувани на уебсайта на Организатора.

С участието си в Кампанията Участниците се обвързват с гореописаните Правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете, описани по-долу.


 1. I. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА
 • Чл. 1. Организатор на Кампанията е „Айкарт” АД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 175325806, седалище и адрес на управление: България, гр. Варна, район Младост, Бизнес парк Варнa, сграда Б1; е-mail: support@icard.com ; website: icard.com.

 1. II. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА
 • Чл. 2. Всяко лице, което отговаря на дефиницията „Участник” и за което не е налице друго законово ограничение за участие, може да участва в настоящата Кампания на Организатора.

 • III. ПЕРИОД НА КАМПАНИЯТА
 • Чл. 3. Периодът, в който клиентът ще може да се възползва от кампанията, започва в 00:00 ч. (EET) на 30.10.2019 г. и ще продължи до 23:59 ч. (EET) на 01.11.2019 г., включително. Това е последният ден и час, които се обвързващи за Организатора и в които Участниците могат да се възползват от кампанията.

 1. IV. СЪЩНОСТ НА КАМПАНИЯТА:
 • Чл. 4. В периода от 00:00 ч. на 30.10.2019 г.до 23:59 ч. на 01.11.2019 г., включително, всички захранвания на iCard Digital Wallet, извършени чрез средства от която и да е свързана карта към iCard Digital Wallet, ще бъдат освободени от такса за захранване за Участниците, независимо от броя и размера на захранванията. Възможно е да се дължи такса към издателя на свързаната карта, съгласно неговата тарифа.

 1. V. ПУБЛИЧНОСТ НА КАМПАНИЯТА
 • Чл. 5. Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия Период на продължителност на Кампанията на уебсайта на Организатора www.icard.com, както и в профилите на Организатора в социалните мрежи, където всяко заинтересовано лице може да се запознае с тях и да постави въпросите си.

 1. VI. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА
 • Чл. 6. Всеки Участник, който спре да отговаря на което и да е от изискванията, посочени в дефиницията за Участник, загубва право на участие в настоящата Кампания.

 • VII. ЛИЧНИ ДАННИ
 • Чл. 7. Организаторът обработва личните данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. („Общ регламент относно защита на данните”). Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата на субектите на данни във връзка с обработването на техните лични данни от страна на Организатора, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, която Общият регламент относно защита на данните изисква да бъде предоставена на субектите, се съдържа в Политиката за поверителност, която е налична на www.icard.com.

 • VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА
 • Чл. 8. Организаторът има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време, обявявайки това в съответствие с раздел V. Публичност на Кампанията, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора.
 • Чл. 9. Организаторът има неотменимо право да прекрати Кампанията по всяко време, без предизвестие към участниците, в случай че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини, включително, но не само ако за него настъпят материални загуби, при наличие на разпореждане на компетентните държавни органи за преустановяването на Кампанията и други. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Правилата от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира.

 1. IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 • Чл. 10. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва условията по настоящата Кампания, като всякакви промени ще бъдат обявявани и достъпни за всички участници и потребители и съобразно раздел V. Публичност на Кампанията.
 • Чл. 11. Всяка една промяна на сроковете на Кампанията, ще бъде надлежно публикувана на официалния уебсайт на „Айкарт” АД: icard.com, и обявена съответно на отделните профили в социалните медии.
 • Чл. 12. За неуредените от тези Условия случаи се прилагат разпоредбите на българското право. Всеки спор, противоречие или претенция, произтичащи от или свързани с изпълнението, тълкуването, прилагането или прекратяването на Условията, се уреждат от страните чрез взаимни отстъпки. Ако страните не успеят да уредят отношенията си извънсъдебно, компетентен да реши спора е съответният български съд, съобразно действащото българско законодателство.