Правила

Общи условия за играта „Игра на спортове”

Дефиниции:
„Игра”: Кампания, която се провежда от Организатора за Периода на играта сред посетителите на притежаваните от „СПОРТАЛ.БГ“ АД сайтове sportal.bg, winner.bg, profit.bg, men.bg и novini.bg и сред аудиторията на прилежащите към тях социални мрежи, съгласно настоящите Общи условия.
„Организатор ” е дружеството „Айкарт“ АД.
„Участник” е всеки, отговарящ на всички следващи условия:
1.    Въвел е телефонен номер през интернет страницата на играта и е получил СМС със линк за изтегляне на приложението, след посещение на страницата на играта https://icard.com/en/icardplay-sportal
2.    Регистрирал се е за Услугата iCard Digital Wallet на 20.06.2019 г. или след тази дата.
3.    Не е съдружник или акционер в дружество или не работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор с Организатора или което и да е Свързано лице по смисъла на ЗППЦК или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на играта. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът на играта преустановява участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на Участника.
4.    Пребивава постоянно на територията на България.

„Територия“ – Играта ще се проведе на територията на Република България
„Период на Играта” означава времевият период между 00:00 ч. на 20.06.2019 до 23:59 ч. на 09.07.2019 г. включително, през който Участниците ще могат да участват в Играта в съответствие с настоящите Общи Условия. (часова зона UTC+ 2)
“Награди” – Наградите, които ще са раздадат са два 55“ 4K UHD Smart TV телевизора с марка SONY и модел KD-55XF7077
Настоящите Общи условия определят начините и провеждането на Играта и уреждат взаимоотношенията на Организатора и участниците.
Общите условия са изготвени в съответствие с изискванията на българското законодателство и сa публикувани на уебсайта на Организатора.
С участието си в Играта участниците се обвързват с гореописаните Правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете, описани по-долу.
I. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
Чл. 1.     Организатор на кампанията е „Айкарт” АД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 175325806, седалище и адрес на управление: България, област София, община Столична, район Лозенец, п.к. 1407, бул. „Джеймс Баучер” № 76А, ет. 8; е-mail: office@icard.com ; website: www.icard.com.

II. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
Чл. 2.     Всяко лице, което отговаря на дефиницията на „Участник“ и за което не е налице друго законово ограничение за участие, може да участва в настоящата Игра на Организатора.
III. ПЕРИОД НА ИГРАТА
Чл. 3.     Периодът, в който Клиентът ще може да се възползва от играта, започва в 00:00 ч. на 20.06.2019 до 23:59 ч. на 09.07.2019 г., включително, което е последният ден, който е обвързващ за Организатора и в който Участниците могат да се възползват от играта.  
IV. СЪЩНОСТ НА ИГРАТА:
Чл. 4.     Механизъм на играта:
A)    За да участвате и да имате шанса да спечелите една от двете големи награди, трябва да направите следното. В Периода на играта трябва да инсталирате приложението iCard Digital Wallet, да си направите регистрация с вашия мобилен телефонен номер, на който си заявил да получиш СМС с линк за изтегляне на приложението, след посещение на страница https://icard.com/en/icardplay-sportal/.

B)    Всеки участник може да се регистрира само по веднъж за участие за голямата награда.
C)    Всеки участник може да спечели голямата награда само веднъж.
D)    Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, свързани с регистрацията на Участниците и за възникнали технически проблеми по поддържането на сайта на https://icard.com/en/icardplay-sportal

V. ОПИСАНИЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
Чл. 5.     Наградите, които ще се връчат са два 55” 4K UHD Smart TV телевизора с марка SONY и модел KD-55XF7077.
A)    Печелившият Участник ще бъде изтеглен на 17.07.2019 в присъствието на комисия.
B)    Тегленето на големите награди ще се извърши на случаен принцип измежду Участниците, които са се регистрирали успешно за играта.
C)    По време на тегленето на големите награди ще бъдат изтеглени и пет резерви, с цел заместване на печелившите Участици, ако някой от тях се откаже от наградата си или не я предяви в посочения срок.
Чл. 6.     Условия за получаване на 55“ SONY 4K UHD Smart TV:
A)    да е инсталирал и да се е регистрирал в приложението iCard на или след 10.06.2019 г., както и да е преминал успешно през процедура по видео верификация, съгласно описаното в Общите условия за iCard, преди да получи 55“ SONY 4K UHD Smart TV.
B)    да пребивава постоянно в република България.
C)    да не е съдружник или акционер или да работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор с Организатора или което и да е Свързано лице по смисъла на ЗППЦК или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на играта. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът на играта преустановява правото за получаване на 55“ SONY 4K UHD Smart TV на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на Участника.
D)    Участниците, спечелили от Играта, могат да получат своята награда срещу показване на лична карта.
E)    Не се допуска заменянето на спечелената непарична награда срещу стойността й в пари.
Чл. 7.     Наградите ще бъдат доставени на победителите чрез куриер, като детайлите по самата доставка ще бъдат уточнени с победителите. При отказ на печелившия Участник да получи наградата, както и когато не се предостави необходимото съдействие в рамките на повече от 5 (пет) работни дни, след като сме се свързали с него по телефон и/или имейл, последният губи правото на получаване й. В този случай наградата ще бъде връчена на първата изтеглена резерва.

VI. ПУБЛИЧНОСТ НА ИГРАТА
Чл. 8.     Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия Период на продължителност на Играта на уебсайта на Организатора: www.icard.com.
Чл. 9.     С участието си в настоящата игра Участниците се съгласяват, че в случай на получаване на награда техните имена, снимка, видео или аудио материал с награждаването им и други лични данни биха могли да станат публично оповестени и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали на Организатора, като за това не се дължи заплащане от негова страна.
VII. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА.
Чл. 10.      Всеки Участник, който спре да отговаря на което и да е от изискванията на дефиницията за Участник, загубва право на участие в настоящата Игра.
VIII. ЛИЧНИ ДАННИ
Чл. 11.     Организаторът обработва личните данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. („Общ регламент относно защита на данните“). Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата на субектите на данни във връзка с обработването на техните лични данни от страна на Организатора, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, която Общият регламент относно защита на данните изисква да бъде предоставена на субектите, се съдържа в Политиката за поверителност, която е налична на  icard.com, както и в Известието за поверителност, налично на www.sportal.bg.  

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА
Чл. 12.     (1) Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с раздел VI Публичност на Играта, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора.
Чл. 13.     Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, без предизвестие към участниците, в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини, включително, но не само ако за него настъпят материални загуби, при наличие на разпореждане на компетентните държавни органи за преустановяването на Играта и други. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Правилата от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира.
X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 14.     Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва условията по настоящата Игра, като всякакви промени ще бъда обявявани и достъпни за всички участници и потребители и съобразно раздел VII Публичност на Играта.

Чл. 15.     Всяка една промяна на сроковете на Играта, ще бъде надлежно публикувана на официалния уебсайт на „Айкарт” АД: www.icard.com, в частта отнасяща се за провежданата кампания.
Чл. 16.     За неуредените от тези Условия случаи се прилагат разпоредбите на българското право. Всеки спор, противоречие или претенция, произтичащи от или свързани с изпълнението, тълкуването, прилагането или прекратяването на Условията, се уреждат по от страните чрез взаимни отстъпки. Ако страните не успеят да уредят отношенията си извънсъдебно, компетентен да реши спора е съответния български съд, съобразно действащото българско законодателство.